Версия за печат

00896-2016-0002

BG-гр.Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 12.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЕКО МЕДЕТ ЕООД, ул. Георги Бенковски № 7, етаж 2, За: инж.Димитър Симеонов, РБългария 4500, гр.Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: д-р Ясен Христов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача: http://ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160412Mdan274735.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Възстановяване на нарушените от посегателства рекултивирани повърхности и канали на хвостохранилище „Елисейна“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

През периода 2008-2009 г. на хвостохранилище „Елисейна“ е реализиран проект “Консервация, техническа и биологическа рекултивация на хвостохранилище “Елисейна”, като рекултивацията е осъществена и финансирана по ПМС 140/1992 г. След така извършената първоначална рекултивация са установени поражения върху рекултивираните площи, произтичащи от системни посегателства върху целостта на обекта с цел добиване на полезни метални отпадъци от металургичното производство, попаднали в хвоста, които създават потенциална екологична опасност от проникване на дъждовните води в хвостовото тяло и тяхното замърсяване с арсенови и други токсични съединения. С Решение на МЕС при МИ по Протокол № 107 от 03.11.2015 г. е одобрено задание за изготвяне на Работен проект за "Възстановяване на нарушените от посегателства рекултивирани повърхности и канали на хвостохранилище “Елисейна”, който след изготвяне е приет от МЕС към МИ и е представен на "Еко Медет" ЕООД за определянето на изпълнител. Проектирането и изпълнението на работния проект се свежда до прилагането на технология, защитена като изобретение “Метод за техническа и биологична рекултивация на депа за отпадъци” с патент № 63844 В1/13.02.2001. Този метод вече е приложен при основната рекултивация през 2008-2009 г., като е доказано, че се постига траен екологичен ефект при ниски разходи и високо качество на работите, като се обединяват техническата и биологичната рекултивация. По силата на Договор за лицензия от 12 март 2016 г., вписан на 18.03. 2016 г. в държавния регистър на патентите, „Благиев инженеринг“ ЕООД е притежател на правото за ползване на патентованото изобретение при условията на пълна и изключителна лицензия за срок от 1 година, което включва и забраната трети лица да го използват. Тъй като патентованата технология е от основно значение за изпълнението на работния проект, както и вече е приложена при извършената основна рекултивация, изпълнението на дейностите не може да се извърши от лице, което не притежава правата да използва същото изобретение. С оглед на това възлагането на дейностите на друго лице, различно от лицензополучателя, би довело до нарушаване на законово защитени права на интелектуална собственост, което изрично е предвидено като основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление в чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Посоченото правно основание безспорно изисква изпълнението да се реализира от конкретно лице – притежател на правата върху изобретението, поради което е обективно невъзможно да се осигури конкуренция, доколкото никое друго лице не може законосъобразно да приложи защитените с патент права при изпълнение на дейностите. Възложителят не може да покани повече от един участник и да възложи договора въз основа на избор в състезателни условия, поради което е поканен за участие „Благиев инженеринг“ ЕООД в качеството му на изключителен притежател на правото на ползване на патентовано изобретение за срок, който надхвърля срока на изпълнение на поръчката.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„БЛАГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Гр. София-1301, бул. Ст. Стамболов, № 30

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Договарянето ще се проведе в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски" № 7, на първия работен ден след изтичането на крайния срок за подаване на писмена оферта, с начален час 11.00.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Ясен Стоянов Христов
Длъжност: Управител