Версия за печат

00120-2016-0007

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Място/места за контакт: Роман Райчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕУСТРОЙСТВА И НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ФИЛИАЛИТЕ КЪМ „СБР-НК" ЕАД“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: 1. Филиал Баните, Смолянско, с. Баните 4940, община Смолян; 2. Филиал Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. „Цар Симеон І” № 28; 3. Филиал Момин проход, гр. Момин проход 2035; 4. Филиал Баня, Карловско, гр. Баня 4360; 5. Филиал Павел баня, гр. Павел баня 6155, ул. „Освобождение” № 2; 6. Филиал Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Гоце Делчев” № 38; 7. Филиал Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „Проф. Парашкев Стоянов” № 7; 8. Филиал Овча могила, с. Овча могила 5295, общ. Свищов, обл. Ловешка, ул. „Детелина” № 2; 9. Филиал Сандански, гр. Сандански 2800, кв. „Смилово” /санаториум/; 10. Филиал Хисаря, гр. Хисаря 4180, ул. „Гурко” № 8; 11. Филиал Наречен, с. Нареченски бани 4880, общ. Смолян, ул. „Родопи” № 2; 12. Филиал Вършец, гр. Вършец 3540, обл. Монтана, „Паркова зона”; 13. Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 8.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко изпълнители

Срок на действие в години

4

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
390000 BGN
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва следните проектантски дейности, свързани с преустройства и ново строителство в тринадесетте филиала на възложителя: 1.Част Архитектура – изготвяне на становища и експертизи, архитектурно заснемане на сгради, проектиране на преустройства и ново строителство и авторски надзор; 2. Част Строителни конструкции – изготвяне на становища и експертизи, конструктивно заснемане на сгради, проектиране на преустройства и ново строителство и авторски надзор; 3. Част ВиК – заснемане на ВиК инсталации, проектиране на външни и вътрешни инсталации и авторски надзор; 4. Част ВиК – проектиране технология на лечебни басейни, задание за специалности и авторски надзор; 5.Част Електро – заснемане на електро инсталации, проектиране на вътрешни инсталации и авторски надзор; 6. Част Пожароизвестяване – вътрешни инсталации и авторски надзор; 7. Част ТОВК – заснемане на отоплителни инсталации, проектиране на вътрешни отопление, вентилация, климатизация и технология и авторски надзор; 8. Част Енергийна ефективност – изготвяне на документация за преустройства и ново строителство; 9. Част Геодезия – вертикална планировка и трасировъчен план при ново строителство и авторски надзор; 10. Част Медицинска технология – проектиране и изготвяне на задание за специалности; 11. Част Газоснабдяване – проектиране на външни и вътрешни инсталации и авторски надзор; 12. Част Ландшафтна архитектура – проектиране на паркоустройство и авторски надзор; 13. Част Пожарна безопасност – проектиране за преустройства и ново строителство на сгради; 14. Част План за безопасност и здраве – проектиране и авторски надзор по изпълнението; 15. Част ПУСО – проект за управление на строителните отпадъци; 16. Част Количествена и стойностна сметка – събиране на изходна информация при преустройства и изготвяне на документация за преустройства и ново строителство. Упражняването на авторски надзор е задължително и започва от подписване на договор с изпълнител на СМР по съответния проект и откриване на строителна площадка до въвеждане на обекта в експлоатация. Участникът трябва да осигури необходимите специалисти за всяка една от услугите, посочени по-горе, според изискванията на конкретното техническо задание.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на обществената поръчка включва следните проектантски дейности, свързани с преустройства и ново строителство в тринадесетте филиала на възложителя: 1.Част Архитектура – изготвяне на становища и експертизи, архитектурно заснемане на сгради, проектиране на преустройства и ново строителство и авторски надзор; 2. Част Строителни конструкции – изготвяне на становища и експертизи, конструктивно заснемане на сгради, проектиране на преустройства и ново строителство и авторски надзор; 3. Част ВиК – заснемане на ВиК инсталации, проектиране на външни и вътрешни инсталации и авторски надзор; 4. Част ВиК – проектиране технология на лечебни басейни, задание за специалности и авторски надзор; 5.Част Електро – заснемане на електро инсталации, проектиране на вътрешни инсталации и авторски надзор; 6. Част Пожароизвестяване – вътрешни инсталации и авторски надзор; 7. Част ТОВК – заснемане на отоплителни инсталации, проектиране на вътрешни отопление, вентилация, климатизация и технология и авторски надзор; 8. Част Енергийна ефективност – изготвяне на документация за преустройства и ново строителство; 9. Част Геодезия – вертикална планировка и трасировъчен план при ново строителство и авторски надзор; 10. Част Медицинска технология – проектиране и изготвяне на задание за специалности; 11. Част Газоснабдяване – проектиране на външни и вътрешни инсталации и авторски надзор; 12. Част Ландшафтна архитектура – проектиране на паркоустройство и авторски надзор; 13. Част Пожарна безопасност – проектиране за преустройства и ново строителство на сгради; 14. Част План за безопасност и здраве – проектиране и авторски надзор по изпълнението; 15. Част ПУСО – проект за управление на строителните отпадъци; 16. Част Количествена и стойностна сметка – събиране на изходна информация при преустройства и изготвяне на документация за преустройства и ново строителство. Упражняването на авторски надзор е задължително и започва от подписване на договор с изпълнител на СМР по съответния проект и откриване на строителна площадка до въвеждане на обекта в експлоатация. Участникът трябва да осигури необходимите специалисти за всяка една от услугите, посочени по-горе, според изискванията на конкретното техническо задание.

Прогнозна стойност без ДДС
390000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение: 1. Банкова гаранция в полза на възложителя, или 2. Депозит на парична сума по сметка на възложителя. При избор на парична сума за форма на гаранцията за участие, съответно за изпълнение плащането следва да бъде извършено по следната банкова сметка на възложителя: Банка: „УниКредит Булбанк“, IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35, BIC: UNCRBGSF. Гаранцията за участие е в размер на 3900 (три хиляди и деветстотин) лева. Гаранцията за изпълнение на всеки от договорите за обществена поръчка, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер на 1 % от стойността на договора без включен ДДС. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да е учредена по образец на обслужващата банка на участника. Банковата гаранция задължително трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да бъде усвоена изцяло или на части. Същата трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за участие, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока на валидност на офертата. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на всеки конкретен договор за обществена поръчка, сключен въз основа на рамковото споразумение. Банковите разходи по учредяването/внасянето на гаранцията е за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в тази документация. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. Отстранените участници в срок до пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. Класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на цената от Възложителя на Изпълнителя ще се извършва, както следва: 1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на всеки конкретен договор за обществена поръчка – в срок до 3 (три) работни дни от сключване на съответния договор за обществена поръчка; 2. Окончателно плащане в размер на останалите 50% от стойността на договора - в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на двустранен протокол за приемане на изпълнението на дейностите - предмет на съответния договор за обществена поръчка и получаване на фактура от Възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците трябва да предложат единични цени за изпълнение на услугите – предмет на поръчката, не по-високи от следните цени: 1. единична цена за изготвяне на проекти по всички части за 1 м2 - 35 лв без ДДС/м2; 2. единична цена за архитектурно заснемане и конструктивно обследване за 1 м2 - 6 лв. без ДДС/м2; 3.цена на час за специализирани експертизи, произтичащи от спецификата на отделните обекти – 25 лв. без ДДС/час; 4. цена на час за авторски надзор –30 лв. без ДДС/час. Участникът предложил максимална единична цена, по-висока от посочените единични цени, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника (по образец), което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 5. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец); 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец); 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (в свободен текст); 8. Протокол (оригинал или заверено от участие копие) за извършен оглед на всеки един от тринадесетте филиала на възложителя, подписан от представител на участника и представител на възложителя в съответния филиал; 9. Доказателства за технически възможности, посочени в т.III.2.3. на това Обявление; 10. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 11. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на участника; 12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 13. Ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 14. Ценово предложение (по образец). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документито по т.2 се представят в официален превод, а документите по т. 9, които са на чужд език, се представят в превод. При наличие на съмнение и/или неяснота по повод на представени документи и/или декларирани обстоятелства, Възложителят има право да изиска допълнителни разяснения и/или доказателства от участника по реда на на чл.68 ал.11 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), заедно с доказателства за изпълнените услуги съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП; 2. Декларация - списък на на ръководните служители и служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществена поръчка (по образец).
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 5 услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. "Еднаква" или "сходна" услуга означава услуга по изработване на инвестициони проекти за ремонтни дейности, преустройства и/или ново строителство в рехабилитационно отделение на лечебно заведение; 2. Участникът трябва да разполата в екипа си със следните специалисти: 2.1. най-малко двама водещи архитекти - ръководители на екип, като всеки от тях трябва да отговаря на следните изисквания: 2.1.1.да има професионален стаж не по-малко от 15 години; 2.1.2. да има пълна проектантска правоспособност за 2016 г.; 2.1.3. да са участвали при изпълнението на най-малко пет услуги за проектиране на обекти, сходни с тези предмет на поръчката; 2.1.4. да има сключена персонална застраховка "Професионална отговорност". 2.2. един експерт по специалност "Строителни конструкции", един експерт по специалност "Електро", един експерт по специалност "ВиК" и един експерт по специалност "ТОВК", като всеки един от тях трябва да отговаря на следните изисквания: 2.2.1. да има пълна проектантска правоспособност за 2016 г.; 2.2.2. да е участвал в изпълнението на най-малко две услуги за проектиране на обекти, сходни с тези - предмет на поръчката; 2.2.3. да има сключена персонална засраховка "Професионална отговорност".
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение; тежест: 30
Показател: Техническо предложение; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 15:00
Място

гр. София, бул. "Васил Левски" № 54

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ