Версия за печат

00120-2016-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Място/места за контакт: бул. Васил Левски № 54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ТРИНАДЕСЕТ ФИЛИАЛА НА „СБР-НК“ ЕАД ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
1. Филиал Баните, ул. „Стефан Стамболов” №2, с. Баните, общ. Смолян; 2. Филиал Банкя, ул. “Шейново” № 8, гр. Банкя; 3. Филиал Баня, ул.”Липите”№ 1, гр. Баня, общ. Карлово; 4. Филиал Велинград, ул.“Гоце Делчев” № 38, гр. Велинград; 5. Филиал Вършец, “Паркова зона”, гр. Вършец; 6. Филиал Кюстендил, Ул. „Демокрация” №46, гр. Кюстендил; 7. Филиал Момин проход, ул.”Христо Ботев” №6, гр. Момин проход; 8. Филиал Наречен, ул. “Родопи” № 1, с. Нареченски бани, общ. Асеновград; 9. Филиал Овча могила, ул. “Детелина” №2, с. Овча могила, общ. Свищов; 10. Филиал Павел баня, бул. “Освобождение” № 2, гр. Павел баня; 11. Филиал Поморие, ул. “Проф. Парашкев Стоянов” № 7, гр. Поморие; 12. Филиал Сандански, ул. "Полковник Дрангов" № 1, гр. Сандански; 13. Филиал Хисаря, бул. “Гурко” № 2, гр. Хисаря.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка, монтаж, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на тринадесет филиала на „СБР-НК“ ЕАД по осем обособени позиции“ Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на 13 филиала на Специализирани болници за рехабилитация -Национален комплекс ЕАД; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1: „Апаратура за електролечение” включваща 13 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Комбиниран апарат за ниско и средночестотни токове“ – общ брой 18; Номенклатурна единица №2: Апарат за магнитотерапия с променливи нискочестотни магнитни полета, с различни индуктори“ – общо 12 броя; Номенклатурна единица №3: „Апарат за магнитотерапия цяло тяло, голям соленоид“ – общо 7 броя; Номенклатурна единица №4: „Апарат за микровълнова терапия / Радар /“ – общо 6 броя; Номенклатурна единица №5: „Апарат за късовълнова терапия /УВЧ/ с индуктивен електрод“ – общо 8 броя; Номенклатурна единица №6: „Апарат за електродиагностика и електростимулация“ – общо 6 броя; Номенклатурна единица №7: „Kомбиниран, модулен апарат за двуканална електротерапия и магнитотерапия“ – общо 7 броя; Номенклатурна единица №8: „Комбиниран апарат за електро- и ултразвукова терапия“ – общо 6 броя; Номенклатурна единица №9: „Апарат за ултразвукова терапия“ – общо 9 броя; Номенклатурна единица №10: „Апарат за лимфодренаж“ – общо 1 брой; Номенклатурна единица №11: „Апарат с токове на Д”Арсонвал“ – общо 5 броя; Номенклатурна единица №12: „Ултразвуков инхалатор“ – общо 8 броя; Номенклатурна единица №13: „Апарат за интерферентни токове“ – общо 9 броя; Обособена позиция № 2: „Апаратура за диагностика” включваща 2 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Електрокардиограф“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №2: „ЕМГ апарат“ – общ брой 4; Обособена позиция № 3: „Апаратура за светлолечение” включваща 5 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Лазер-терапевтичен апарат“ – общ брой 8; Номенклатурна единица №2: „Апарат за дълбоко инфрачервено облъчване тип Бягаща вълна“ – общ брой 7; Номенклатурна единица №3: „Апарат за инфрачервена светлина /Инфраруж/ - малък“ – общ брой 1; Номенклатурна единица №4: „Апарат за инфрачервена светлина /Инфраруж/ - голям“ – общ брой 3; Номенклатурна единица №5: „Кварцова лампа“ – общ брой 4; Обособена позиция № 4: „Апаратура за водолечение” включваща 9 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Тангенторна вана“ – общ брой 13; Номенклатурна единица №2: „Перлена вана“ – общ брой 7; Номенклатурна единица №3: „Еднокамерна вихрова вана за горни крайници“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №4: „Вихрова вана за долни крайници“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №5: „Седяща вана“ – общ брой 2; Номенклатурна единица №6: „Четирикамерна хидрогалванична вана“ – общ брой 2; Номенклатурна единица №7: „Мобилен тангентор за подводен масаж“ – общ брой 5; Номенклатурна единица №8: „Хидромасажна вана“ – общ брой 2; Номенклатурна единица №9: „Сух тангентор“ – общ брой 1; Обособена позиция № 5: „Апаратура за кинезитерапия” включваща 9 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Апарат за пасивно раздвижване на горен крайник“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №2: „Апарат за пасивно раздвижване на долен крайник“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №3: „Комплект механотерапевтични уреди за активно раздвижване на горен крайник“ – общ брой 13; Номенклатурна единица №4: „Комплект механотерапевтични уреди за активно раздвижване на долен крайник“ – общ брой 13; Номенклатурна единица №5: „Бягаща пътека, електрическа“ – общ брой 8; Номенклатурна единица №6: „Велоергометър“ – общ брой 10; Номенклатурна единица №7: „Комбиниран тренажор“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №8: „Гребна лодка“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №9: „Кростренажор“ – общ брой 4; Обособена позиция № 6: „Дефибрилатор” - общ брой 5; Обособена позиция № 7: „Апаратура за дълбока осцилация” - включваща 2 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Апарат за дълбока осцилация - стационарен“ – общ брой 1; Номенклатурна единица №2: „Апарат за дълбока осцилация - портативен“ – общ брой 4; Обособена позиция № 8: „Апаратура за топлотерапия” включваща „Апарат за топлотерапия, комбиниран - парафинова вана и затопляне с горещи компреси“ - общ брой 2

Стойност, без да се включва ДДС
1400000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

4

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение: 1. Банкова гаранция в полза на възложителя; 2. Депозит на парична сума по сметка на възложителя. При избор на парична сума за форма на гаранцията за участие, съответно за изпълнение, плащането следва да бъде извършено по банковата сметка на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД: Банка: „УниКредит Булбанк“, IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35, BIC: UNCRBGSF. Гаранцията за участие по обособени позиции е в размер на: За обособена позиция № 1 - 5 580,00 лв. За обособена позиция № 2 - 260,00 лв. За обособена позиция № 3 – 570,00 лв. За обособена позиция № 4 - 6 000,00 лв. За обособена позиция № 5 - 960,00 лв. За обособена позиция № 6 - 310,00 лв. За обособена позиция № 7 - 300,00 лв. За обособена позиция № 8 - 20,00 лв. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да е равен на срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка: „УниКредит Булбанк“, IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35, BIC: UNCRBGSF. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат /ако има такъв/. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя. Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение. Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 80% от гаранцията за изпълнение на договора, а сумата на гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 20% от стойността на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за срочно изпълнение следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след инсталация на оборудването и се освобождава в този срок, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период. Гаранцията за качествено изпълнение следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционният срок на доставеното оборудване и се освобождава в този срок, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

- Aвансово плащане - 50 % /петдесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора срещу представяне на фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане; - Окончателно плащане - в размер на 50% /петдесет на сто/ от останалата част от цената по договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след монтаж и инсталация, срещу представяне на оригинална фактура за дължимата сума и подписан приемо-предавателен протокол за монтаж и инсталация.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); в) За обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 7 - Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия, издадено на името на участника, от Изпълнителната агенция по лекарствата, или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава (документът се представя в оригинал или заверено от участника копие). 3. Оторизационно писмо или друг еквивалентен документ, издаден от производителя на предлаганата апаратура по съответната обособена позиция или от упълномощен представител на производителя, удостоверяващо права на участника за представителство и търговия с оферираната апаратура на територията на Република България (в случай че участникът не е производител); В случай че се представя документ, издаден от лице, различно от производителя на апаратурата – предмет на съответната обособена позиция, участникът е длъжен да представи доказателства, от които е видна връзката между производителя и издателя на документа. (Документът по т. 6 се представя в оригинал или заверено от участника копие). 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 6. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в поле ІІІ.2.3) – лява колона от обявлението за поръчка; 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец); 9. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец); 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец); 11. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на участника; 12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), заедно с 12.1. Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри (по образец) за съответната обособена позиция; 12.2. Магнитен носител - CD на техническото предложение; 12.3. Брошури или други документи, подробно описващи техническите характеристики на предлаганата апаратура, от които да е видно съответствието им с минималните изисквания на техническата спецификация. 13. Ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 14. Предлагана цена (по образец). При наличие на съмнение и/или неяснота по повод на представени документи и/или декларирани обстоятелства, Възложителят има право да изиска допълнителни разяснения и/или доказателства от участника по реда на на чл.68 ал.11 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Сертификат за внедрена система за управление качеството от серията ISO 9001 или еквивалентен с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент (оригинал или заверено от участника копие). За обособена позиция № 5 обхватът на сертификата следва да е доставка и сервизно обслужване на апаратура за кинезитерапия; За обособена позиция № 8 сертификатът следва да е с обхват еднакъв или сходен с предмета на обособената позиция. 2. Декларация-списък на ръководните служители и служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществена поръчка (образец). 3. Сертификат или декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка или за съответствие с Директива 93/42/ЕС. (оригинал или заверено от участника копие)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или еквивалентен с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент. За обособена позиция № 5 обхватът на сертификата следва да е доставка и сервизно обслужване на апаратура за кинезитерапия; За обособена позиция № 8 сертификатът следва да е с обхват еднакъв или сходен с предмета на обособената позиция. 2. Участникът трябва да разполага със сервизни инженери за сервизиране и поддръжка на предлаганата апаратура, както следва: - За Обособена позиция № 1: „ Апаратура за електролечение” – минимум 3 сервизни инженера; - За Обособена позиция № 2: „ Апаратура за диагностика” - минимум 1 сервизен инженер; - За Обособена позиция № 3: „ Апаратура за светлолечение” - минимум 1 сервизен инженер; - За Обособена позиция № 4: „ Апаратура за водолечение” - минимум 3 сервизни инженера; - За Обособена позиция № 5: „ Апаратура за кинезитерапия” - минимум 2 сервизни инженера; - За Обособена позиция № 6: „Дефибрилатор” - минимум 1 сервизен инженер; - За Обособена позиция № 7: „Апаратура за дълбока осцилация” - минимум 1 сервизен инженер; - За Обособена позиция № 8: „Апаратура за топлотерапия” - минимум 1 сервизен инженер; 3. Оферираната апаратура следва да е с нанесена СЕ маркировка и/или да съответства на изискванията на Директива 93/42/ЕС.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 80
Показател: Гаранцинен срок; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.05.2016 г.  Час: 16:00
Място

гр. София, бул. "Васил Левски" № 54

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Апаратура за електролечение”
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на 13 филиала на Специализирани болници за рехабилитация-„Национален комплекс ЕАД”; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1: „Апаратура за електролечение” включваща 13 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Комбиниран апарат за ниско и средночестотни токове“ – общ брой 18; Номенклатурна единица №2: Апарат за магнитотерапия с променливи нискочестотни магнитни полета, с различни индуктори“ – общо 12 броя; Номенклатурна единица №3: „Апарат за магнитотерапия цяло тяло, голям соленоид“ – общо 7 броя; Номенклатурна единица №4: „Апарат за микровълнова терапия / Радар /“ – общо 6 броя; Номенклатурна единица №5: „Апарат за късовълнова терапия /УВЧ/ с индуктивен електрод“ – общо 8 броя; Номенклатурна единица №6: „Апарат за електродиагностика и електростимулация“ – общо 6 броя; Номенклатурна единица №7: „Kомбиниран, модулен апарат за двуканална електротерапия и магнитотерапия“ – общо 7 броя; Номенклатурна единица №8: „Комбиниран апарат за електро- и ултразвукова терапия“ – общо 6 броя; Номенклатурна единица №9: „Апарат за ултразвукова терапия“ – общо 9 броя; Номенклатурна единица №10: „Апарат за лимфодренаж“ – общо 1 брой; Номенклатурна единица №11: „Апарат с токове на Д”Арсонвал“ – общо 5 броя; Номенклатурна единица №12: „Ултразвуков инхалатор“ – общо 8 броя; Номенклатурна единица №13: „Апарат за интерферентни токове“ – общо 9 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
558000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 4Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Апаратура за диагностика”
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на 13 филиала на Специализирани болници за рехабилитация-„Национален комплекс ЕАД”; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 2: „Апаратура за диагностика” включваща 2 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Електрокардиограф“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №2: „ЕМГ апарат“ – общ брой 4;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 4Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Апаратура за светлолечение”
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс ЕАД”; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 3: „Апаратура за светлолечение” включваща 5 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Лазер-терапевтичен апарат“ – общ брой 8; Номенклатурна единица №2: „Апарат за дълбоко инфрачервено облъчване тип Бягаща вълна“ – общ брой 7; Номенклатурна единица №3: „Апарат за инфрачервена светлина /Инфраруж/ - малък“ – общ брой 1; Номенклатурна единица №4: „Апарат за инфрачервена светлина /Инфраруж/ - голям“ – общ брой 3; Номенклатурна единица №5: „Кварцова лампа“ – общ брой 4;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
57000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 4Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Апаратура за водолечение”
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на 13 филиала на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 4: „Апаратура за водолечение” включваща 9 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Тангенторна вана“ – общ брой 13; Номенклатурна единица №2: „Перлена вана“ – общ брой 7; Номенклатурна единица №3: „Еднокамерна вихрова вана за горни крайници“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №4: „Вихрова вана за долни крайници“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №5: „Седяща вана“ – общ брой 2; Номенклатурна единица №6: „Четирикамерна хидрогалванична вана“ – общ брой 2; Номенклатурна единица №7: „Мобилен тангентор за подводен масаж“ – общ брой 5; Номенклатурна единица №8: „Хидромасажна вана“ – общ брой 2; Номенклатурна единица №9: „Сух тангентор“ – общ брой 1;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
600000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 4Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Апаратура за кинезитерапия”
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на 13 филиала на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 5: „Апаратура за кинезитерапия” включваща 9 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Апарат за пасивно раздвижване на горен крайник“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №2: „Апарат за пасивно раздвижване на долен крайник“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №3: „Комплект механотерапевтични уреди за активно раздвижване на горен крайник“ – общ брой 13; Номенклатурна единица №4: „Комплект механотерапевтични уреди за активно раздвижване на долен крайник“ – общ брой 13; Номенклатурна единица №5: „Бягаща пътека, електрическа“ – общ брой 8; Номенклатурна единица №6: „Велоергометър“ – общ брой 10; Номенклатурна единица №7: „Комбиниран тренажор“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №8: „Гребна лодка“ – общ брой 4; Номенклатурна единица №9: „Кростренажор“ – общ брой 4;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
96000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 4Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Дефибрилатор”
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на 13 филиала на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 6: „Дефибрилатор” - общ брой 5;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
31000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 4Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Апаратура за дълбока осцилация”
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на 13 филиала на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 7: „Апаратура за дълбока осцилация” - включваща 2 номенклатурни единици: Номенклатурна единица №1: „Апарат за дълбока осцилация - стационарен“ – общ брой 1; Номенклатурна единица №2: „Апарат за дълбока осцилация - портативен“ – общ брой 4;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 4Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Апаратура за топлотерапия”
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на оборудване за нуждите на 13 филиала на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД; - монтаж и инсталация; - обучение за работа с доставеното оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното оборудване:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 8: „Апаратура за топлотерапия” включваща „Апарат за топлотерапия, комбиниран - парафинова вана и затопляне с горещи компреси“ - общ брой 2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 4