Версия за печат

00243-2016-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Р. Димитрова, Р. България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2016-0003_April.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: На територията на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, София, ул. Шейново № 19
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за болнично хранене на пациенти и дежурен персонал на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки. 2. Приготвянето и доставките на храната се договарят и извършват на базата на видове ястия по техническа спецификация. 3. Приготвените храни следва да отговарят на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и рецептурници за болнично хранене. 4. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата на брой хранодни за пациентите и дежурен персонал на възложителя. 5. Договорът за приготвяне и доставка на готова храна е със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Крайният срок за изпълнение на поръчката по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност. 6. Ежедневният график по часове за доставка е посочен в техническите условия и договора за възлагане на обществената поръчка. Място за изпълнение – сектор „Кетеринг“ на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр.София ул.” Шейново” № 19.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55523000, 15894220

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
Ястия за болници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

ДА

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката е за приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за приблизително 53 450 хранодни годишно, от които 25 350 хранодни за пациентите на болницата и 28 100 хранодни за дежурен персонал. Количествата са ориентировъчни и фактическото изпълнение се определя от броя на пациентите и от персонала, изпълняващ 12-часови дежурства по месечните графици.

Прогнозна стойност без ДДС
127000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й 1.1. Гаранцията за участие за обществената поръчка е в размер на 1000,00 (хиляда) лева. 1.2. Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайния срок за представяне на офертата и осигуряваща участието в настоящата обществена поръчка. 1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по сметка на „Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД в “Общинска банка” - АД – клон „Врабча” IBAN BG 27 SOMB 9130 1027 5231 02, BIC SOMBBGSF 1.5. В гаранцията изрично се посочва предмета на поръчката, за която се представя 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й: 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 000 ( пет хиляди) лева въз основа на фактическото изпълнение през предходната година. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на претърпени вреди на възложителя от неизпълнение или лошо изпълнение на поръчката от страна на определения за изпълнител на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина за плащане са разписани в проекта на договор. Възложителят заплаща доставените продукти с банков превод до 30 (тридесет) дни след изтичане на съответния месец и въз основа на месечна справка за фактически доставената храна и представена фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Поръчката е за приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за приблизително 53450 хранодни годишно, от които 25350 хранодни за пациентите на болницата и 28100 хранодни за дежурен персонал. Количествата са ориентировъчни и фактическото изпълнение се определя от броя на пациентите и от персонала, изпълняващ 12-часови дежурства по месечните графици. Всяка доставка се извършва в съответствие със специалните изискванията на българското законодателство. Доставките се извършват франко сектор „Кетеринг“ на болницата със специализиран транспорт и в транспортни съдове/термоконтейнери. Транспортните средства и съдове за доставка на храните да отговарят на санитарно-хигиенните изискванията за транспорт на хранителни продукти. Едновременно с предаването на храната, изпълнителят приема и използваната посуда, която следва да бъде измита и дезинфектирана от него. Количествата за изпълнение ще бъдат възлагани ежедневно с писмена заявка на възложителя, съдържаща данни за дневното количество и дневно меню за пациенти и за персонал, изготвени в съответствие с договорените ястия. Доставката на заявената храна се извършва ежедневно в следния график: - закуска: от 06,00 часа до 06,30 часа; - обяд - от 10,30 часа до 11,00 часа; - вечеря - от 16,30 часа до 17,00 часа. Писмената заявка за доставка на храната се предава на Изпълнителя до 11,00 ч. на предходния ден, а за новопостъпили пациенти – до 08,00 ч. на същия ден включително и по телефона. Заявената храна, следва се доставя в индивидуална опаковка и в пълно съответствие със заявения вид и грамаж. Всички ястия трябва да бъдат съобразени с изискванията за диетичен режим и приготвени съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за обществено хранене и лечебна профилактика, издание от 1984 г. и с изискванията на Наредба № 23/19.07.2005 г. на МЗ за физиологичните норми за хранене на населението. Храните трябва да са придружени с необходимите документи за качество и при съмнения за качеството изпълнителят поема разходите за извършване на съответните проби и анализи в оторизирана лаборатория. Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да предоставя за своя сметка ежедневно по една порция от всеки вид ястие за контролна проба в присъствие на представител на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и настоящата документация, както и на специалните нормативни изисквания по предмета на поръчката. 2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл.47 ал.1 и ал.5 от ЗОП, чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; чл. 55, ал.7 от ЗОП и чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват и представят в процедурата договор/споразумение за създаване на обединение. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, че водещият член на обединението е упълномощен да задължава и да получава указания за и от името на всеки член на обединението. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Договорът трябва да съдържа изрична клауза, че участниците в обединението носят пред Възложителя солидарна отговорност за изпълнението на поръчката и поето задължение за непрекратяване на обединението или на участието на участник в него преди да е приключило изпълнението на договора с Възложителя. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 4.Едно физическо или юридическо лице може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка само в едно обединение и не може да представя самостоятелно оферта. 5.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата и в отделна декларация. В този случай участникът задължително посочва и дела на участие на съответния подизпълнител и за същия се представят необходимите документи съгласно изискванията на ЗОП. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 6. Лице, което е дало съгласието си и участва като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелно оферта. 7. Външните експерти, които са участвали в изработването на техническите спецификации или на методиката за оценка на офертите не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения - участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. 8. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 9. До участие в процедурата се допускат само участници, отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и на настоящата документация. 10.Участникът представя оферта за участие в процедурата в пълна комплектация съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея. 11. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази документация. 12. Рразходите за подготовка са за сметка на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура, не се изискват документи и информация, удостоверяващи финансовото и икономическото състояние на участниците.
Минимални изисквания: В настоящата процедура, не се поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Декларация по чл.51, ал.1 т.1 от ЗОП - списък на основните доставки или услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през предходните три години или от датата на учредяването с данни за стойности, дати и получатели, с приложени документи, удостоверяващи изпълнението на декларираните дейности, издадени от лечебни заведения за болнична помощ. б) Документи за техническата обезпеченост за изпълнение на услугата, с които разполага участника за изпълнение на услугата: - Документи за собственост или за ползване на производствена база за приготвяне на храна, придружени с документи, издадени от органите на РИОКОЗ и от органите на ДВСК за регистрация на обекта за приготвяне на храна по Закона за храните и Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиена на храните; - Документи за собственост или за ползване на транспортни средства за специализиран превоз, с приложени документи за регистрация на транспортно средство, предназначено за превоз на хранителни продукти от РИОКОЗ /ДВСК съгласно Наредба N 5/25.05.2006 г. в) Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП - Списък на служителите/експертите на участника, ангажирани с изпълнение на поръчката, включително и на служителите, които отговарят за контрола на качеството с данни за имена, образование /степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение/; професионална квалификация /направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател/ и професионален опит в областта на предмета на поръчката, месторабота, период, длъжност, основни функции/, както и приложени документи, удостоверяващи наличието на трудово правоотношение, образование и професионалната квалификация. г) Заверени копия на сертификати по стандарт ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008 или еквивалент, удостоверяващи, че са внедрени системи за управление на качеството с област на приложение, приготвяне на храни, издадени на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.
Минимални изисквания: -Участникът да има опит в болнично хранене, да има установени търговски отношения с лечебни заведения за болнична помощ и да е изпълнил минимум три услуги по предмета на обществената поръчка. - Участникът да разполага със собствена или наета производствена база за срока на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участникът да разполага с минимум два броя собствени или наети транспортните средства за специализиран превоз на храни. - Участникът да разполага с минимум един инструктор по лечебно хранене или диетолог и специфичен персонал за изпълнение на услугата – готвач, помощник готвач, кухненски работник и други, работещи по трудово правоотношение. - Участникът да има въведени системи за управление на качеството с област на приложение, приготвяне на храни в съответствие със стандарт ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008 или еквивалент. -
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 713069 от 12.02.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.05.2016 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

В Сградата на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. Шейново № 19, София

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ