Версия за печат

00243-2016-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД,, ул. Шейново № 19, За: Р. Димитрова, РБ 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: [email protected], Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД, ул. Шейново 19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2016-0002_April.html.

Електронен достъп до информация: http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2016-0002_April.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 – “Доставка на медицински консумативи” 2. Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни материали”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място за изпълнение на поръчката: - склада на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД – по отношение на медицинските консумативи; - болнична аптека на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД – по отношение на превързочните материали.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на възлагане по откритата процедура е: периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Срок за изпълнение на поръчката: - 12 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Крайният срок за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

ДА

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обхватът и основните параметри на обществената поръчка са подробно описани в техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, приложена към настоящата документация за участие. Видовете медицински консумативи са описани в отделна обособена позиция І, в рамките на която са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Видовете превързочни материали са описани в отделна обособена позиция ІІ, в рамките на която са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Обособяването на номенклатури (позиции) не е условие за комплексност и участникът може да оферира една, няколко или всички от посочените номенклатурни единици (позиции) медицински и/или превързочни консумативи. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за посочените номенклатури. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества по номенклатури и в съответствие с оферираните единични цени за фабрична опаковка. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на болницата на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнението на поръчката.

Стойност, без да се включва ДДС
291000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

Крайният срок за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност.

Прогнозен график за използване на тези опции в месеци

2

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. 1.1. Общата гаранция за участие в обществената поръчка е в размер на 2450,00 лв. (две хиляди и петстотин лева), която е разпределена по Обособени позиции, както следва: За Обособена позиция № 1 – “Доставка на медицински консумативи” – 2200,00 лв. (две хиляди и двеста лева) и За Обособена позиция № 2 – “Доставка на превързочни материали” – 250 лв. (триста лева) 1.2.Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, със срок на валидност не по-малко от 210 (двеста и десет) дни от датата на представяне на офертата и осигуряваща участието в настоящата процедура. Банковата гаранция се представя в оригинал. 1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по сметка на „Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД “Общинска банка” - АД – клон „Врабча” IBAN BG 27 SOMB 9130 1027 5231 02, BIC SOMBBGSF Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно условията в проекта на договор. Плащанията по настоящата поръчка, ще бъдат извършвани: с банков превод до 30 (тридесет) дни след доставка на съответното количество консуматив, въз основа на издадена фактура и двустранно подписан предавателно- приемателен протокол за всяка една доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Доставките на медицински консумативи и превързочни материали се извършват франко склада/аптеката на болницата с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени на стоките. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества по номенклатури и в съответствие с оферираните единични цени. Доставяните медицински консумативи и превързочни материали трябва да притежават СЕ марка и сертификати за качество и произход съгласно изискванията на българските и съответните международните норми и стандарти, както и с документи, удостоверяващи съответствието на доставяните търговски продукти с изискванията на Закона за медицинските изделия, включително на въведените с него разпоредби на относимите Директиви на Европейския парламент и Съвета относно медицинските изделия и на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия Доставяните видове медицински консумативи и превързочни материали да имат СЕ маркировка и отбелязани: партиден номер, дата на производство, производител, срок на годност и други. Количествата на отделните номенклатури ще бъдат възлагани за изпълнение с писмена заявка в рамките на договореното прогнозно годишно количество по спецификацията към договора. Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да осигури и да поддържа складова наличност от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка, гарантиращ изпълнението на доставката в оферирания срок. Участниците задължително оферират и доставят разрешени за употреба продукти на територията на Република България. Остатъчният срок на годност на доставените стоки не може да бъде по-малък от 75 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката. Участниците се задължават да извършват ежемесечно доставките на стоките в тридневен срок от получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при спешна потребност от доставка на малки количества в срок до 24 часа. Всяка доставка се извършва в съответствие със специалните изискванията на българското законодателство. Всеки участник задължително попълва Техническата оферта по приложения образец, отделно за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2, в които се съдържат два листа "System" и "Позиции". В лист "System", участниците попълват единствено наименованието на участника - фирма и ЕИК/БУЛСТАТ. Вторият лист се попълва, съобразно условията на документацията за участие, като в него задължително се попълва ЕИК/БУЛСТАТ на участника. Всеки участник задължително попълва Ценвата оферта по приложения образец, отделно за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2, в които се съдържат два листа "System" и "Позиции". В лист "System", участниците попълват единствено наименованието на участника - фирма и ЕИК/БУЛСТАТ. Вторият лист се попълва, съобразно условията на документацията за участие, като в него задължително се попълва ЕИК/БУЛСТАТ на участника.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на изброените по-горе закони, Закона за медицинските изделия и други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. 1.2. В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е регистрирано като юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума трябва да сключат и представят в процедурата писмено споразумение за участие в процедурата. Споразумението трябва да съдържа клаузи: които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и по отделно за качественото изпълнение на поръчката, независимо от срока, за който е създадено обединението/консорциума; да определят член на обединението, който е упълномощен да представлява обединението/консорциума, да задължава, да получава указания за и от името на обединението/консорциума и на всеки член от него; срокът на обединението/консорциума да е до окончателното изпълнение на поръчката; съставът на обединението/консорциума няма да се променя след подаване на офертата и всички съдружници са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката. Споразумението за създаване на обединение/консорциум трябва да е с нотариална заверка на подписите. Когато участникът е предоставил споразумение за създаване на обединение/консорциум, чието съдържание не отговаря на изискванията на настоящата документация и не поправи несъответствието по реда на чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, се представят документите съгласно чл. 56, ал. 3 ЗОП. 1.3. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който: - е налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал. 1, ал. 2 - т. 1, т.2, т. 4, т.5 и ал. 5 от ЗОП, съответно относими към лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП; - който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник; - който участва и като член на обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка; - който е обединение и в неговия състав е включено физическо и/или юридическо лице, което участва и в друго обединение за изпълнение на същата обществена поръчка; - който не спазва изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари; - който е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или е свързано лице с подобно дружество по смисъла на чл.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; - който не отговаря на изискванията за подбор на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие; 1.4. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, той трябва за отговаря на посочените в т.1.3. изисквания в държавата, в която е установен. 1.5. Когато участникът е обединение/консорциум – посочените в т.1.3. изисквания от настоящия раздел се прилагат за всеки един съдружник в обединението/консорциума. 1.6. Участниците са длъжни да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т.1.3. в 7 – дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. 1.7. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства по т.1.3. от този раздел с декларация, подписана от лицето/ата, определен/и в чл.47, ал.4 от ЗОП по образеца, приложен към настоящата документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация - списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години или от датата на учредяването или започване на дейността си с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с минимум три удостоверения/референции/препоръки за добро изпълнение издадени от лечебни заведения за болнична помощ. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: Удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката, съдържащо информация за стойността, датата на доставките и подробно описание на продуктите, в оригинал или заверено копие или чрез посочване на публичен регистър /с конкретни данни за номер, година или др./, в който е публикувана и информацията, посочена по-горе. 2.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за производителя и/или за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката; 3. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ или валиден документ за производсто на продукта от предмета на поръчката; 4. Сертификати за качество и произход на производителя или еквивалент: декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните медицински изделия или негов упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия, или еквивалентен документ. 5. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти относно медицински консумативи по номенклатури от Обособена позиция № 1 – Доставка на медицински консумативи от техническата спецификация, предназначено за конкретната поръчка, освен в случаите, когато оторизацията удостоверява права за представителство и търговия на територията на цялата страна за срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които документи по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия. Участниците задължително попълват и представят към офертата си и списък на представени оторизационни документи, в който се посочва и номера от техническата спецификация на номенклатурата/позицията на оферирания продукт. 6. Декларация, че предлаганите медицински консумативи и превързочни материали ще са опаковани със съответната „СЕ“ маркировка за производител и партидни номера, удостоверяваща, че съответствието на консумативите със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието; 7. Декларация, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия и консумативи към датите на доставка ще е не по-малък от 75 %.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът следва да е изпълнил успешно, общо за трите последни години или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 /три/ доставки на медицински изделия и/или медицински консумативи за лечебни заведения за болнична помощ. - Участниците в обществената поръчка трябва да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за производителя и/или за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. - Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия по реда на ЗМИ, което разрешение да е валидно за срока на изпълнение на договора за доставката на медицинските консумативи или валиден документ за производсто на продукта от предмета на поръчката. - Участниците в обществената поръчка трябва да притежават сертификати за качество и произход на производителя или еквивалент: декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните медицински изделия или негов упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия, или еквивалентен документ, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП. - Участниците трябва да притежават документи, удостоверяващи правото му да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти относно медицински консумативи по номенклатури от Обособена позиция № 1 – Доставка на медицински консумативи от техническата спецификация, предназначено за конкретната поръчка, освен в случаите, когато оторизацията удостоверява права за представителство и търговия на територията на цялата страна за срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които документи по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия. - Предлаганите медицински консумативи и превързочни материали следва да бъдат опаковани със съответната „СЕ“ маркировка за производител и партидни номера, удостоверяваща, че съответствието на консумативите със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието. - Остатъчният срок на годност на медицинските изделия и консумативи към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 %; В случай, че участникът е обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението/консорциума като цяло. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател 1 - ЦО – предлагана единична цена – до 50 т.; тежест: 50
Показател: Показател 2 – Качество – до 50 т.; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 032 - 051376 от 16.02.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.04.2016 г.  Час: 13:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 13:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

210

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители се допускат след удостоверяване на самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на медицински консуматив
1) Кратко описание

Периодични доставки на медицински консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Прогнозните количества са посочени в техническата спецификаци.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
256000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на превързочни материали
1) Кратко описание

Периодични доставки на превързочни материали

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Прогнозните количества са съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12