Версия за печат

01605-2016-0014

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Б.Николова; инж.И.Шишева, Република България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0885 397498, E-mail: [email protected]

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел, ремонт на Тягов подвижен състав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bdz.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html..

Електронен достъп до информация: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chasti-za-remont-na-dizelovi-lokomotivi-seriia-07-100-oborudvani-s-pov-ot.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на резервни части за ремонт на дизелови локомотиви серия 07 100 оборудвани с ПОВ, от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Съединение" № 46
Код NUTS: BG32
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на резервни части за ремонт на дизелови локомотиви серия 07 100 оборудвани с ПОВ, от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД", разделена на 7/седем/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - "Доставка на резервни части за ремонт на дизелов двигател". 2.Обособена позиция №2 - "Доставка на резервни части за ремонт на редуктор за задвижване на разпределителен вал и спомагателни задвижвания - група ”69”". 3. Обособена позиция №3 - "Доставка на резервни части за ремонт на турбокомпресор 6ТК". 4. Обособена позиция №4 - "Доставка на резервни части за ремонт на охладителна система дизелов двигател, отопление кабини". 5. Обособена позиция №5 - "Доставка на резервни части за ремонт на всережимен регулатор". 6. Обособена позиция №6 - "Доставка на резервни части за ремонт на ходова част". 7. Обособена позиция №7 - "Доставка на резервни части за ремонт на ел. апаратура за управление, контрол и защита".

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на обществената поръчка е разделен на 7 обособени позиции, подробно описани в приложение Б на обявлението.

Стойност, без да се включва ДДС
930208 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие се представя поотделно за всяка отделна обособена позиция, в размер определен от Възложителя, както следва: обособена позиция №1 – 6 500.00 лв.; обособена позиция №2 – 50.00 лв .; обособена позиция №3 – 490.00 лв.; обособена позиция №4 – 1 200.00 лв.; обособена позиция №5 – 600.00 лв.; обособена позиция №6 – 300.00 лв. и обособена позиция №7 - 70.00 лв.; със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на оферти за участие. Гаранцията за участие се представя по избор на участника под формата на неотменяема банкова гаранция по приложения към документацията образец Приложение №11 със срок на валидност 180 дни след крайния срок за получаване на офертата или парична сума (депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF. За задържането и освобождаването на гаранциите за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласно приложения към документацията образец Приложение № 12 или парична сума (депозит), внесена по банкова сметка на Възложителя, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, по преценка на Изпълнителя, в размер на 5 % от стойността на договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. Условията за учредяването, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, Приложение №10 към документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извърши по банков път, в лева в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка на партидата и представяне на документите съгласно т.4.2 от проекто-договора от документацията за участие.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения.Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, в) декларация в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, да представи оригинален документ (или нотариално заверено копие) – издаден от производителя и доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2016г. (оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор или др.). 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистация. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на участника/офертата (оригинал) – представя се, когато представянето на участника/офертата не е подписано/а от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише представянето на участника/офертата и да представлява участника в процедурата. 6. Декларации: 6.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1 /обр.2/ към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на участника/. 6.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 6.3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 3 към документацията за участие. 6.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение № 4 към документацията за участие. 6.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5 към документацията за участие. Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват. По своя преценка участниците могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предметана обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите, подписан от участника, съгласно образеца приложение № 6 към документацията за участие заедно с доказателство за извършена доставка, което може да се представи под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. * Под „сходни доставки” на обществената поръчка се разбират доставки на резервни части за дизелов двигател и спомагателно оборудване на дизелови локомотиви.. 2.За всички обособени позиции: Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството на производителя съгласно стандарт ISO 9001/2008 или еквивалентен - копие заверено от участника.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие на сайта на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Копие на документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Иван Вазов" №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.1 7. Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение № 1 / образец 1/ посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 8. Документ за гаранция/и за участие в оригинал. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата участници, при наличието на обстоятелствата по чл.69, ал.1 и/или чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП и в случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Възложителят съкращава минималният 52-дневен срок за подаване на оферти чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на резервни части за ремонт на дизелов двигател".
1) Кратко описание

"Доставка на резервни части за ремонт на дизелов двигател".

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация за доставка неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
652608 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на резервни части за ремонт на редуктор за задвижване на разпределителен вал и спомагателни задвижвания - група ”69”"
1) Кратко описание

"Доставка на резервни части за ремонт на редуктор за задвижване на разпределителен вал и спомагателни задвижвания - група ”69”"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация за доставка неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5520 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на резервни части за ремонт на турбокомпресор 6ТК"
1) Кратко описание

"Доставка на резервни части за ремонт на турбокомпресор 6ТК"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация за доставка неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
49652 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на резервни части за ремонт на охладителна система дизелов двигател, отопление кабини"
1) Кратко описание

"Доставка на резервни части за ремонт на охладителна система дизелов двигател, отопление кабини"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация за доставка неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120520 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на резервни части за ремонт на всережимен регулатор".
1) Кратко описание

"Доставка на резервни части за ремонт на всережимен регулатор".

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация за доставка неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
61388 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на резервни части за ремонт на ходова част"
1) Кратко описание

"Доставка на резервни части за ремонт на ходова част"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация за доставка неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на резервни части за ремонт на ел. апаратура за управление, контрол и защита".
1) Кратко описание

"Доставка на резервни части за ремонт на ел. апаратура за управление, контрол и защита".

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация за доставка неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване