Версия за печат

00109-2016-0015

BG-Благоевград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов - Старши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ще се изготвят работни проекти и изпълнят всички задължителни мерки предписани в техн. паспорт и енергийното обследване за сградите от ОП 1 до ОП 70 неразд. част от докум. за уч-е, както и съпътств. ги дейности.Ще се изпълни СМР съгласно одобрените работни проекти. Количествата за всяка обособена позиция са описани в раздел Б на настоящето обявление. С ПМС№ 23/04.02.2016 г. на МС жилищните сгради от ОП№71, ОП№72 и ОП№73 одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 - "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.са прехвърлени за финансиране и изпълнение в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За същите има изготвени работни проекти и ще бъдат изпълнени предвидените строително монтажни работи. Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи. Обобщените количества са описани в раздел Б за всяко обособена позиция.

Стойност, без да се включва ДДС
44043424.27 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

65

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гар. за уч.Размер на гар. за уч.ОП1-3700,00лв.;ОП2–4600,00 лв.;ОП3–7500,00 лв.;ОП4–8900,00лв.;ОП5–5300,00 лв.;ОП6-5600,00 лв.;ОП7–8300,00 лв.;ОП8–4200,00 лв.;ОП9–7600,00 лв.;ОП10–5300,00 лв.;ОП11–14400,00 лв.;ОП12–5100,00 лв.;ОП13–7400,00 лв.;ОП14–6800,00 лв.;ОП15–4500,00 лв.;ОП16–9000,00 лв.;ОП17–11400,00 лв.;ОП18–4200,00 лв.;ОП19–7600,00 лв.;ОП20–6900,00 лв.;ОП21–16000,00 лв.;ОП22–4200,00 лв.;ОП23–7000,00 лв./;ОП24–3700,00 лв.;ОП25–5200,00 лв.;ОП26–4500.00 лв.;ОП27–2800,00 лв.;ОП28–4400,00 лв.;ОП29–1900,00 лв.;ОП30–8000,00 лв.;ОП31–10900,00 лв.;ОП32–5100,00 лв.;ОП 33–6800,00 лв.;ОП34–7800,00 лв.;ОП35–4200,00 лв.;ОП36–4100,00 лв.;ОП37–5300,00 лв.;ОП38–2300,00 лв.;ОП39–7100,00 лв.;ОП40–6600,00 лв.;ОП41–1900,00 лв.;ОП42–8000,00 лв.;ОП43–1200,00 лв.;ОП44–4200,00 лв.;ОП45–2500,00 лв.;ОП46–3600,00 лв.;ОП47–4700,00 лв.;ОП48–6900,00 лв.;ОП49–7500,00 лв.;ОП50–4700,00 лв.;ОП51–4100,00 лв.;ОП52–5100,00 лв.;ОП53–3500,00 лв.;ОП54–12400,00 лв.;ОП55–5000,00лв.;ОП56–6800,00 лв.;ОП57–6900,00 лв.;ОП58–4130,00 лв.;ОП59–4120,00 лв.;ОП60–7000,00 лв.;ОП61–11100,00 лв.;ОП62–7100,00 лв.;ОП63–9400,00 лв.;ОП64–6300,00 лв.;ОП65–7700,00 лв.;ОП66–5800,00 лв.;ОП67–5800,00 лв.;ОП68–4800,00 лв.;ОП69–4800,00 лв.;ОП70–5200,00 лв.;ОП71–1300,00 лв.;ОП72–1600,00 лв.;ОП73–5000,00 лв.Задълж. се изписва наимен. на ОП, за която уч-кът уч.Форма на гар. за уч.: Гар. се предст. в 1 от сл. форми:а) депозит на пар. сума по см. на Възл.;б) банк. гар. в полза на Възл.Уч. сам избира формата на гар. за уч. Когато уч. в проц. е обединение, което не е ЮЛ, вс. от уч. в обедин. може да бъде наредител по банк. гар., съотв. внос. на сумата по гар.При избор на гар. за уч. - парична сума, то тя сл. да се внесе по банк. път по сл. сметка:ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ Бл-град, IBAN:BG98SOMB91303313725300,ВIС SOMBBGSF. Ако уч. избере да предст. гар. за уч. под формата на «пар. сума», платена по банк. път, док., удост. платената гар., сл. да бъде заверен с подпис и печат от съотв. банка и да се предст. заверено копие съгл.чл.56, ал.1,т.3. Ако уч. е превел парите по ел. път (електр. банкиране), той сл. да завери съотв. док. с неговия подпис и печат, в случай че печат не се изисква само с подпис.В гаран. за уч. следва да бъде пос. ОП, за която уч. кандидатства. В случай, че уч. представя банк. гар., то същата тр. да бъде открита в съотв. с усл. по прил. в документ. образец на банк. гар. /Образец №8/. Гар. тр. да бъде неотменима и безусловна, с възм. да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задълж. на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при 1-во писмено искане на възлож., подписано от кмета на Общ. Бл-град или упълном. от него дл. лице. Валидността на гар. за уч. следва да бъде не по-малко от 30 кал. дни след изтич. на срока на валидност на офертата. Банк. разходи по откр. на гар. са за сметка на уч. Разходите по евент. им усвояване - за см. на възл. Уч. тр. да предвиди и заплати своите такси по откр. и обсл. на гар. така, че р-рът й да не бъде по-малък от опред. в наст. поръчка. Задърж. и освобожд. на гар. за уч. става при усл. и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гар. за уч. се усвоява в случай на чл.61, ал.2 ЗОП. Гар. за изпълнение. Гар. за изпълн. е в р-р на 5% (пет на сто) от стойността на д-ра за изпълн. на съотв. ОП.Задълж. за предст. на гар. за изпълн. възниква само за уч., опр. за изпълн. на общ. пор. Същата може да бъде банкова (със срок на валидност-най-малко 30 дни след изт. на срока на изпълн. на д-ра) или пар., внесена по сл. сметка на възл.ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ Бл-град, IBAN:BG98SOMB91303313725300,ВIС SOMBBGSF. Задър. и освобожд. е съг. д-ра.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2016 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие. Първо плащане – ще се извърши до 15 /петнадесет/ работни дни след подписване и представяне на протокол – обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане СМР при 50% изпълнено СМР, но не повече от 50% от стойността на договора. -Окончателно плащане – ще се извърши до 15 /петнадесет/ работни дни след подписване и представяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, екзекутивна документация, протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни натурални видове СМР по офертните цени, подписани от страните, удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В проц. за възл. на общ. пор. може да участва всяко бълг. или чуждестр. ФЛ или ЮЛ, както и техни обедин. Възлож. нямат пр. да изискват обедин. да имат опр. пр. форма, за да могат да предст. оферта.1.1.2. Вс. уч-к може да представи 1 оферта. 1.1.3. Не се доп. предст. на вар. на оферта. 1.1.4. Едно и също ФЛ и/или ЮЛ уч-к в проц. може да участва само в 1 обедин.. 1.1.5. Вс. уч-к в проц. за възл. на общ. пор.е дл. да заяви в оф. си дали при изпълн. на пор. ще използва и подизпълн., като пос. съотв. вид. раб. от предм. на пор., които ще се предл. на подизпълн. и съотв-ят на тези раб. дял в % от ст. на общ. пор. и предв. подизпъл. 1.1.6. Лице, което участва в обедин. или е дало съгл. си и фиг. като подизпълн. в офертата на др. уч-к, не може да представя самост.оферта.1.2. В случай, че уч-кът е обедин., което не е ЮЛ, съотв. с крит. за подбор се доказва от 1 или пов. от уч-ците в обединението. В случай, че уч-кът е обед., което не е рег. като самостоят. ЮЛ, тогава уч-ците в Обедин. скл. д-р за обединение. Сл. да бъде предст. копие от д-ра за създ. на обедин. за уч-е в наст. общ. пор., като в текста му задълж. да се съд. посочв. на Възл. и проц., за която се обединяват партньорите в него.В случай, че обедин. не е създадено спец. за уч-е в наст. общ. пор., следва да бъде предст. и копие на анекс към първонач. скл. д-р. Д-рът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:1.2.1. вс. чл. на обедин. са отг. солидарно - заедно и поотделно, за изпълн. на д-ра; 1.2.2. е определен член на обедин., който е упълном- да задълж., да получ. указания за и от името на вс. член на обедин.;1.2.3. вс. членове на обедин. са задълж. да останат в него за целия период на изпълн. на д-ра;1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възл. общ. пор., между уч-ците в обедин. и ресурсите, с които ще участва всеки 1 от уч-ците в обединението/консорциума;1.2.5. уч-ците в обедин. тр. задълж. да опр. едно лице, което да предст. обедин. за целите на пор.1.2.6. Когато в д-ра не е пос. лицето, което предст. уч-ците в обедин. - и док., подписан от лицата в обедин., в който се посочва представл.Не се доп. пром. в съст. на обедин. след изтич. на срока за под. на оф.Когато не е приложен д-рът за създ. на обедин. или в приложеният д-р липсват клаузи, гарант. изпълн. на горепос. условия, или съст. на обедин. се е променил след изт. на срока за под. на на оферти и уч-кът не отстрани тези пропуски при спазв. на усл-, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – уч-кът може да бъде отстр. от уч-е в проц. за възл- на наст. общ. пор. 1.3. Възл. не пост. и няма изискв. за създ. на ЮЛ, в случай, че избраният за Изпълн. уч-к е обед. от ФЛ и/или ЮЛ.1.4. С офертата си уч-ците може без огран. да предлагат ползв. на подизпълн.1.5. Св. лица или св. предпр. не може да бъдат самост. уч-ци в проц.2. Усл. за доп. на уч-ците. 2.1. Възлож. ще отстр. от уч-е в проц. вс. участник, който: 2.1.1. е осъден с вл. в сила прис., освен ако е реабилит. за: престъпл. против фин., дан. или осигур. система (вкл. изпиране на пари) по чл. 253-260 от НК; подкуп по чл. 301-307 от НК; уч-е в орган. престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпл. против собств. по чл. 194 - 217 от НК; престъпл. против стоп. по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилит.;2.1.2. е обявен в несъстоят.;2.1.3. е в произв. по ликв. или се намира в под. проц. съгл. нац.му закони и подзак. актове;2.1.4. е в откр. произв. по несъст., или е сключил извънсъд. споразум. с кред. си по см. на чл. 740 от ТЗ, а в случай че кандидатът или уч-кът е чужд. лице - се намира в подобна проц. съгл. нац. закони и подзак. актове, вкл. когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или канд. или участн. е преуст. дейността си;2.1.5. има задълж. по см. на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държ. и към общ., уст. с вл. в сила акт на комп. орган, освен ако е доп. разср. или отср. на задълж., или има задълж. за данъци или вноски за соц. осигур. съгл. законодат. на държ., в която канд. или участникът е установен; Прод. в раздел VI.3 Доп. инф.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят икономически и финансови изисквания

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят икономически и финансови изисквания

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4;Изпълнението на изискването се доказва с а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Списък на предложения от участника инженерно-технически състав и екип от проектанти /Образец № 17/ 3. Декларация /Образец № 16/ за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. 4. Списък на техническите лица включително и на тези отговарящи за контрол по качеството (Образец № 5) 5. Копие от сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1 Участникът следва да представи списък на строит., изпълнено през последните 5 г, сч. от датата на подаване на офертата. За ОП от № 1 до № 73 вкл. - мин. 1 обект еднакъв или сходен с предмета на поръчката. За „строит. с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възлож. ще приема: СМРна обект с РЗП мин.1600 кв.м, които включват полагане на хидроизол.,топлоизолация и поставяне на дограма.Възлож. ще приеме за допуст. изпълн. 2 отд. обекта с РЗП по мин. 800 кв.м.,като на всеки един да са изп. полагане на ХИ, ТИ и пост. дограма. 2. Участн. трябва да предложи за ОП от №1 до ОП №70 вкл.,инж.–техни. състав и екип от проект., вкл. и лица със следните мин. изискв. към тях, както следва: 1. Ръковод. на екипа - Архитект, който да отговаря на следните мини. изисквания на Възлож-я: а) да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране/ЗКАИИП/ или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП. 2. Конструктор отговарящ на след. мини. изисквания: а) да прите.ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл. законодат.на държава – членка на ЕС, или на друга дър. – страна по споразу. за ЕИП. 3.Проект. по част „Енерг. ефект.”, прите. ППП и е преминал курс за изготвяне на обследване за енерг. ефект. и серти. или е проекта. по част ОВК или е вписан в удостове. изда. от Агенци. по енерг. ефект. за вписване в публ. реги. 4.Проект.по част „ОВК” – инж. ОВК,който да отговаря на следните мин. изискв.:а) да прите. ППП поЗКАИИП или еквива. съгласно законодате. на държава – членка на ЕС, или на друга дър. – страна по споразуме. за ЕИП. 5. Проектант по част „Електро” – електро-инженер, който да отговаря на следните мини. изисквания:а) да прите. ППП по ЗКАИИП или еквива. съгл. законода. на дър. – членка на ЕС, или на друга дър. – страна по споразум. за ЕИП.6.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд,който да отговаря на следните мин.изискв: а) да прите. удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност;7.Проектант по част „Пожарна безопасност” – инж., който да отговаря на следните мини. изисквания:а) да притежава ППП по ЗКАИИП или еквив. съгласно законода. на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразум. за ЕИП. 8.Проектант по част „ПБЗ”– инж., който да отговаря на следните мин. изисквания: да притежава ППП съгл. ЗКАИИП или еквива. съгласно законода. на държава – членка на ЕС, или на друга държава – стр. по споразум. за ЕИП.9. Проектант по част „Управление на отпадъците” – инж. - да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законо. надържава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразум. за ЕИП. 3. Участн. да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ мин., както следва: 1. Заваръчен апарат – 1 бр.2. Оградни пана – 300 м.л. 3. Тръбно скеле - 3000 м2,4. Пробивна техника - 5 бр., 5. Лекотоварни автомобили - 2 бр. Изискването е приложимо за об. позиции от №1 до об. позиция №73 включ.4. Участн. следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР,както следва: 1. Ръков. – експертен екип:1.1. Стр. инж. с проф.опит мин. 3 г. или строит. техник с проф. опит мин. 7г. - 1 бр. 1.2. Контрол по качеството - 1 бр.притежаващ удосто. за преми. курс контр. кач.2. Квалиф. раб.:2.1. Раб. топлоизолация - 10 бр.2.2. Раб. хидроизолация –5 бр.2.3. Ел. работници – 2 бр.2.4. Раб. за настилки– 3 бр. 2.5. Рабо. монтаж дограма - 6 бр. 2.6 Бояджии - 3 бр,3. Общи раб. - 7бр.Изискването е прил. за ОП от №1 до ОП №73 вкл.6.Всеки участ. за ОП от №1 до ОП №73 вкл. тр. да е сертиф. в областта на строит. по следните стандарти:ISO 9001:2008 С-ма за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или екви. мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; ISO 14001:2008 С-ма за управл. на околната среда или еквивалентен, или екви. мерки, съгл. чл. 53, ал. 4 от ЗОП

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) за обособени позиции от №1 до № 70 включително; тежест: 10
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ) за обособени позиции от №1 до № 70 включително; тежест: 20
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) за обособени позиции от №1 до № 70 включително; тежест: 60
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) за обособени позиции от №1 до № 70 включително; тежест: 10
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) за обособени позиции от №71 до № 73 включително; тежест: 20
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ) за обособени позиции от №71 до № 73 включително; тежест: 20
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) за обособени позиции от №71 до № 73 включително; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.05.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.05.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

зала 101 в сградата на община Благоевград

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продълж. от Раздел III.2.1)2.1.6. е ос. с вл. в сила прис., осв. ако е реаб. има нал. адм. нак. за пр. по чл. 136 от НК, св. със здрав. и безоп. усл. наем. на труд, или по чл. 172 от НК пр/в труд. пр. раб. на работн. Ще бъдат отстранени от процедурата участници: - при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; - които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 3. Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите представят еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите по отделнно. В този случай участникът представя Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност строителство. Когато участниците подават оферта за обособена позиция №71, ОП №72 и ОП №73 застраховка по чл. 171 от ЗУТ за клауза проектант не се представя!!! Техн. възм. могат да се док. с възм. на 1 или пов. трети лица.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП , а в случаите, в които се обжалва решението за откриване на процедурата - съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 125 и № 126, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 71220000, 45000000

Описание:

Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№1 –дограма с РVС петкам. с K ст.и AL дограма – 214,17 m2; вх. врати с AL дограма – 13,76 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1833,40 m2; топлоизол. стени EPS 5 см – 349,20 m2; топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 208,14 m2; топлоизол. по покрив 12 см – 413,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 32,00 m2;покривни термопанели 100 мм – 17,50 m2; топлоизол. EPS 5 см по под – 445,00 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери– 17,50 m2; топлоизол.EPS 7 см по под към външ. въздух – 7,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
376813.46 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 127 и № 128, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№2 –дограма с РVС петкам.а с К. ст. AL дог. – 284,19 m2;вх. врати с AL дограма – 13,76 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2874,70 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 88,00 m2; топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 237,28 m2;топлоизол. по покр 12 см– 425,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълб. клетка – 32,00 m2; покр. термопан./полиуретон/ 100 мм – 17,50 m2; топлоизол; EPS 5 см по под над неотопл. сутерен – 457,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 21,10 m2; топлоизол. EPS 7 см по под към външен въздух – 3,20 m2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
460225.21 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 1 и № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№3 –дограма с РVС петкам. с с К. ст. AL дограма – 454,79 m2; вх. врати с AL дограма – 20,64 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 3117,90 m2; топлоизол. стени EPS 5 см – 899,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 239,92 m2;топлоизол. по покрив 12 см – 617,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълби. клетка – 56,00 m2;покривни термопан. /полиуретон/ 100 мм – 26,90 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 80,20 m2 топлоизол.EPS 6 см по под към външен въздух –488,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
753848.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 4 вх. А и вх. Б, № 5 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№4 –дограма с РVС петкам. с К ст. AL дограма – 369,83 m2;вх. врати с AL дограма – 27,52 m2; топлоизол. стени EPS 10 см – 4003,80 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 1133,50 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10– 314,68 m2;топлоизол. по покрив 12 см – 780,60 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълби. клетка – 64,40 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 23,50 m2; топлоизол. EPS 6 см по под над неотопл. сутерен – 845,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери– 58,70 m2; топлоизол. EPS 7 см по под към външен въздух –14,40 m2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
899633.42 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№5-дограма с РVС петкам. с K ст. AL дограма – 380,71 m2;вх. врати с AL дограма – 25,92 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2924,46 m2; топлоизол. стени EPS 5 см – 96,83 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 – 248,49 m2; топлоизол. по покрив 12 см– 606,95 m2;;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълби. клетка – 119,00 m2;покрив. термопанели /полиуретон/ 90 мм – 25,60 m2;топлоизол. EPS 6 см по под над неотопл. сутерен – 654,95 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 96,60 m2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
531179.7 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 34, № 35 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№6 –дограма с РVС петкам. с K ст. AL дограма – 369,83 m2;вх. врати с AL дограма – 27,52 m2;Топл.Изол стени EPS 10 см – 4003,80 m2;ТИ стени EPS 5 см – 1133,50 m2;ТИ цокъл ХPS 10 см – 314,68 m2 ТИ по покрив 12 см мин.вата– 780,60 m2;ТИ ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 64,40 m2;покр. термопанели /полиуретон/ 100 мм – 23,50 m2;ТИ EPS 6 см по под над неотопляем сутерен – 845,00 m2:ТИ EPS 12 см по под еркери – 58,70 m2;ТИ EPS 7 см по под към външен въздух –14,40 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
564355.76 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес бул. “Васил Левски” № 13 - вх. А, вх. Б и вх. В
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№7–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 685,65 m2;топлоизолац. стени EPS 10 см – 3053,84 m2;топлоизолац. стени EPS 5 см –115,91 m2;топлоизол. цокъл ХPS 8 см – 110,21 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 624,48 m2;топлоизол.ХPS 10 над машинно и покривите на терасите – 92,71 m2;топлоизолация EPS 5 см по тавана на сутерен – 658,69 m2;топлоизолация ХPS 10 см по еркери – 37,40 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
830619.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Васил Левски” № 13 - вх. Г
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№8–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 414,56 m2; топлоизолация стени EPS 10 см – 1871,66 m2; топлоизол. стени EPS 5 см – 16,63 m2; топлоизол. по покрив мин.ват.12 см – 240,98 m2; топлоизол. ХPS 10 над асансьорна и стълбищна клетка– 28,32 m2; топлоизол. XPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 234.30 m2; топлоизолация XPS 10 см еркери – 55.50 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
424973.81 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Петър Зографски” № 6 - вх. А и вх. Б
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№9–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 490,44 m2; топлоизолация стени EPS 10 см – 2813,58 m2; топлоизолация стени EPS 5 см – 10,24 m2; топлоизолация цокъл ХPS 10 см – 131,60 m2; топлоизолация в междинна въздушна празнина 12 см – 477,49 m2; топлоизолаця ХРS 10 над партер – 43,00 m2; топлоизол. ХPS 12 покрив над партер и на покрив тераса– 285,44 m2; топлоизол. ХPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 731,93 m2; топлоизол.ХPS 12 см еркери – 74,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
760175.15 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А и вх. Б, ж.к. „Орбита”, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” № 59
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№10–дограма с РVС петкамерна с K ст. – 346,00 m2; вх. врати с AL дограма – 12,50 m2; топлоизолация стени EPS 10 см – 3093,50 m2; топлоизолация стени EPS 5 см – 68,00 m2; топлоизолация цокъл ХPS 10 см – 191,60 m2; топлоизолация в междинна въздушна празнина 12 см – 399,60 m2; топлоизолаця ЕРS 10 стени на подпокривно пространство – 124,00 m2; топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 47,00 m2; топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 426,70 m2; топлоизолация EPS 12 см еркери – 32,80 m2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
531499.91 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 17, № 18, № 19 вх. А и вх. Б, № 20 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№11–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 1206,85 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 6260,74 m2;топлоизол. стени EPS 5 см –264,53 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 465,12 m2;хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 1258,52 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 275,40 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 85,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по тавана на сутерен – 1354,52 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух – 264,40 m2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1441319.99 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 20 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№12–дограма с РVС петкамерна K ст. и AL дограма – 205,83 m2; топлоизол.стени EPS 10 см – 1999,19 m2; топлоизол.стени EPS 5 см –535,22 m2; топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 161,79 m2;хидроизолация и топлоизолация по покрив мин. вата 12 см – 361,46 m2; топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 51,98 m2; покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 30,16 m2;топлоизолация EPS 5 см по тавана на сутерен – 393,46 m2;топлоизолация EPS 12 см по под към външен въздух – 50,14 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
515429.63 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№13–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 512,79 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2903,95 m2;топлоизол. стени EPS 5 см –296,96 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 216,78 m2;хидроизол.я и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 631,59 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 82,58 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 30,20 m2;топлоизол. EPS 5 см по тавана на сутерен – 679,59 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух – 64,78 m2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
741824.98 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Христо Татарчев” № 31
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№14–дограма с РVС петкамерна с K ст.– 488,82 m2; вх. врати с AL дограма – 7,29 m2; топлоизол.стени EPS 10 см – 4070,6 m2; топлоизол. стени EPS 5 см – 110,8 m2; топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 230,76 m2; топлоизол. в междинна въздушна празнина 15 см– 207,4 m2;топлоизолаця ХРS 12 стени на подпокривно пространство – 170,8 m2; топлоизол. EPS 6 см по под над неотопляем сутерен – 340,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 148,5 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
686099.9 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 117 и № 118, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№15–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 344,79 m2;топлоизол.стени EPS 10 см – 2062,76 m2;топлоизол.стени EPS 5 см – 73,06 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 188,07 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив мин вата 12 см – 424,97 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 91,60 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 5,20 m2;топлоизол. EPS 5 см по тавана на сутерен– 456,97 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух – 64,80 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
458745.55 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 106, № 107 вх. А и вх. Б, № 108, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№16–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 728,29 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 3441,97 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 176,01 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 344,64 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 858,15 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 108,50 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 42,00 m2;топлоизол.EPS 5 см по тавана на сутерен – 906,15 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух – 102,50 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
903976.88 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Даме Груев” № 34 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№17–дограма с РVС петкамерна с K ст.– 745,26 m2; вх. врати с AL дограма – 15,12 m2;топлоизолация стени EPS 10 – 5700,00 m2;топлоизолация стени EPS 5 см – 125,3 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 581,02 m2;хидроизолация и топлоизолация по покрив XPS – 899.6 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери – 122.3 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1149163.57 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№18–дограма с РVС петкамерна с K ст. – 383,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1480,40 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 252,60 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 156,00 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив с кам. вата 12 см – 447,70 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 30,30 m2;топлоизол. EPS 5 см по тавана на сутерен – 447,70 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух – 30,30 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
423721.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 31 и № 32 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№19–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 480,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 3050,20 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 172,10 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 234,00 m2;хидроизол.и топлоизол.по покрив с кам. вата 12 см – 674,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 49,00 m2;топлоизол.EPS 5 см по тавана на сутерен – 674,00 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух – 49,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
768664.38 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 33 вх. А и вх. Б, № 34 с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№20–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 558,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 3373,40 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 202,50 m2;топлоизол.цокъл ХPS 10 см - 157,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив с кам. вата 12 см – 680,00 m2;топлоизолая ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 35,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по тавана на сутерен – 680,00 m2;топлоизол.EPS 12 см по под към външен въздух – 35,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
692177.23 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 1, № 2, № 3 вх. А и вх. Б, № 4 вх. А и вх. Б, № 5, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№21–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 1581,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 7053,90 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 884,70 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 512,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив с кам. вата 12 см– 1525,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 88,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по тавана на сутерен – 1525,00 m2;топлоизолация EPS 12 см по под към външен въздух – 88,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1671828.84 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 29 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№22–дограма с РVС петкамерна с K ст.– 339,56 m2; вх. врати с AL дограма – 13,44 m2; топлоизол. стени EPS 10 см– 1767,5 m2; топлоизол. стени EPS 5 см – 132,1 m2;топлоизол. цокълХPS 10 см – 145,00 m2;топлоизолация в межд. въздушна празнина кам. вата 12 см – 435 m2;топлоизолаця ХРS 12 стени на подпокривно пространство – 172,00 m2;ХРS 12 см усвоени тераси– 12,00 m2;топлоизолация EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 435,00 m2; топлоизолация EPS 12 см еркери – 12,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
422384.93 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 18
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№23–дограма с РVС петкамерна с K ст. – 310,58 m2;вх. врати с AL дограма – 11,00 m2;топлоизолация стени EPS 10 см – 4150,6 m2;топлоизолация стени EPS 5 см – 102,4 m2;топлоизолация стени EPS 10 см – 197.0 m2;хидроизолация и топлоизолация по покрив XPS 12 см – 465.5 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери – 131.5 m2;топлоизолация EPS 7 см по под към външен въздух – 7,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
708639.86 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 175 и № 176, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№24–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 279,10 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1498,50 m2;топлоизол. стени EPS 5 – 163,21 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 199,86 m2;хидроизолация и топлоизолация по покрив мин. вата 12 см и обемна плътност– 480,08 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 55,20 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 21,60 m2;топлоизолация EPS 5 см по тавана на сутерен – 480,08 m2;топлоизол.EPS 12 см по под към външен въздух – 44,80 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
372063.63 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 37 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№25–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 413,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2715,90 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 105,40 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 228,00 m2;хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 714,70 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 16,60 m2;топлоизол. EPS 5 см по тавана на сутерен – 714,70 m2; топлоизол.EPS 12 см по под към външен въздух – 16,60 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
527429.37 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№26–дограма с РVС петкамерна с K ст. – 326,56 m2;вх.врати с AL дограма – 13,44 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1876,2 m2;топлоизол.стени EPS 5 см – 358,9 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 120,00 m2;топлоизол.в междинна въздушна празнина кам. вата 12 см – 425,00 m2; топлоизол. ХРS 12 стени на подпокривно пространство – 122,00 m2; ХРS 12 см усвоени тераси– 20,50 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 425,00 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери– 20,50 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
450172.73 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№27–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 216,66 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1765,20 m2;топлоизол. стени EPS 5 – 308,30 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 124,08 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 202,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 19,60 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 21,60 m2;топлоизол. EPS 6 см по под над неотопляем сутерен – 218,20 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери – 44,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
287277.64 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 54 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№28–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма– 285,06 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1848,80 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 350,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 101,86 m2;хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 393,00 m2;топлоизол.ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 136,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 13,50 m2;топлоизолация EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 425,00 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери – 34,20 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
449811.68 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 55, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№29–дограма с РVС петкамерна K ст. и AL дограма – 170,12 m2;топлоизолация. стени EPS 10 см – 1058,87 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 49,16 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 102,45 m2;хидроизол.и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 198,60 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 43,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 214,60 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух – 27,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
195662.3 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 54, с административен адрес ж.к. “Запад”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№30–дограма с РVС петкамерна К ст. и AL дограма– 406,04 m2;топлоизолация стени EPS 10 см– 3150,52 m2;топлоизолация стени EPS 5 см – 312,92 m2;топлоизолация цокъл ХPS 10 см – 152,18 m2;топлоизолация по покрив XPS 10 см– 436,1 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 80 мм – 11,50 m2;топлоизолация EPS 5 см по под– 397,80 m2; топлоизолация ХPS 10 см еркери – 49,80 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800776.86 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 63, № 64 вх. А и вх. Б, № 65 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№31–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 731,88 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 5450,10 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 846,10 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 607,46 m2;хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 1035,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 80,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 49,80 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем – 1115,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 98,20 m2;топлоизол. EPS 7 см по под към външен въздух – 32,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1091949.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 13 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№32–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 441,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1963,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 284,70 m2;топлоизолация цокъл ХPS 10 см - 150,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 386,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над усвоени тераси– 33,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 386,00 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери – 33,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
514557.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 15 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№33–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 570,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2432,20 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 397,10 m2;топлоизолация цокъл ХPS 10 см - 213,00 m2;хидроизол.и топлоизолац.по покрив мин. вата 12 см – 680,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над усвоени тераси– 41,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 680,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 41,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
686368.13 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 1, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№34–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 444,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 3369,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 1080,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 258,00 m2;хидроизол.и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 640,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 96,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 84,00 m2;топлоизол.EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 638,00 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери – 84,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
782381.22 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№35–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 250,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1225,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см = – 559,80 m2; топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 154,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 385,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 64,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 46,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 378,00 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери– 63,00 m2;топлоизолация EPS 7 см по под към външен въздух – 32,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
423134.26 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 6 и № 8, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№36–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 151,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 890,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 814,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 127,00 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив минерална вата 12 см – 395,00 m2;топлоизол.ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 64,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 28,00 m2;топлоизол.EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 386,00 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери – 26,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
417847.44 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№37–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 396,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1998,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 334,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 159,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 435,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 62,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 81,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 437,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери– 40,00 m2;топлоизол. EPS 7 см по под към външен въздух – 12,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
538571.85 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 14, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№38–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 135,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 515,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 512,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 65,00 m2;хидроизол.и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 195,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 28,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 6,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 154,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 76,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
239016.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№39–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 366,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1739,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 1035,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 222,00 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив мин.вата 12 см – 640,00 m2;топлоизолая ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 96,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 96,00 m2;топлоизолация EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 638,00 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери – 48,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
713450.48 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 122, № 123 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№40–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 326,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2600,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 488,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 164,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см– 695,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 96,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 32,00 m2;топлоизолация EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 685,00 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери – 95,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
669736.01 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 124, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№41–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 84,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 – 442,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 713,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 50,00 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 213,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 28,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 9,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 213,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 26,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
194616.36 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 80, № 81, № 82 и № 83, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№42–дограма с РVС петкамерна K ст.и AL дограма – 384,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 736,00 m3;топлоизол. стени EPS 5 см – 46,00 m3;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 229,00 m2;топлоизол. в подпокривно пространство мин. вата 12 см – 895,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 112,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 56,00 m2 ;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 878,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 32,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
802934.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 75, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№43–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 54,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 611,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 182,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 88,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 220,00 m2;топлоизолая ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 28,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 25,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 213,00 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери – 18,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
127705.62 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 76 и № 77, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№44–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 248,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1748,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 268,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 184,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 485,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 56,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 16,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 469,00 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери – 16,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
423515.61 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 27, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№45–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 111,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см– 1248,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 401,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 50,00 m2;хидроизол.и топлоизолпо покрив ХРS 12 см – 240,00 m2;топлоизолая ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 28,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 9,00 m2;топлоизолация EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 220,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 18,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
256592.72 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 29, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№46–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 203,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1452,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 470,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 138,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 422,00 m2;топлоизол.ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 56,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 95,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 410,00 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери – 72,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
363745.13 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№47–дограма с РVС петкамерна с K ст.н и AL дограма – 339,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см– 1502,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 529,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 208,00 m2;хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см– 395,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 64,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 82,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 383,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 76,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
473203.38 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№48–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 478,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см– 2737,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 356,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 - 245,00 m2;хидроизол.и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 645,00 m2;топлоизол.ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 96,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 105,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен (– 632,00 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери – 92,00 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
697245.43 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 5, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№49–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 440,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см– 2928,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 558,00 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 227,00 m2;хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 640,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 94,00 m2;на покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 86,00 m2;топлоизол.EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 632,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 63,00 m2;топлоизол. EPS 7 см по под към външен – 32,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
755727.12 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 5, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП 50 – дограма РVС петкамерна с едно нискоемисионно стъкло с коеф.на топлопреминаване U 1.40W/mK и AL дограма с коеф.на топлопреминаване U 2.20 W/mK – 252.00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см– 1820 m2;топлоизол. стени EPS 5– 411 m2;хидроизол.и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 395.00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 64.00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 72 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 385.00 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух (еркери) – 88 m2 ;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
471692.57 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. “Запад”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№51–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 247,27 m2;топлоизол. стени EPS 10 – 2689,50 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 111,20 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 149,38 m2;хидроизол.и топлоизола. по покрив мин. вата 12 см – 419,60 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 32,40 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 28,40 m2;топлоизол. EPS 6 см по под над неотопляем сутерен – 452,00 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери– 72,10 m2;топлоизолация EPS 7 см по под към външен въздух– 32,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
414667.98 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№52–дограма с РVС петкамерна с K ст.и AL дограма – 432,43 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1989,62 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 107,02 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см – 177,16 m2;топлоизолация в подпокривно пространство мин. вата 12 см – 461,60 m2;топлоизол. ХPS 12 по покрив машинно– 108,83 m2;топлоизол. ЕPS 10 см по стени на тавански етаж и борд– 197,40 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 512,00 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери – 58,43 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
519226.26 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Радовиш” № 1
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№53–дограма с РVС петкамерна с K и AL дограма – 318,88 m2;топлоизол. стени EPS 10 см– 1646,13 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 98,83 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 239,30 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 62,70 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 106,78 m2;топлоизол.EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 264,50 m2;топлоизол.ХPS 10 см по стени на сутерен – 95,83 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 37,50 m2;топлоизол.EPS 7 см по под към външен въздух – 32,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
358033.52 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Марица” № 25 - вх. А, вх. Б и вх. В
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№54–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 743,00 m2;топлоизол. стени EPS 10 см– 5222,30 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 111,30 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 257,48 m2;топлоизол.ХPS 12 по плосък покрив– 945,90 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 126,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1246744.93 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 6 и № 7, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№55–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 236,06 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2139,30 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 493,20 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 189,00 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 10 см – 440,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 32,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 28,00 m2;топлоизол/EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 440,00 m2;топлоизол/ EPS 12 см еркери – 39,20 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
503775.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 8 вх. А и вх. Б, № 9, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№56–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 371,75 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1723,30 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 573,40 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 191,10 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив мин. вата 10 см – 588,20 m2;топлоизол.ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 48,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 42,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 588,20 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 64,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
687543.29 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 19 вх. А и вх. Б, № 20, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№57–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 458,79 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1929,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 2129,40 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 222,60 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 582,80 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 80,80 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 582,50 m2;топлоизол. EPS 12 см еркери – 80,80 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
696850.73 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 36, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№58–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 163,80 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1459,96 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 445,26 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 208,14 m2;хидроизол.и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см– 366,00 m2;топлоизолая ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 32,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 28,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 336,00 m2;топлоизол. EPS 12 см по под към външен въздух – 29,20 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
413480.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 37, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№59–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 139,56 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 1555,41 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 275,72 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 208,14 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив мин.вата 12 см – 366,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 32,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 28,00 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 366,00 m2 ;топлоизол. EPS 12 см по под към външен– 29,20 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
412417.47 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 34, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№60–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 561,57 m2;топлоизол. стени EPS 10 см– 2491,67 m2;топлоизол. стени EPS 5– 159,46 m2;хидроизол.и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 583,62 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 95,13 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 19,04 m2;топлоизол. ЕPS 10 по стени на тавански етаж и борд – 141,54 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 608,82 m2;топлоизол. EPS 10 см по стени сутерен – 252,75 m2 ;топлоизол.EPS 12 см по под към външен въздух – 89,15 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
700304.98 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев” № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№61–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL – 771,73 m2;топлоизол. стени EPS 10 – 5700,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 125,30 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 581,02 m2;хидроизол. и топлоизол;по покрив ХPS 12 см– 899,60 m2;топлоизол. ЕPS 12 еркери– 122,30 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1113952.13 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 17 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№62–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 445,41 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2774,23 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 378,63 m2;хидроизол. и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 601,70 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 152,44 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 25,60 m2;топлоизол. ЕPS 10 по стени на тавански етаж и борд– 484,82 m2;топлоизол. EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 683,00 m2;топлоизол. EPS 10 см по стени сутерен– 245,92 m2 ;топлоизол.EPS 12 см по под към външен въздух – 96,74 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
711291.77 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 24, № 25 вх. А и вх. Б, № 26, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№63–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 354,77 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 3521,70 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 1520,30 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 232,54 m2';хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 846,50 m2;топлоизол.ХPS 10 над асансьорна и стълбищна клетка– 76,60 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 56,00 m2;топлоизол. EPS 6 см по под над неотопляем сутерен – 826,55 m2;топлоизол. EPS 10 см по под към външен въздух – 76,60 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
945831.38 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 9 вх. А и вх. Б, № 10, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№64–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 276,38 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2610,50 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 651,40 m2;топлоизолация цокъл ХPS 10 см - 247,05 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 595,20 m2;топлоизолая ХPS 10 над асансьорна и стълбищна клетка – 43,80 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 42,00 m2;топлоизол. EPS 6 см по под над неотопляем сутерен – 595,20 m2;топлоизол. EPS 10 см еркери – 43,80 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
635641.53 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 вх. А и вх. Б, № 11, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№65–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 112,03 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 2431,58 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 1539,20 m2;топлоизол.цокъл ХPS 10 см - 440,72 m2;хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 642,00 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 52,80 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 42,00 m2;топлоизолация EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 642,00 m2 ;топлоизолация EPS 12 см еркери – 52,80 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
774297.52 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Крали Марко” № 8 - вх. А и вх. Б
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№66–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 390,30 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 3339,70 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 100,50 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 154,30 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см – 439,30 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 37,80 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 22,90 m2 ;топлоизол. EPS 12 см еркери – 105,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
589310.85 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Крали Марко” № 10 - вх. А и вх. Б
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№67–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 494,48 m2;топлоизол. стени EPS 10 см – 3426,00 m2;топлоизол. стени EPS 5 см – 14,20 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 154,30 m2;хидроизол.и топлоизол. по покрив мин. вата 12 см– 439,30 m2;топлоизол. ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка – 37,80 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 22,90 m2;топлоизол.EPS 12 см еркери – 105,10 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
589415.97 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 142, № 143 и № 144, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№68–дограма с РVС петкамерна с K и AL дограма – 228,30 m2;топлоизолация. стени EPS 10 см – 2134,84 m2;топлоизол. стени EPS 5 см– 1051,80 m2;топлоизол. цокъл ХPS 10 см - 294,80 m2;хидроизол. и топлоизол.по покрив мин. вата 12 см – 731,00 m2;топлоизол.ХPS 10 над асансьорна и стълбищна клетка – 25,30 m2 ;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 42,00 m2;топлоизолация EPS 6 см по под над неотопляем сутерен – 731,30 m2;топлоизолация EPS 10 см еркери – 25,30 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
483986.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 19 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско-център”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№69–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма – 308,97 m2;топлоизолация. стени EPS 10 см – 1536,28 m2;топлоизолация. стени EPS 5 см – 220,87 m2;топлоизолация цокъл ХPS 10 см – 140,21 m2;топлоизолация в подпокривно пространство мин. вата 12 см – 345,80 m2;топлоизол. ХPS 12 по покрив машинно – 90,80 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 90 мм – 33,03 m2;топлоизолая ЕPS 10 см по стени на тавански етаж и борд– 276,41 m2;топлоизолация EPS 5 см по под над неотопляем сутерен– 400,00 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери – 69,63 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
484435.23 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. Изпълнението ще бъде съгласно заложените в енерг. обследване и технически паспорт за обособ. позиция мерки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата за ОП№70–дограма с РVС петкамерна с K ст. и AL дограма– 239,64 m2;топлоизолация стени EPS 10 см – 2545,50 m2;топлоизолация стени EPS 5 см – 275,90 m2;топлоизолация цокъл ХPS 10 см - 118,31 m2;хидроизолация и топлоизолация по покрив мин. вата 12 см – 616,90 m2;топлоизолая ХPS 12 над асансьорна и стълбищна клетка– 32,00 m2;покривни термопанели /полиуретон/ 100 мм – 55,80 m2;топлоизолация EPS 5 см по под над неотопляем сутерен – 600,00 m2;топлоизолация EPS 12 см еркери –55,80 m2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
525357.37 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Мара Бунева” № 9
1) Кратко описание

С ПМС№ 23/04.02.2016 г. на МС настоящата жилищна сграда, одобрена по проект BG161PO001-1.2.01-0001 - "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.е прехвърлена за финансиране и изпълнение в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За същата има изготвени работни проекти и ще бъдат изпълнени предвидените строително монтажни работи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

За жилищната сграда предмет на настоящата обществена поръчка има изготвен работен проект. Съгласно същия ще се изпълнят следните СМР: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи.Обобщени количества: Топлоизолация под над неотопляем сутерен EPS -80 mm – 10,80 м2; Хидроизолация и топлоизолация по покрив XPS 10 см. – 315 м2; Топлоизолация стени EPS -50 mm – 294,30 м2; Топлоизолация стени EPS -30 mm – 304,00 м2; Топлоизолация стени EPS -20 mm – 103,00 м2; Дограма с РVС петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно К стъкло – 168 м2. Количества са описани в КС неразделна част от документацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
130317.58 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 45Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Мара Бунева” № 3 – вх. А и вх. Б
1) Кратко описание

С ПМС№ 23/04.02.2016 г. на МС настоящата жилищна сграда, одобрена по проект BG161PO001-1.2.01-0001 - "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.е прехвърлена за финансиране и изпълнение в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За същата има изготвени работни проекти и ще бъдат изпълнени предвидените строително монтажни работи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

За жилищната сграда предмет на настоящата обществена поръчка има изготвен работен проект. Съгласно същия ще се изпълнят следните СМР: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи. Обобщени количества: Топлоизолация под еркери – 38,30 м2; Топлоизолация по покрив минерална вата 10 см. – 198 м2; Хидроизолационно фолио – 211 м2; Топлоизолация стени EPS -80 mm – 716,25 м2; Топлоизолация стени EPS -30 mm по топлоизол. стени – 68,90 м2; Дограма с РVС петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно К стъкло – 93,52 м2; Алуминиева дограма – 9.89 м2; Монтаж на дървена конструкция и други – 198 м2; Количества са описани в КС неразделна част от документацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
160764.26 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 45Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Арсений Костенцев” № 29
1) Кратко описание

С ПМС№ 23/04.02.2016 г. на МС настоящата жилищна сграда, одобрена по проект BG161PO001-1.2.01-0001 - "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.е прехвърлена за финансиране и изпълнение в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За същата има изготвени работни проекти и ще бъдат изпълнени предвидените строително монтажни работи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

За жилищната сграда предмет на настоящата обществена поръчка има изготвен работен проект. Съгласно същия ще се изпълнят следните СМР: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи. Обобщени количества: Дограма с РVС петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно К стъкло – 291,60 м2; Алуминиева дограма – 110,00 м2; Топлоизолация стени EPS -80 mm – 2910,50 м2; Топлоизолация стени EPS -30 mm по топлоизол. стени – 539,43 м2; Противопожарни ивици 80 мм дебелина – 106,50 м2; Топлоизолация стени EPS -20 mm – 355,20 м2; Топлоизолация по покрив XPS 10 см. – 355 м2; Топлоизолация под EPS -80 mm – 42,00 м2; Количества са описани в КС неразделна част от документацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
501291.07 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 45