Версия за печат

00120-2016-0005

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Място/места за контакт: бул. Васил Левски № 54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР–НК“ ЕАД“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
1. Централен офис – София, гр. София, бул. Васил Левски 54; 2. Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 8 /бивш детски санаториум/; 3. Филиал Баня, Карловско, гр. Баня, ул. "Липите" № 1; 4. Филиал Вършец, гр. Вършец, обл. Монтана, „Паркова зона”; 5. Филиал Сандански, гр. Сандански, кв. "Смилово"; 6. Филиал Хисаря, гр. Хисаря 4180, ул. „Гурко” № 8; 7. Филиал Момин проход, гр. Момин проход, ул.”Христо Ботев” №6; 8. Вила „Романтика“ - с. Костенец, общ. Костенец, м. „Вили Костенец"
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

1. Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности с цел недопускане на нерегламентрани действия върху тях, за всеки един от обектите описани в Техническите спецификации - неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка; 2. Осигуряване на пропускателния режим и спазването на установените във всеки един обект вътрешни правила и ред; 3. Недопускане и предотвратяване на кражби, грабежи, изнасяне на активи и др. на територията на всеки един от обектите; 4. Осигуряване на защита от посегателство на служителите, посетителите и пациентите на „СБР – НК“ ЕАД във всеки един от обектите; 5. Предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни пакети и багажи, както и при получаване на сигнали за терористични актове, поставени взривни устройства и други кризисни ситуации на територията на охраняваните обекти; 6. Други дейности, свързани с осигуряване безопаснoстта на територията на обектите.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Централен офис – София – 1 денонощен пост; 2. Филиал Банкя – 1 нощен пост и 1 денонощен пост; 3. Филиал Баня – Карловско – 1 нощен пост и 1 дневен пост сезонен – за периода от 01.06 до 30.09; 4. Филиал Вършец – 1 нощен пост; 5. Филиал Сандански – 1 нощен пост; 6. Филиал Хисар – 3 нощни поста; 7. Филиал Момин проход – 1 денонощен пост; 8. Вила „Романтика“, с. Костенец – 1 нощен пост.

Стойност, без да се включва ДДС
570000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение: 1. Банкова гаранция в полза на възложителя; 2. Депозит на парична сума по сметка на възложителя. При избор на парична сума за форма на гаранцията за участие, съответно за изпълнение, плащането следва да бъде извършено по следната банкова сметка на възложителя: Банка „УниКредит Булбанк“, IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35, BIC: UNCRBGSF. Гаранцията за участие е в размер на 5700 (пет хиляди и седемстотин) лева. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 1% от общата му стойност без включен ДДС. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде учредена по образец на обслужващата банка на участника. Гаранцията задължително трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да бъде усвоена изцяло или на части. Същата трябва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за участие, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока на валидност на офертата. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока за изпълнение на поръчката, офериран в Техническото предложение, + 30 календарни дни. Банковите разходи по учредяването/внасянето на гаранцията са за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в тази документация. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. Отстранените участници в срок до пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. Класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената за извършената услуга за даден месец по банков път, след изтичане на съответния месец, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след получаване на фактура в оригинал, въз основа на двустранно подписан протокол за реално предоставени дейности от представител на Изпълнителя и изрично оторизиран представител на Възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява дейност по осъществяване на охрана съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Ценовото предложение на участника следва да е съобразено с изискванията на действащите разпоредби за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Участникът следва да декларира това обстоятелство чрез представяне на декларация в свободен текст. 3. Участникът трябва да е извършил оглед на обектите, предмет на поръчката и да е запознат с тях.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

№1 Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника; №2 Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец); б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); в) лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал.1, т. 2 от ЗЧОД на цялата територия на Република България (оригинал или заверено копие); №3 Разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията за цялата територия на Република България (оригинал или заверено копие); №4 Удостоверение за вписване на участника като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни (оригинал или заверено копие); №5 При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; №6 Протоколи за извършени огледи, подписани от представител на възложителя и представител на участника, за всеки един от обектите, включени в предмета на обществената поръчка; №7 Оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; №8 Доказателствата за икономическите и финансови възможности, посочени в това обявление; №9 Доказателствата за технически възможности, посочени в това обявление; №10 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); №11 Декларация за използване на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец); №12 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (в свободен текст); (Органите, от които може да се получи необходимата информация по чл.28, ал. 5 от ЗОП, са посочени в поле VI.3) Допълнителна информация. №13 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец); №14 Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, в случай че офертата не е подписана от законен представител на участника; №15 Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), с приложен към него Подробен проект на план за охрана съгласно изискванията на чл. 24 от Закона за частната охранителна дейност за всеки от обектите, посочени в Техническите спецификации. Към техническото предложение, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; №16 Ценово предложение (по образец). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 2 се представят в официален превод, а документите т. 8, 9 и 12, които са на чужд език, се представят и в превод. При наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1-5 от ЗОП включително, участникът ще бъде отстраняван. Документите се поставят в Плик №1, Плик №2 и Плик №3 съобразно изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата. При наличие на съмнение и/или неяснота по повод на представени документи и/или декларирани обстоятелства, Възложителят има право да изиска допълнителни разяснения и/или доказателства от участника по реда на чл.68 ал.11 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

№1 Справка - декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага участникът, придружена от удостоверениe от банкa или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Не е необходимо представянето на ГФО или някоя от съставните му части, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

№1 Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер от минимум 280 000 лева

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

№1 Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (по образец), заедно с доказателства за извършените услуги; Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. №2 Сертификат за внедрена система за управление качеството от серията ISO 9001 или еквивалентен за участника с обхват - извършване на охранителни дейности по чл.5, ал.1, т. 2 от ЗЧОД(оригинал или заверено копие); №3 Сертификат за въведена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд от серията OHSAS 18001 или еквивалент с обхват - извършване на охранителни дейности по чл.5, ал.1, т. 2 от ЗЧОД(оригинал или заверено копие); №4 Декларация-списък за ръководните служители на участника и на служителя/ите, отговарящ/и за извършването на услугата с посочване на образование, професионална квалификация и професионалния опит (по образец); №5 Декларация (в свободен текст) за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за всяка от последните три години (2013, 2014 и 2015 г.); №6 Описание на технически средства, материална база и транспортните средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката, придружено с декларация (в свободен текст), че участникът разполага с необходимата материална база, транспортни и технически средства да изпълнява поръчката качествено.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

№1 Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 услуги по осигуряване на физическа охрана и пропусквателен режим на обществени сгради; №2 Участникът трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление качеството от серията ISO 9001 или еквивалентен с обхват - извършване на охранителни дейности по чл.5, ал.1, т. 2 от ЗЧОД; №3 Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд от серията OHSAS 18001 или еквивалентен с обхват - извършване на охранителни дейности по чл.5, ал.1, т. 2 от ЗЧОД; №4 Участникът трябва да представи информация за образованието, квалификацията и опита на ръководните си служители и на служителите, отговарящи за извършване на услугата; №5 Участникът трябва да разполага средно годишно с минимум 40 броя работници и служители на трудов договор за всяка от последните три години (2013, 2014 и 2015 г.). №6 Участникът да разполага с необходимите технически средства, материална база и оборудване, за да изпълнява поръчката качествено.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Задължително е притежаването на лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.5, ал.1, т. 2 от Закона за частна охранителна дейност на цялата територия на Република България.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена ; тежест: 60
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

240

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.05.2016 г.  Час: 15:30
Място

гр. София, бул. "Васил Левски" № 54

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са следните: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален осигурителен институт (www.noi.bg) и Министерство на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ