Версия за печат

00115-2016-0011

BG-Русе: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: Ивайло Иванов - началник отдел УССВТ, тел.: 082 881658, България 7000, Русе, Тел.: 082 881658, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Отдел УССВТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ruse-bg.eu/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/index.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Русе, ол. Свобода, 6, За: Ваня Попова, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635

Място/места за контакт: Информационен център

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги / включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на автомобили, собственост на Община Русе и второстепенни разпоредители, които не са възложители по ЗОП

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1. Извършване на регулярно техническо обслужване на автомобилите (смяна на масло, филтри, диагностика, смяна ремъци, свещи и др.) в зависимост от пробега на автомобила и техническите изисквания на производителя. 2. Извършване на диагностика на автомобил по заявка на Възложителя: 2.1. На двигател; 2.2. На горивна уредба; 2.3. На запалителна уредба; 2.4. На ел.инсталация; 2.5. На съединител; 2.6. На предавателна кутия; 2.7. На ходова част; 2.8. На кормилно управление; 2.9. На спирачна уредба 2.10. На хидравлична система. 3. Ремонти на аварирали автомобили по заявка на Възложителя. 4. Подмяна на части. 5. Възстановяване на деформирани детайли (тенекеджийски услуги). 6. Бояджийски услуги. 7. Регулиране на ходова част. 8.Подмяна, баланс, ремонт на гуми. Горе изброените дейности са примерно изброени и не изчерпват целия обхват на услугите – предмет на обявената поръчка. Изпълнението на всички услуги по предмета на процедурата става по заявка от страна на Възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50110000, 34300000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на всички услуги по предмета на процедурата става по заявка от страна на Възложителя. Възложителят предостявя списък на автобомилите, собственост на Община Русе и предадени за ползване на второстепенни разпоредители в Профила на купувача на Община Русе на адрес http://ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html

Прогнозна стойност без ДДС
166666 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 1 от ЗОП, всеки участник представя гаранция за участие в процедурата под формата на: - парична сума, платима по банкова сметка на Община Русе; - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя или клон на чуждестранна банка, която разполага с писмено разрешение от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на Р.България, издадена в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП. Гаранцията за участие е в размер на: 1666,66 лева (словом: хиляда шестстотин шестдесет и шест лв. и 66 ст.) Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по банковата сметка на Община Русе в ТБ „Инвестбанк” АД, Клон Русе, BIG - IORTBGSF; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Когато кандидатът, участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Участник, който не представил гаранция за участие или представи гаранция за участие, която не отговаря на посочените по – горе условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение – сума, внесена по банков път или банкова гаранция. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договорното споразумение при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя трябва да следва формата приложена в настоящата документация. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора за обществена поръчка, за което се представя гаранцията. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по следната сметка на Възложителя: банковата сметка на Община Русе в ТБ „Инвестбанк” АД, Клон Русе, BIG - IORTBGSF; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размер от определения от възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Бюджет на Община Русе.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, и ал. 5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Външни експерти, участвали в разработване на техническата спецификация от настоящата документация за участие не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която им дава предимство пред останалите участници в процедурата. Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономически и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставя: списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на участника), вкл. относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат; копие от договор за обединение в случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ, подписан от лицата, включени в обединението. Ако в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците – документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Документът, в който е посочен представляващият обединението, включително договорът за създаване на обединение (когато представляващият обединението е посочен в него) следва да бъде с нотариално заверени подписи и се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Участниците в обединението представят декларация в която посочват, че като член на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и са задължени да останат в обединението за целия период на изпълнение на договора; пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те участника, а от изрично упълномощен негов представител; Декларации: по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2а (с изкл. на предл. второ), 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП; по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; по чл. 6, ал. 2, от Закона за мерките срещу изпирането на пари; по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; декларация от подизпълнител за съгласието му да участва като такъв; гаранция за участие за съответната обособена позиция; необходимите документи и информация за доказване на съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор, посочени в раздел ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка. Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят: техническо предложение за изпълнение на поръчката. Плик №3 "Предлагана цена" : ценово предложение на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо.
Минимални изисквания: Неприложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът да представи копие от валиден сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008, издаден от лице или орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП и с обхват: Техническо обслужване на автомобили,тенекеджийски и бояджийски работи. 2. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9, в която участникът декларира, че ще разполага със собствена или наета сервизна база или такава с право на ползване на територията на гр.Русе за срока на договора. 3. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 за техническото оборудване с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка съобразно поставеното от възложителя минимално изискване: Стенд за регулиране на преден и заден мост с писмен рапорт за състоянието на ходовата част; Спирачен стенд; Стенд за електронна компютърна диагностика – компютри и двигатели за всички марки; Станция за зареждане на климатични системи; Стенд за разпъване и ремонт на тежко увредени купета; Бояджийска и подготвителна камери. 4. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години, освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице. 5. Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Участникът прилага и удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
Минимални изисквания: 1. Участниците да са сертифицирани по ISO: 9001:2008 или еквивалент с минимален обхват: Техническо обслужване на автомобили,тенекеджийски и бояджийски работи. 2. Участникът да декларира, че ще има на разположение за срока на изпълнение на договора собствена или наета сервизна база или такава с право на ползване на територията на гр.Русе. 3. Участниците имат на разположение за изпълнение предмета на поръчката следното техническо оборудване: Стенд за регулиране на преден и заден мост с писмен рапорт за състоянието на ходовата част; Спирачен стенд; Стенд за електронна компютърна диагностика – компютри и двигатели за всички марки; Станция за зареждане на климатични системи; Стенд за разпъване и ремонт на тежко увредени купета; Бояджийска и подготвителна камери 4. Участникът да разполага с персонал – минимум 20 човека; 5. Участникът да е изпълнил най-малко една услуга с предмет, сходен с предмета на поръчката - Следгаранционно обслужване на автомобили,тенекеджийски и бояджийски работи.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Гаранционен срок (в календарни дни); тежест: 25
Показател: Търговска отстъпка от цената на резервните части (в %); тежест: 10
Показател: Цена на труд за ремонти (лева/човекочас); тежест: 40
Показател: Цена на труд за диагностика; тежест: 25

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ