Версия за печат

00115-2016-0004

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-01-1007 от 31.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: инж. Катя Павлова - началник отдел ТИИК, тел. 082881659; Моника Петрова - мл. експерт дирекция ЕР, тел. 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881659, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Дирекция ЕР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“; - Обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“; - Обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“; - Обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“; - Обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“; - Обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“; - Обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 44115220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Оборудване за отоплителни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД01-644 от 02.03.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-717683
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 115-2016-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

717683

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

02.03.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 6, възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Необходимостта за прекратяване на процедурата на горепосоченото правно основание се обуславя от допускането на посочване в приложените обяснителни запоски, технически изчисления, спецификации и чертежи към документацията за участие на конкретни модели материали и ободурване, необходими за СМР.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Пламен Пасев Стоилов
Длъжност: Кмет на Община Русе