00274-2016-0001

BG-с. Руен: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Руен, ул. Първи май 18, За: Цветелина Стойчева, Република България 8540, с. Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Руен, ул. Първи май №18, За: Деловодство, етаж трети, стая 30, Република България 8540, с. Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Място/места за контакт: Муазес Ружди-спец. канцелария

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.obstinaruen.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Руен, с. Руен
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е : „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ СЪС СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА РУЕН“. Проектът следва да се разработи в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредба 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, окомплектован с всички необходими документи и части и достатъчен за успешно преминаване през процедура за „оценка на съответствие на проекта” и получаване на разрешение за строеж.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спецификация, представляваща неразделна част от одобрената документация за уастие,достъпна на профила на купувача на Община Руен.

Прогнозна стойност без ДДС
33333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде в размер на 333,00 лв. (триста тридесет и три лева). Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: -парична сума, платима по банковата сметка на Община Руен; -оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, и със срок на валидност поне 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 2.Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му, в една от следните форми: -парична сума, платима по банковата сметка на Община Руен; -оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя, и със срок на валидност поне 2 месеца след изтичане на срока на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка, в съответствие с чл.63,ал.1 от ЗОП. Гаранциите под формата на паричен превод се превеждат по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN – BG72BUIN95613300506178 ВIC код - BUINBGSF, при “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръкатра е съгласно собствени приходи с целеви характер в това число и от такса за битови отадъци на община Руен. Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка. Финансовият ресурс, който Възложителят може да осигури е 33 333.00 лв. (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева) без вкл. ДДС. Предвидено е авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора в срок до 5 работни дни от подписване на договор и окончателно плащане в размер на 70% от стойността на договора в срок до 5 работни дни от подписване на приемо- предавателен протокол между страните за приемане на работния проект и издаване на фактура от страна на избрания по настоящата обществена поръчка изпълнител.Плащанията ще бъдат извършвани въз основа на издадени фактури от определения за изпълнител по настоящата обществена поръчка, по банков път.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - в оригинал, като се посочва страницата, на която се намира всеки един от документите в офертата; 2. Представяне на участника, което включва: 2.1 Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; - Образец 4 (оригинал); 2.2 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по Образец от документацията. Когато участникът в процедурата е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.- Образец 5. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП; 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал; 4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5.Документ за оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, съгл. т. III.2.3) "Минимални изисквания за технически възможности " от Обявлението за поръчката и раздел 2, подраздел 2.2 от Документацията за участие; 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 9. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съдържаща списък на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга; 10. Декларация, съдържаща списъка на екипа, който участникът ще осигури за изпълнението на поръчката; 11. Декларация за ангажираност на експерт; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участието или неучастието на подизпълнители; 13. Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП; 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора; 15.Предложение за изпълнение 16. Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Обстоятелствово се доказва чрез: 1.1 представяне на списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; 1.2 доказателство за извършената услуга - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2.Обстоятелството се доказва с копие от валиден Сертификат или друг доказателствен документ за внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на проектирането или еквивалентни, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Когато Участник в процедурата е Обединение, което не е юридическо лице, описаният сертификат или друг доказателствен документ се представя само за участниците в Обединението, чрез които Обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 3.Обстоятелството се доказва със списък - декларация за предложените експерти за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация на участника или на ключовите му експерти(Образец 9);за всеки един от ключовите експерти следва да се приложат подписани от тях автобиографии и декларация за ангажираност на експерта.Документите доказващи професионалната му квалификация съгласно декларацията (копия от дипломи, сертификати, свидетелства, договори, трудови книжки, референции и/или др.) ще бъдат изискани от определения за изпълнител на обществената поръчка преди подписване на договор за обществена поръчка.Участниците следва да имат предвид, че при изпълнение на поръчката следва да използват посочените от тях в офертата експерти. Всяка промяна следва да бъде мотивирана и одобрена от Възложителя.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. (под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират дейности по проектиране/изготвяне на технически/работни проекти (в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г.) за рекултивация на замърсени терени). Възложителят ще приеме за изпълнено това условие, ако участникът е описал поне една услуга с предмет подобен на предмета на поръчката; 2.Участникът трябва да притежава валиден Сертификат за внедрена Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на проектирането; 3.Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да разполага с необходимия експертен състав от ключови експерти, който да извърши дейностите по поръчката. Участникът, след като бъде определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица - екип от проектанти, за изпълнение на поръчката, притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица: Ключови експерти-Квалификация и умения: 3.1. Проектант „Геодезия“- завършено висше образование – специалност „Геодезия“ или еквивалентно и да е вписан в регистъра на КИИП с пълна проектантска правоспособност в Национална професионална секция „Геодезия“;3.2.Проектант „Хидрогеология и инженерна геология“-завършено висше образование в областта на инженерно-геоложките и хидроложките науки или еквивалентно и да е вписан в регистъра на КИИП с пълна проектантска правоспособност в Национална професионална секция „Минно дело, геология и екология“;3.3.Проектант „Ландшафтна архитектура“- завършено висше образование в областта на ландшафтната архитектура или еквивалентно и да е вписан в регистъра на КИИП с пълна проектантска правоспособност;3.4.Проектант по част „План за безопасност и здраве“-завършено висше образование в областта на инженерните науки и придобита квалификация „Строителен инженер“ или еквивалентна и да е вписан в регистъра на КИИП с пълна проектантска правоспособност по част ПОЖБ;3.5.Проектант по част „Пожарна безопасност“-завършено висше образование в областта на инженерните науки и придобита квалификация „Строителен инженер“ или еквивалентна и да е вписан в регистъра на КИИП с пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност“;3.6.Експерт по Екология-завършено висше образование в областта на екологията и/или опазване на природната среда или еквивалентно. Участниците следва да имат предвид, че при изпълнение на поръчката следва да използват посочените от тях в офертата експерти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка включваща следните показатели: П1-Обяснителна записка-30т.,П2-Рискове при изпълнението на поръчката-20т. и П3-Срок за изпълнение на поръчката-10т.; тежест: 60
Показател: Финансова оценка; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала,административната сграда на Община Руен, с Руен, ул. Първи май №18

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Участниците могат да получат необходимата информация за :-задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ;-опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ;-закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. Документацията за участие е публикувана и достъпна на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.Всяко заинтересовано лице може да изтегли безплатно документацията от официалната страница на общината в интернет.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ