Версия за печат

00109-2016-0013

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, пл.Георги Измирлиев № 1, За: Лилия Малешевска старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884475, E-mail: lmaleshevska@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2386/ZOP-2016-13.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци, градски кошове и паркови кошчета за нуждите на Община Благоевград” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 1.1 м3(1100 л.) – 200 бр.” Обособена позиция № 2: „ Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 0,11 (110 л.) – 1000 бр.” Обособена позиция № 3: „Доставка на Градски кошчета за открито– 100 бр.”. Обособена позиция № 4: „Доставка на Паркови кошчета за открито– 50 бр.”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци, градски кошове и паркови кошчета за нуждите на Община Благоевград” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 1.1 м3(1100 л.) – 200 бр.” Обособена позиция № 2: „ Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 0,11м3 (110 л.) – 1000 бр.” Обособена позиция № 3: „Доставка на Градски кошчета за открито– 100 бр.”. Обособена позиция № 4: „Доставка на Паркови кошчета за открито– 50 бр.”. 1. Предлаганите изделия следва да бъдат нови и неупотребявани; 2. Обслужването на съдовете за битови отпадъци да става от всички автомобили отговарящи на изискванията на EN 1501-1 или еквивалент или еквивалентни мерки; 3. Евронорми за контейнери за отпадъци с обем 1,1 м3: EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6 или еквивалент или еквивалентни мерки; 4. Всеки съд да бъде обозначен с щампован пореден номер.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци, градски кошове и паркови кошчета за нуждите на Община Благоевград” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 1.1 м3(1100 л.) – 200 бр.” Обособена позиция № 2: „ Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 0,11м3 (110 л.) – 1000 бр.” Обособена позиция № 3: „Доставка на Градски кошчета за открито– 100 бр.”. Обособена позиция № 4: „Доставка на Паркови кошчета за открито– 50 бр.”ще се извърши съгласно Техническото задание. Забележка: Участниците могат да подават оферта за всички обособени позиции или за всяка обособена позиция поотделно.

Прогнозна стойност без ДДС
154166.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Об. поз. № 1- 830.00 лв,.Об.поз.,Об. № 2-400,00лв., Об. № 3-160,00лв.,Об. № 4-120,00 лв.Гар. се представя в една от сл. форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участ. сам избира формата на гаранцията за участие. Гаранцията за участие се представя за об. поз., за която участникът кандидатства. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - ФЦ Благоевград. IBAN: BG 98 SOMB 9130 33 13725300, ВIС SOMBBGSF .Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път, той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат или само с подпис, ако печат не се изисква. В гаранцията за участие следва да бъде посочена об. поз, за която учас. кандидатства. В случай, че учас. представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Общ. Благоевград или упълномощено от него дл. лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 к. дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Гар.за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.Гар. за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: ОБЩИНСКА БАНКА АД - ФЦ Благоевград. IBAN: BG 98 SOMB 9130 33 13725300, ВIС SOMBBGSF. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай, че участ. е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и ,печат или само с подпис, ако печат не се изисква.Когато участ. избере гар. за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съот. с условията по приложения в док. обр. на банкова гаранция за изп. на дог.При представяне на гар.в платежннареждане или в банк. гаранция изрично се посочва договора, за който се предст. гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка се осъществява от заложените средства в бюджета на Община Благоевград. Разплащането ще се извършва съгласно проекто договор към настоящата процедура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителя не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да учас. във въз. на общ. поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 2.1.2. е обявен в несъстоятелност;2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от НK, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права работа на работниците; *** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1.1., 2.1.6. се прилагат както следва:1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице:2.1.7. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.1.8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;2.1.9. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за общ. поръчка, настоящите указания и документация за участие;2.1.10. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;2.1.11. е представил гаранция за учас. в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертие. ***Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане срока за подаване на офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си . За доказване изпълнението на това минимално изискване се представя копие от Сертификатите или еквивалентни документи. Обхвата на сертификация следва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. Изискването се отнася за всички участници в обединението или подизпълнители.
Минимални изисквания: Участникът следва през последните 3 (три) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да е изпълнил успешно минимум 2 (две) доставки на стоки с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършената доставка. Забележка: За „ доставка на стоки с предмет, сходен с предмета на поръчката”, Възложителят ще приема: доставка на съдове /контейнери/ за битови отпадъци. Всеки продукт трябва да е сертифициран по следния стандарт: ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за дейностите или еквивалентен такъв, както и други доказателства за еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; EN 840-5:2013 Изисквания за изпълнение и метод на изпитване или еквивалентен такъв, както и други доказателства за еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; EN 840-6:2013 Изисквания за безопастност и здравеоопазване или еквивалентен такъв, както и други доказателства за еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: показател срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: показател гаранционен срок; тежест: 10
Показател: финансов показател ; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.04.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.04.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.04.2016 г.  Час: 10:00
Място

Зала 210 в сградата на Община Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от полето III.2.1 Виж. 2. Условия за допустимост на участниците.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник който:2.2. Посочените в т. 2.1.1.-2.1.11. изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. 2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то посочениете в т.2.1.1.-2.1.8. обстоятелства не трябва да са налице за тях в държавата, в която са установени. 2.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за тях се прилагат изискванията посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 2.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от гореизброените изисквания.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 1.1 м3(1100 л.) – 200 бр.”
1) Кратко описание

Обект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. С настоящата поръчка се възлага доставка на съдове /контейнери/ за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на Община Благоевград по обособени позиции. Обект на доставка по обособена позиция №1 са Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 1.1 м3(1100 л.) – 200 бр.”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

3) Количество или обем

Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 1.1 м3(1100 л.) – 200 бр. съгласно Техническо задание

Прогнозна стойност, без ДДС
83333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 0,11 м3(110 л.) – 1000 бр.”
1) Кратко описание

Обект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. С настоящата поръчка се възлага доставка на съдове /контейнери/ за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на Община Благоевград по обособени позиции. Обект на доставка по обособена позиция №2 са Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 0,11 м3(110 л.) – 1000 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

3) Количество или обем

Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 0,11 м3(110 л.) – 1000 бр. съгласно Техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на Градски кошчета за открито– 100 бр.”.
1) Кратко описание

Обект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. С настоящата поръчка се възлага доставка на съдове /контейнери/ за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на Община Благоевград по обособени позиции. Обект на доставка по обособена позиция №3 са Доставка на Градски кошчета за открито– 100 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

3) Количество или обем

Доставка на Градски кошчета за открито– 100 бр.съгласно Техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на Паркови кошчета за открито– 50 бр.”.
1) Кратко описание

Обект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. С настоящата поръчка се възлага доставка на съдове /контейнери/ за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на Община Благоевград по обособени позиции. Обект на доставка по обособена позиция №4 са Доставка на Паркови кошчета за открито– 50 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

3) Количество или обем

Доставка на Паркови кошчета за открито– 50 бр. съгласно Техническа спицификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1