Версия за печат

00113-2016-0003

BG-Кюстендил: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 109080582

МБАЛ Д-р Никола Василиев АД, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл. счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетоводство - Бойко Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha..

Електронен достъп до информация: www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медицински изделия и консумативи

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Базата на МБАЛ "д-р Н. Василиев" АД
Код NUTS: BG415
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Н. Василиев" АД гр. Кюстендил по групи съгласно Приложения № 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Стойност, без да се включва ДДС
533585 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие представлява сбор от гаранциите за участие по отделните групи, а именно: по Приложение 1.1: група І - 106 лв; група ІІ - 123 лв; група ІІІ - 140 лв; група ІV - 40 лв; група V - 50 лв; група VІ - 106 лв; група VІІ - 20 лв; група VІІІ - 20 лв; група ІХ - 53 лв; по Приложение 1.2: група І - 15 лв; група ІІ - 30 лв; група ІІІ - 7 лв; група ІV - 4 лв; група V - 2 лв; група VІ - 15 лв; група VІІ - 2 лв; група VІІІ - 1 лв; група ІХ - 15 лв; група Х - 7 лв; група ХІ - 15 лв; група ХІІ - 100 лв; група ХІІІ - 15 лв; група ХІV - 1 лв; група ХV - 10 лв;група ХVІ - 0,40 лв; група ХVІІ - 0,50 лв; група ХVІІІ - 15 лв; група ХІХ - 120 лв; група ХХ- 5 лв; група ХХІ- 0,20 лв; група ХХІІ - 0,80 лв; група ХХІІІ - 0,80 лв; група ХХІV - 0,50 лв; група ХХV - 2 лв; по Приложение 1.3 - 500 лв; по Приложение 1.4: група І - 410 лв; група ІІ - 510 лв; група ІІІ - 163 лв; група ІV - 53 лв; група V - 50 лв; група VІ - 276 лв; група VІІ - 18 лв; група VІІІ - 175 лв; група ІХ - 43 лв; група Х - 800 лв; група ХІ – 15 лв; група ХІІ - 10 лв; група ХІІІ - 5 лв; група ХІV - 15 лв; група ХV – 15 лв; по Приложение 1.5 - 100 лв; по Приложение 1.6 - 400 лв; по Приложение 1.7: група І - 400 лв; група ІІ - 140 лв; група ІІІ - 14 лв.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: 1.Парична сума, вносима по ГАРАНЦИОННАТА сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА, BIC: SOMBBGSF; 2.Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

До участие се допускат производители и/или техни представители или дистрибутори, които отговарят на изискванията на ЗОП, които обстоятелства следва да се установят със съответни писмени доказателства: разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата – заверено от участника копие;Разрешение за употреба на предлаганите консумативи от Изпълнителната агенция по лекарствата, разрешение за търговия на едро по ЗМИ /само за кандидати, кандидатстващи по Приложение № 1.6/;Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;Участник, за който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, ще бъде отстранен;Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е физическо лице – документ за самоличност.;По група № І „Реактиви и разтвори за клинична лаборатория, съвместими с биохимичeн анализатор Prestige 24 I” от приложение 1.1 да бъдат предоставени програми; По т.9 Глюкоза – реактив за Бекман да бъде приложена листовка с методиката;По група № VІ „Затворена система за вземане на кръв” от приложение 1.1 да бъдат предоставени мостри за всички оферирани позиции;За всяка оферирана група в приложение 1.1 да бъде представен каталог за продуктите. По група № І „Антибиотични дискове съвместими с Sensi-disc dispenser” от Приложение 1.2, да бъде приложена декларация за съвместимост със Sensi – disc диспенсер.;По група № ХV „Готови /разляти/ хранителни среди в петрита хроматогенна среди за Грам /+/ и Грам /-/” от приложение 1.2, да се уточни кои Грам /+/ и кои Грам /-/ бактерии идентифицира тяхната среда.;По приложение 1.3 участникът да декларира, че медицински изделия ще бъдат съпровождани от стерилни инструментите нужни за влагането им.Кандидати участващи по Приложение № 1.4, трябва да представят мостри /мострите от съответния кандидат остават на съхранение във Възложителя до изтичане срока на договора/ и каталог от производителя преведен на български език, в който да фигурира съответното изделие с ясно показани параметрите заложени от Възложителя в спецификацията. ;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години, включително стойностите и получателите;Заверено от участника копие на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Справка за техническото оборудване и наличните транспортни средства според спецификата на лекарствените продукти и/или медицински изделия;Декларация от името на участника за осигуряване на необходимите количества лекарствените продукти и/или медицински изделия предмет на договора, за целия срок на договора.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 80
Показател: Качество; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
06.05.2016 г.  Час: 14:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния официален интернет адрес на МБАЛ „д-р МБАЛ д-р Никола Василиев” АД - Профил на купувача: http://www.mbalkn.com. Всяко лице може да поиска да му бъде предоставена документация за участие, която му се изпраща за негова сметка. В този случай документацията се заплаща, като цената й е 20 лева, платими в брой в счетоводството на МБАЛ „д-р Никола Василиев” АД всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа или по банков път по РАЗПЛАЩАТЕЛНА сметка на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА IBAN: BG25 SOMB 9130 1048 5701 01, BIC:SOMBBGSF. В документа за внасяне на сумата да се посочи предмета на поръчката. Копие на документа за закупена документация се прилага към документацията за участие.;

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.05.2016 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.05.2016 г.  Час: 08:00
Място

Сградата на МБАЛ"Д-р Н.Василиев"АД в гр.Кюстендил,пл."17-ти януари" №1, в кабинета на изп.директор

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите - Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ И РАЗТВОРИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, СЪВМЕСТИМИ С БИОХИМИЧEН АНАЛИЗАТОР PRESTIGE 24I
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ И РАЗТВОРИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, СЪВМЕСТИМИ С БИОХИМИЧEН АНАЛИЗАТОР PRESTIGE 24I

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8833 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С АВТОМАТИЧЕН ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР ECO TWENTY
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С АВТОМАТИЧЕН ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР ECO TWENTY

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10292 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР SIEMENS RAPIDCHEM 744 И КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР SIEMENS RAPIDCHEM 744 И КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15667 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МИТИК 18
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МИТИК 18

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МИТИК 22
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МИТИК 22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7833 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ
1) Кратко описание

ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8908 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ
1) Кратко описание

ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3333 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА УРИНА
1) Кратко описание

ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА УРИНА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ СЪВМЕСТИМИ С ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "АКСЕС 2"
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ СЪВМЕСТИМИ С ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "АКСЕС 2"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4458 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Антибиотични дискове съвместими с Sensi-disc dispenser
1) Кратко описание

Антибиотични дискове съвместими с Sensi-disc dispenser

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1333 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Тест серуми чревни бактерии
1) Кратко описание

Тест серуми чревни бактерии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Тест латекс-аглутинация за ликворна диагностика
1) Кратко описание

Тест латекс-аглутинация за ликворна диагностика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
650 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Тест латекс-аглутинация за групи бета хем. стрептококи
1) Кратко описание

Тест латекс-аглутинация за групи бета хем. стрептококи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
283 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Тест латекс-аглутинация за С.ауреус
1) Кратко описание

Тест латекс-аглутинация за С.ауреус

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
208 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Полуавтоматизирана система Кристал за идентификация на Грам /+/ и Грам /-/
1) Кратко описание

Полуавтоматизирана система Кристал за идентификация на Грам /+/ и Грам /-/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
75 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Тампони за гърл.секрети
1) Кратко описание

Тампони за гърл.секрети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Предметни стъкла
1) Кратко описание

Предметни стъкла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Сухи гранулирани хранителни среди
1) Кратко описание

Сухи гранулирани хранителни среди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Течни хранителни среди
1) Кратко описание

Течни хранителни среди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8333 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Готови /разляти/ хранителни среди в петрита
1) Кратко описание

Готови /разляти/ хранителни среди в петрита

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1333 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Готови /разляти/ хранителни среди в петрита - шоколадов агар с растежни фактори
1) Кратко описание

Готови /разляти/ хранителни среди в петрита - шоколадов агар с растежни фактори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Готови /разляти/ хранителни среди в петрита хроматогенна среди за Грам /+/ и Грам /-/
1) Кратко описание

Готови /разляти/ хранителни среди в петрита хроматогенна среди за Грам /+/ и Грам /-/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Готови /разляти/ хранителни среди в петрита Мюлер-Хинтон агар
1) Кратко описание

Готови /разляти/ хранителни среди в петрита Мюлер-Хинтон агар

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Готови /разляти/ хранителни среди в петрита кръвен Мюлер-Хинтон агар
1) Кратко описание

Готови /разляти/ хранителни среди в петрита кръвен Мюлер-Хинтон агар

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция ELISA – маркери
1) Кратко описание

ELISA – маркери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Плаки за идентификация и антибиограми
1) Кратко описание

Плаки за идентификация и антибиограми

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция TPHA 200 теста
1) Кратко описание

TPHA 200 теста

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция VDRL от 1 мл
1) Кратко описание

VDRL от 1 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
29 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция ASO 50 теста
1) Кратко описание

ASO 50 теста

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция RF 50 теста
1) Кратко описание

RF 50 теста

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Карбон – диоксид /6-8% СО2
1) Кратко описание

Карбон – диоксид /6-8% СО2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Накрайник за автоматична пипета тип Епендорф с обем 200 микролитра
1) Кратко описание

Накрайник за автоматична пипета тип Епендорф с обем 200 микролитра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Тест за генитална система
1) Кратко описание

Тест за генитална система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Имуноензимни бързи тестове /Rapid test/
1) Кратко описание

Имуноензимни бързи тестове /Rapid test/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за травматологично отделение
1) Кратко описание

Консумативи за травматологично отделение

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
104167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Група І
1) Кратко описание

Група І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34192 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция група ІІ
1) Кратко описание

Група ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Група ІІІ
1) Кратко описание

Група ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Група ІV
1) Кратко описание

Група ІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Група V
1) Кратко описание

Група V

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Група VІ
1) Кратко описание

Група VІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
23000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Група VІІ
1) Кратко описание

Група VІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Група VІІІ
1) Кратко описание

Група VІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Група ІХ
1) Кратко описание

Група ІХ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Група Х
1) Кратко описание

Група Х

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
87500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Група ХІ
1) Кратко описание

Група ХІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Група ХІІ
1) Кратко описание

Група ХІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Група ХІІІ
1) Кратко описание

ХІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Група ХІV
1) Кратко описание

Група ХІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1833 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция 2D подсилващ имплант от био-съвместима, 100% полиетиленова, плетена мрежа. Специално разработен за подсилване на париеталните тъкани при всички видове корекции, евентрация и пролапс на херния, с възможност за поставяне както чрез лапароскопска, така и чрез конвенционална операция. /диаметър на 2D платната 0,15 мм; дебелина - 0,6 мм; плътност -91 g/m2; гъстота на порите -50% и 52%/
1) Кратко описание

2D подсилващ имплант от био-съвместима, 100% полиетиленова, плетена мрежа. Специално разработен за подсилване на париеталните тъкани при всички видове корекции, евентрация и пролапс на херния, с възможност за поставяне както чрез лапароскопска, така и чрез конвенционална операция. /диаметър на 2D платната 0,15 мм; дебелина - 0,6 мм; плътност -91 g/m2; гъстота на порите -50% и 52%/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Разтвори за хемодиализа
1) Кратко описание

Разтвори за хемодиализа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Меки вътреочни лещи
1) Кратко описание

Меки вътреочни лещи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
62000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Твърди вътреочни лещи
1) Кратко описание

Твърди вътреочни лещи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Имплант за глаукома
1) Кратко описание

Имплант за глаукома

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване