Версия за печат

00571-2016-0014

BG-Бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3, За: юрк. Йорданка Керанкова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 871442; 0359 0886770016, E-mail: jkerankova@vik-burgas.com, Факс: 056 842979

Място/места за контакт: юрк. Йорданка Керанкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-burgas.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=142/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Възстановяване на настилки, разрушени по време на аварийни ремонти по водопроводната и канализационна мрежа, обслужвана от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас на територията на техническите експлоатационни райони на предприятието за срок от 3 години” ЛОТ 1 – Район Бургас - град; ЛОТ 2 – Район Бургас – извънградски; ЛОТ 3 – Район Средец, Камено; ЛОТ 4 – Район Поморие, Несебър, Обзор; ЛОТ 5 – Район Карнобат, Сунгурларе, Руен, Айтос; ЛОТ 6 – Район Созопол, Приморско, Царево; ЛОТ 7 – Район Малко Търново

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: област Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Възстановяване на настилки, разрушени по време на аварийни ремонти по водопроводната и канализационна мрежа, обслужвана от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас на територията на техническите експлоатационни райони на предприятието за срок от 3 години” ЛОТ 1 – Район Бургас - град; ЛОТ 2 – Район Бургас – извънградски - Долно Езерово, Горно Езерово, Лозово, Крайморие; Сарафово, Ветрен; Банево; Изворище, Рудник; Маринка и др. ЛОТ 3 – Район Средец, Камено; ЛОТ 4 – Район Поморие, Несебър, Обзор; ЛОТ 5 – Район Карнобат, Сунгурларе, Руен, Айтос; ЛОТ 6 – Район Созопол, Приморско, Царево; ЛОТ 7 – Район Малко Търново.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45453000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съобразно техническата спецификация към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
2500000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 2% от прогнозната стойност по съответната обособена позиция при подписването на договора. Парична сума или банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Сумите да се превеждат по сметка в ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC – CECBBGSF. За всяка отделна обособена позиция се представя отделен документ (заверено копие на платежен документ при парична сума или оригинал на банкова гаранция). Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихви за периода, в който средствата са престояли законно при него.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране от Възложителя. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на оригинална фактура и Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР (Протокол обр. №19), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като юридическо лице, но определеният участник следва да спазва разпоредбата на чл.49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП. Участникът в процедурата трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя – ІІ (втора) група – строежи от транспортната инфраструктура, строежи от втора до четвърта категория, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, с доказателство (талон) за изпълнено задължение по чл.22 от същия правилник; ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Представяне на участника – Образец №1, с приложен списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, което включва: 1.1. Административни сведения на участника с посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът/ участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. 1.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – Образец №2. 1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП. –СМР. Участникът в процедурата трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя – ІІ (втора) група – строежи от транспортната инфраструктура, строежи от втора до четвърта категория, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, с доказателство (талон) за изпълнено задължение по чл.22 от същия правилник; ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право. 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Офертата, се представя и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ). В договора за обединение задължително се посочва разпределението на задълженията между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на договора. 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец №3. 4. Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец №4. Декларацията се представя, в случай, че участникът ще ползва подизпълнители, като същата се попълва от подизпълнителя. 4.1. Декларация по чл.47, ал.8 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП за подизпълнител – Образец №4.1 5. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №9. 6. Проект на договор - Образец №10 - не се прилага към офертата. 7. Декларация - списък по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП за експерти - Образец №11. 8. Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт - Образец №12. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП за минимална цена на труд – Образец № 13. 10. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за техническото оборудване, с което разполага участникът – Образец №14. 11. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Образец №15. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата на участник, който: 1. Не е представил някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация; 2. За когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; 3. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 4. Който е представил оферта в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 5. За когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

неприложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Образец №5 - Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата Доказателство за извършеното строителство се предоставя чрез: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Минимално изискване - Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвувал в изпълнението на минимум 3 (три) поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през последните пет години (считано към крайния срок за подаване на офертите). Изискването е общо, а не за всеки конкретен ЛОТ (обособена позиция). 2. Сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53 от ЗОП. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Минимално изискване: Участникът в процедурата да има Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.04.2016 г.  Час: 10:30
Място

гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 3, ет.4, Конферентна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Когато участникът лично присъства на действията на комисията, следва да се представи лична карта и документ, удостоверяващ, че е законен представител на съответния участник, ако присъства упълномощен представител следва да се представи заверено пълномощно. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите промяната се публикува на интернет адреса на Възложителя – www.vik-burgas.com в раздел Профил на купувача/ Обществени поръчки.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

2019 година.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата е безплатна, като Възложителят предоставя пълен достъп до нея по електронен път в раздел Профил на купувача/ Обществени поръчки на Интернет адрес: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=142/. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: • лично – срещу подпис; • чрез куриерска служба; • по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; • чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ЛОТ 1 – Район Бургас - град
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС. При участие в процедурата участниците трябва да представят рецепти за асфалтови смеси, заверени от ЦЛПМ – София или друга акредитирана лаборатория, както и документи, доказващи възможността им да се снабдяват с такива смеси – доказателство за собственост на асфалтова база или предварителен договор за снабдяване с асфалтови смеси. Изпълнителят ще отчита действително извършените СМР с Акт образец № 19.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45453000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

3) Количество или обем

Съобразно потребностите на Възложителя за целия срок на договора

Прогнозна стойност, без ДДС
600000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ЛОТ 2 – Район Бургас – извънградски
1) Кратко описание

ЛОТ 2 – Район Бургас – извънградски - Долно Езерово, Горно Езерово, Лозово, Крайморие; Сарафово, Ветрен; Банево; Изворище, Рудник; Маринка и др. Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС. При участие в процедурата участниците трябва да представят рецепти за асфалтови смеси, заверени от ЦЛПМ – София или друга акредитирана лаборатория, както и документи, доказващи възможността им да се снабдяват с такива смеси – доказателство за собственост на асфалтова база или предварителен договор за снабдяване с асфалтови смеси. Изпълнителят ще отчита действително извършените СМР с Акт образец № 19.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45453000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

3) Количество или обем

Съобразно потребностите на Възложителя за целия срок на договора

Прогнозна стойност, без ДДС
300000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ЛОТ 3 – Район Средец, Камено;
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС. При участие в процедурата участниците трябва да представят рецепти за асфалтови смеси, заверени от ЦЛПМ – София или друга акредитирана лаборатория, както и документи, доказващи възможността им да се снабдяват с такива смеси – доказателство за собственост на асфалтова база или предварителен договор за снабдяване с асфалтови смеси. Изпълнителят ще отчита действително извършените СМР с Акт образец № 19.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45453000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

3) Количество или обем

съобразно нуждине на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
350000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ЛОТ 4 – Район Поморие, Несебър, Обзор
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС. При участие в процедурата участниците трябва да представят рецепти за асфалтови смеси, заверени от ЦЛПМ – София или друга акредитирана лаборатория, както и документи, доказващи възможността им да се снабдяват с такива смеси – доказателство за собственост на асфалтова база или предварителен договор за снабдяване с асфалтови смеси. Изпълнителят ще отчита действително извършените СМР с Акт образец № 19.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45453000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

3) Количество или обем

съобразно необходимостта на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
500000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ЛОТ 5 – Район Карнобат, Сунгурларе, Руен, Айтос
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС. При участие в процедурата участниците трябва да представят рецепти за асфалтови смеси, заверени от ЦЛПМ – София или друга акредитирана лаборатория, както и документи, доказващи възможността им да се снабдяват с такива смеси – доказателство за собственост на асфалтова база или предварителен договор за снабдяване с асфалтови смеси. Изпълнителят ще отчита действително извършените СМР с Акт образец № 19.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45453000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

3) Количество или обем

съобразно необходимостта на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
300000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ЛОТ 6 – Район Созопол, Приморско, Царево
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС. При участие в процедурата участниците трябва да представят рецепти за асфалтови смеси, заверени от ЦЛПМ – София или друга акредитирана лаборатория, както и документи, доказващи възможността им да се снабдяват с такива смеси – доказателство за собственост на асфалтова база или предварителен договор за снабдяване с асфалтови смеси. Изпълнителят ще отчита действително извършените СМР с Акт образец № 19.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45453000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

3) Количество или обем

съобразно необходимостта на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
350000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ЛОТ 7 – Район Малко Търново
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС. При участие в процедурата участниците трябва да представят рецепти за асфалтови смеси, заверени от ЦЛПМ – София или друга акредитирана лаборатория, както и документи, доказващи възможността им да се снабдяват с такива смеси – доказателство за собственост на асфалтова база или предварителен договор за снабдяване с асфалтови смеси. Изпълнителят ще отчита действително извършените СМР с Акт образец № 19.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45453000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

3) Количество или обем

съобразно необходимостта на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36