01605-2015-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 24.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж.Веса Трифонова; инж. Елена Христова, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0889 066493, E-mail: vtrifonova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки; Отдел Ремонт на ТПС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile/category-proceduri-po-zop.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, делима на 8 (осем) обособени позиции, подробно описани в Приложение Б на обявлението.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” .

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне с обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 6 от 22.04.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-662527
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2015-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

662527

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

22.04.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Обособената позиция №7 - "Доставка на прът тегличен L 520 mm с гайка - 60 броя" на обществената поръчка с предмет: „Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, делима на 8 (осем) обособени позиции, се прекратява на основание чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП, предвид обстоятелството, че не е подадено нито едно заявление за участие.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособената позиция №7 - "Доставка на прът тегличен L 520 mm с гайка - 60 броя" на обществената поръчка с предмет: "Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, делима на 8 (осем) обособени позиции, съгласно "Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви" - Приложение към документацията за участие.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД