Версия за печат

00031-2016-0002

BG-Малко Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна №3, За: Красимира Георгиева, Диана Филчева, Република България 8162, Малко Търново, Тел.: 05952 3184, E-mail: mt_kmet@mail.bg, Факс: 05952 3128

Място/места за контакт: Община Малко Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.malkotarnovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/542-22-03-2016-g.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Изгрев“ гр. Малко Търново“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: ул. „Изгрев“ гр. Малко Търново
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката,„Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Изгрев“ гр. Малко Търново“, предвижда извършване на ремонт на тротоарната настилка на улица ”Изгрев“ в гр. Малко Търново. Строително-ремонтните работи обхващат двата тротоара на ул. “Изгрев“ в гр. Малко Търново. Площта на участъка за ремонт е 1120 кв. м. Ремонтът предвижда, направа на тротоарна настилка от плочи с размери 30/30/4см. Строително-ремонтните работи включват: -Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка; -Изкоп на неподходяща основа и оформяне на тротоарна площ; - Натоварване, извозване и изхвърляне на строителни отпадъци и земна маса; - Отводняване на терена; - Доставка, полагане и валиране на трошенокаменна основа. - Доставка и полагане на пясъчна подложка; - Доставка, полагане и фугиране на тротоарни плочи с размери 30/30/4см.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Строително-ремонтните работи обхващат двата тротоара на ул. “Изгрев“ в гр. Малко Търново. Площта на участъка за ремонт е 1120 кв. м. Ремонтът предвижда, направа на тротоарна настилка от плочи с размери 30/30/4см. Строително-ремонтните работи включват: -Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка- 660 м2; -Изкоп на неподходяща основа и оформяне на тротоарна площ - 360 м3; - Натоварване, извозване и изхвърляне на строителни отпадъци и земна маса - 500 м3; - Отводняване на терена - 1120 м2; - Доставка, полагане и валиране на трошенокаменна основа - 350 м3; - Доставка и полагане на пясъчна подложка - 200 м3; - Доставка, полагане и фугиране на тротоарни плочи с размери 30/30/4см - 1120м2. Прогнозната стойност е 47 500,00 (четиридесет и седем хиляди и петстотин ) лева без ДДС или 57 000,00 (петдесет и седем хиляди)лева с ДДС. Забележка: Участник предложил цена по-висока от прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
47500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

45


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие. Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата, тъй като стойността на обществената поръчка е по чл.14, ал.3 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без вкл. ДДС . Гаранцията се представят в една от следните форми: а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избрания изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, и че е със срок на валидност – най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Община Малко Търново: „Уникредит Булбанк” АД, клон Малко Търново IBAN: BG 10 UNCR 76303300000394, BIC: UNCR BGSF Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избрания участник да представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Финансирането ще се извършва от предоставените целеви субсидии за капиталови разходи за 2016г., регламентиран от Закона за ДБРБ за 2016г.. 2.Цени и начин на плащане. Авансово плащане: - в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора дължима от Възложителя в срок до 15 календарни дни след подписване на настоящия договор и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане: - в размер на 70 % /седемдесет процента/ от стойността на договора, дължима от Възложителя само и единствено за завършени, изпълнени, качествено и в срок, и установени с двустранно подписан акт образец 19, видове СРР, разходите за които са доказани от Изпълнителя въз основа на фактура, представена от последния. Възложителят се задължава да заплати стойността на фактурата само в случай, че тези работи са точно /като количество, качество и срок/ изпълнени, както и безпорно доказани. Окончателното плащане ще се извърши в срок до 25 календарни дни след подписване на акт образец 19 без забележки от страна на Възложителя и представяне на фактура от страна на Изпълнителя., Плащанията ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. При подписване на договора за обществена поръчка, изпълнителят трябва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: -който не е представил някой от необходимите документи или информация, посочени по чл. 56 от ЗОП; -за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, и 5 от ЗОП. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител на офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил Оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласен да бъде такъв.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни и надписани плика,както следва:ПЛИК №1„Документи за подбор”,ПЛИК №2„Предложение за изпълнение на поръчката”,ПЛИК №3 "Предлагана цена". В Плик № 1 с надпис “Документи за подбор” се поставят: 1.Списък на документите и информац.,съдържащи се в офертата,подписан от участника, в ориг.; 2.Представяне на участника, в ориг.(Обр. №1),което вкл.: Информация/Документ,удостоверяваща правосубектност,а именно: 2.1.Посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща информация в съотв.със законодат.на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,както и адрес, включ.електронен,за кореспонд.при провеждането на процедурата. 2.2.Деклар.по чл.47,ал.9 от ЗОП относно липсата на обстоят.по чл.47,ал.1,т.1(без буква „е”),т.2,т.3 и т.4 и ал.5,т.1 и 2 от ЗОП, в ориг.(Обр.№2).Деклар.се подписва от лицата съгл.чл.47,ал.4 от ЗОП; В декларац.се включва и информ.относно публичните регистри,в които се съдържат посочените обстоят.,или компетентния орган, който съгл.законодат.на държавата,в която участникът е установен,е длъжен да предоставя информ. а тези обстоят.служебно на възложителя. 3.При участници обединения-копие на договара за обединение,а когато в договора не е посоч.лицето,което представлява участниците в обединен. и документ подписан от лицата в обединен.,в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедурата е чуждестр.физич.или юридич.лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискв.,съгл. чл.56,ал.4 на ЗОП. 4.Нотар.заверено пълномощно на лицето,подписващо офертата -представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгл. актуалната му регистрация,а от изрично упълномощен негов представител.Пълномощното следва да съдържа всички актуални данни на лицата/упълномощен и упълномощител/,както и изрично изявление,че упълномощ.лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5.Изискв.и доказат.за технич.възможности и/или квалиф.на участника за изпълн.на поръчката са подробно изброени в поле ІІІ.2.3) от Обявлението. 6.Деклар.за липса на свързаност с друг участник по чл.55,ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоят.по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП ,в ориг.(Обр.№7); 7.Деклар.по чл.3,т.8 от Закона за икономич. и финанс.отношения с дружествата,регистрир.в юриздикции с преференц.данъчен режим свързаните с тях лица и техните действит.собственици в ориг.(Обр.№8), деклар. се попълва и подписва по приложения образец към наст.документация.В зависимост от правно-организац.форма на участниците,деклар.се представя от едно от лицата,посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.; 8.Деклар.по чл.4 от Закона за икономич. и финанс.отношения с дружествата,регистрир.в юриздикции с преференц.данъчен режим свързаните с тях лица и техните действит.собственици в ориг.(Обр №9) ако е приложимо. В зависимост от правно-организац.форма на участниците,деклар. се представя от едно от лицата,посоч. в чл.47, ал.4 от ЗОП.; 9.Деклар. за видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълн.и съответств.на тези работи дял в проценти от стойността на общ.поръчка, и предвидените подизпълнители в ориг.(Обр.№10) 10.Деклар.за съгласие за участие като подизпълнител(ако е приложимо) в ориг.(Обр.№11); 11.Деклар. по чл.56,ал.1,т.11,че са спазени изискв.за закрила на заетостта,включит.условията на труд и миним.цена на труда в ориг.(Обр.№12); При подписването на деклар.следва да се има предвид следното: - Използването на по-висок размер от миним.цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; Съгл. § 1,т.12 от ДР към ЗОП "Минимална цена на труд" е миним. размер на заплащане на работната сила, определен като миним. месечен размер на осигурит.доход по дейности и групи професии съгл.чл.8, т.1 от закона за бюджета на държавн. обществено осигуряване за съотв.година. Изискванията продължават в Раздел ІV.3)"Допълнителна информация" от настоящ.Обявление.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи.
Минимални изисквания: Няма поставени минимални изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаването на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчката (Образец № 3). Доказателствата за извършеното строителство се предоставя под формата на: -Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или -Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или -Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4).; 3.Декларация-списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 5). Посочените в списъка експерти попълват декларация за ангажираност (Образец №6). Документите по т.1, т.2 и т.3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по. чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т.1, 2, и 3, които са на чужд език, се представят и в превод. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл.51а, ал. 1 от ЗОП трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. (чл.51а от ЗОП).
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката да се разбира: строителство свързано с изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или поддръжка и/или въстановяване на тротоарни настилки. 2.Участникът трябва да разполага със следната собствена или наета минимална техника за изпълнение на поръчката: вибрационен валяк до 4 тона– най-малко 1 брой ; самосвал – най-малко 1 брой ; багер - най-малко 1 брой; ръчна тръмбовка - най-малко 1 брой. 3.Участникът трябва да разполага минимум със следния експерт ангажиран за изпълнение предмета на поръчката: Технически ръководител – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или професионална квалификация строителен техник или еквивалетна специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава) . Профисионален опит – минимум 3/три/ години стаж по специалноста. Специфичен професионален опит: минимум 1/един/ обект като технически ръководител при изпълнение на обекти в областта на строителство. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.04.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.04.2016 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на Община Малко Търново, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ №3, етаж 2.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на Раздел ІІІ.2.1) "Изисквания към кандидатите или участниците,включ. за вписването им в професионални или търговски регистри. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (www.nap.bg; www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). 12.Декларация по чл.56, ал.1,т.12 за приемане на условията в проекта на договора /в оригинал/-(Образец №13); Документите по т.2, подточка 2.1. и 2.2. се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. Декларацията по т.11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 2, подточка 2.1. и 2.2. се представят в официален превод, а документа по т.11, който е на чужд език, се представят и в превод. •Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”–съдържа: Техническо предложение (Образец № 14),представено в оригинал и Линеен календарен график за изпълнение на поръчката- (оригинал). Ако е приложимо се прилага Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП по (Образец № 15), относно това, коя част от офертата има кондефициален характер и изискване Възложителя да не я разкрива . •Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” – съдържа следните документи: Ценовото предложение (Образец № 16), представено в оригинал. Попълнена количествено-стойностна сметка, представена в оригинал. Забележка: Единичните цени в КСС следва да се представят до втория знак след десетичната запетая. Анализни цени формиращи единичните цени от количествено-стойностната сметка. В конкретните анализни цени да се включват всички операции, необходими за извършване на сътветния вид работа. Обществената поръчка ще се проведе по предвидените в ЗОП опростени правила. Възложителят се възползва от съкратен срок при провеждане на настоящата открита процедура,на основание чл.64,ал.3 от ЗОП.Срокът от датата на публикуване на обявлението до крайния срок за получаване на оферти е съкратен със 7дни,тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5дни,тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.Документацията за участие ще се публикува в профила на купувача в деня на публикуване на обявлението и решението в РОП. Документацията за участие е достъпна на следния интернет адрес:http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/542-22-03-2016-gНа същия интернет адрес,най-малко 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти,комисията обявява дата,часа и мястото на отваряне на ценовите оферти .Възложителят ще публикува разясненията по документацията на интернет страницата,на която е публикувана документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ