Версия за печат

00031-2016-0002

BG-Малко Търново:

РЕШЕНИЕ

Номер: 159 от 22.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна №3, За: Красимира Георгиева, Диана Филчева, Република България 8162, Малко Търново, Тел.: 05952 3184, E-mail: mt_kmet@mail.bg, Факс: 05952 3128

Място/места за контакт: Община Малко Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.malkotarnovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/542-22-03-2016-g.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката , „Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Изгрев“ гр. Малко Търново“,предвижда извършване на ремонт на тротоарната настилка на улица ”Изгрев“ в гр. Малко Търново. Строително-ремонтните работи обхващат двата тротоара на ул. “Изгрев“ в гр. Малко Търново. Площта на участъка за ремонт е 1120 кв. м. Ремонтът предвижда, направа на тротоарна настилка от плочи с размери 30/30/4см. Строително-ремонтните работи включват: -Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка; -Изкоп на неподходяща основа и оформяне на тротоарна площ; - Натоварване, извозване и изхвърляне на строителни отпадъци и земна маса; - Отводняване на терена; - Доставка, полагане и валиране на трошенокаменна основа. - Доставка и полагане на пясъчна подложка; - Доставка, полагане и фугиране на тротоарни плочи с размери 30/30/4см.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура. Въз основа на горепосочените основания се осигуряват условия за справедлив и прозрачен избор на изпълнител на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9804070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Илиян Костов Янчев
Длъжност: Кмет на Община Малко Търново