00038-2016-0018

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 27 от 22.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Миряна Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/249-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи – смяна на отоплителна инсталация на обект ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изпълнението на СМР – смяна на отоплителна инсталация на обект ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ по проект BG04-02-03-024-005 "Норвежки опит зa Габровo в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)", финансиран по Договор №BG04-02-03-024-005 от 18.08.2015 г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 .

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е определен при следните мотиви: За изготвяне на работния проект за обект Смяна на отоплителна инсталация на ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ - учебен, административен и обслужващ корпуси, гр. Габрово“ по части ОВ, Електро, План безопасност и здраве, Пожарна безопасност, възложителят има сключен и изпълнен вече Договор с КОЛЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД № 432–ИЕ-14/25.07.2014 г. Услугата е разплатена с фактура № 0000000051/26.09.2014 г. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, Изпълнителят на работния проект е запазил авторското си право върху проекта. Предвид обстоятелството, че обект ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ е IV–та (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор по всички части на основание чл. 162 ал. 2 от ЗУТ. За упражняване на авторски надзор по настоящата обществена поръчка при строително-монтажни работи – смяна на отоплителна инсталация на обект ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“, осъществяван по изготвения от КОЛЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД работен инвестиционен проект, се предвижда обща сума в размер до 1 955,83 лв. (хиляда деветстотин петдесет и пет лева и 83 ст.) без ДДС. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на КОЛЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД по отношение на инвестиционния работен проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на инвестиционния проект. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо избора на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

КОЛЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД С. ЖЪЛТЕШ 5335, №80 ТЕЛ.: 0886874230 КОЛЬО КОЛЕВ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово