Версия за печат

00109-2016-0011

BG-Благоевград: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, Пл. Георги Измирилиев № 1, За: инж. Камелия Вълкова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884456, E-mail: ametodieva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, Стая №211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2377/ZOP-2016-11.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

именно „Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Благоевград за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Град Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: именно „Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Благоевград за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233221

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по пътна маркировка на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвиждат се следните РСМР: Възстановяване на напречна пътна маркировка - 31 000 кв. м. Възстановяване на надлъжна пътна маркировка - 28 810 кв. м. Възстановяване на напречна пътна маркировка по изкуствени неравности за намаляване на скоростта, съгласно протокол на общинскта комисия по безопасност на движението - 681 кв. м.

Прогнозна стойност без ДДС
504725 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2018 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: Размер на гаранцията за участие: 5 000.00 (пет хиляди) лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие-парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ Благоевград, IBAN: BG98 SOMB 9130 3313 7253 00, ВIС SOMBBGSF. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на "парична сума", платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат, а в случай, че печат не се изисква само с подпис.В нареждането за плащане задължителна следва да бъде записано наименованието на поръчката. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, в полза на Възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от Кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В нея задължително следва да е записано, че се отнася за настоящата обществена поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи: Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител; Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Гаранцията за участие се освобождава, както следва: - на отстранените участници-в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; - класираните на първо и второ място участници-след сключването на договор за обществена поръчка; - на останалите класирани участници-в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; - при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. Гаранция за изпълнение - Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

След обстоен анализ на състоянието на пътната маркировка на уличната мрежа в община Благоевград се установи, че стойността на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Благоевград за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.“ е 504 725,00 лв. (петстотин и четири хиляди седемстотин двадесет и пет) лв. без начислен ДДС. Условията и начинът на плащане са посочени в договора за изпълнение на поръчката, който е приложен към настоящата документация. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират целия обем от дейности, предмет на настоящата процедура. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че участникът е обединение (консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват нотариално заверен договор. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или в нотариално заверено копие, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; да определя лице, което да представлява обединението/консорциума, да го задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума за целите на поръчката; всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; не се допускат промени в състава на обединението след изитаче на на срока за подаване на оферта. Когато не е представено нотариално заверено копие от договора за създаването на обединението/консорциум, или в приложения липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата-участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Съответствието с поставените минимални изисквания се доказва с представянето от участника на: удостоверение от банка; или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случай, че годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, са публикувани в публичен регистър в Република България, участникът следва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: 1. Участникът да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката, както следва: не по-малко от 80 000.00 (осемдесет хиляди) лева без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да представи списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, като е изпълнил минимум 2 /два/ договора за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката Изпълнението на изискването се доказва чрез: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За „строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет: работи по хоризонтална пътна маркировка на пътища и улици. 2. Списък на работниците и служителите, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката (Образец № 5). 3. Декларация /Образец №19/ за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката 4. Заверено копие на Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. 5. Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; - Заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да e изпълнил строителство през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата с минимум 2 /два/ обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката 2. Участникът следва да разполага със собствена или наета работна ръка за изпълнение на РСМР, както следва: Строителен инженер по пътно строителство със стаж 5 год. или строителен техник със стаж 7 год.- 1 бр. 2. Квалифицирани работници за пътна маркировка-5 бр. 3. Водач на маркировъчна машина с пътно маркировъчно оборудване – 1 бр. 4. Общи работници - 2 бр. 3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: 1.Маркировъчна машина с пътно маркировъчно оборудване - 1 бр. 2. Компресор за премахване на прах и др. свободни м/ли от повърхността - 1 бр. 3. Шаблони за стрелки и символи - 1 бр. 4. Бордова товарна кола до 3 тона - 1 бр. 5. Пътни знаци Г7, Г8 върху преносими стойки (С26) - 6 бр. 6. Конуси (С2) - 250 бр. 7. Бариера (С3.1)- 2 бр. 8. Въже с червени флагчета(С3.2) - 1 бр. 9. Ограничителна табела (С.4) - 2 бр. 10. Табели с направляващи стрелки (С6) и (С7) -2 бр. 11. Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти - по 1 бр. 4. Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. 5.Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: - ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; - ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК; тежест: 15
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП); тежест: 50
Показател: ОЦЕНКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА; тежест: 35

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.04.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.04.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.04.2016 г.  Час: 11:00
Място

Зала № 101 в сградата на Общинска администрация Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и самият участник, съобразно вида и дела на участието му. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник и е подписал декларация за съгласие да участва като подизпълнител, не може да участва в предложението на обединение. За действията, бездействията и работата на подизпълнителите отговаря изпълнителят. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки един от тях поотделно, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участниците-юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; е обявен в несъстоятелност; е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящата документация за участие; е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП, а в случай на обжалване на решението за откриване на процедурата по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ