Версия за печат

02711-2016-0007

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики № 10, За: Генчо Игнатов- ръководител производствено поделение, тел.: 0884 455717, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики №10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско стопанствоДруго (моля пояснете): Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП "ДГС Преслав" за 2016г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП "ДГС Преслав" за 2016г.", както следва: Слънчоглед-6 опаковки по 150000 бр. семена в опаковка; Овес-200кг.; Фий-750кг.; Пшеница безосилеста за масов посев-1250кг.; Люцерна-125кг.; Сорго-3 опаковки по 300000 бр. семена в опаковка

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03111000

Описание:

Семена


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
5917 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 707874 от 15.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 56 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП "ДГС Преслав" за 2016г."56
V.1) Дата на сключване договора
18.03.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.03.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПЕСТИЦИД ЕООД, ЕИК 837082632, ул.Славянска №2, Република България 2230, Костинброд, Тел.: 054 800273, E-mail: kristian_ilinkolov@abv.bg, Факс: 054 800274

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5917 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.03.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ПЕСТИЦИД ЕООД, гр.Костинброд, ЕИК 837082632


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор