Версия за печат

02709-2016-0045

BG-ГР.ЛОВЕЧ:

РЕШЕНИЕ

Номер: I-3-98 от 14.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГР. ЛОВЕЧ, ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. ТЪРГОВСКА № 56, ЕТ.4;, За: инж.Иван Петков-зам.директор; инж.Силвия Стайкова-лесничей;, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 5500, ГР.ЛОВЕЧ, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 603765

Място/места за контакт: ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. ТЪРГОВСКА № 56, ЕТ.4;

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160312agvK6574582.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на гори-държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на горива, моторни масла и спирачна течност чрез Българска стокова борса АД както следва: безоловен бензин А-98 500 литра, безоловен бензин А-95 20000 литра, дизелово гориво(евродизел) 8000 литра, моторни масла 50 литра и спирачна течност 10 литра. Размерът на Борсовият договор следва да не надвишава стойност от 45000лв./четиридесет и пет хиляди лева/ без ДДС за целият период на договора. Посочените количества и стойности в договорa за борсово представителство са прогнозни и са на база потребление за минал период, като крайният Купувач ще ги усвоява според нуждите си, а Продавача приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде изпълнен изцяло.Срока на договора с Продавача е 36 месеца, считано от 22.08.2016 г. или при достигане на прогнозната стойност. Доставките ще се извършват в бензиностанциите на Продавача, разположени на територията на Република България, където ще се зарежда безкасово, като задължително продачава следва да има бензиностанция, която да осигури доставка на стоката на територията на гр. Ловеч.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона /чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП/

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcasdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Цветелинка Иванова Пенчева
Длъжност: Директор