Версия за печат

00115-2016-0004

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-01-744 от 10.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: инж. Катя Павлова - началник отдел ТИИК, тел. 082881659; Моника Петрова - мл. експерт дирекция ЕР, тел. 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881659, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Екип на проекта

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/167/index.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“; - Обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“; - Обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“; - Обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“; - Обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“; - Обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“; - Обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 44115220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Оборудване за отоплителни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД01-644 от 02.03.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-717683
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 115-2016-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

717683

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

02.03.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.2.1 Общо количество или обем Прогнозна стойност без ДДС

Вместо:

760979,49

Да се чете:

634149,56

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.1 Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

Гаранцията за участие е в размер на: o За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 383.82 лв. o За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 1010.94 лв. o За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 2574.49 лв. o За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 3640.54 лв.

Да се чете:

Гаранцията за участие е в размер на: o За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 319,85 лв. o За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 842,44 лв. o За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 2145,41 лв. o За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 3033,78 лв.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2. Икономически и финансови възможности Минимални изисквания

Вместо:

За изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, поради което участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката за конкретната обособена позиция, а именно: - За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 19 191,18 лева; - За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 50 546,80 лева; - За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 128 724,67 лева; - За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 182 027,08 лева.

Да се чете:

За изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, поради което участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката за конкретната обособена позиция, а именно: - За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 15992,65 лева; - За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 42122,34 лева; - За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 107270,56 лева; - За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 151689,23 лева.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б: Информация относно обособените позиции Обособена позиция № 1 Прогнозна стойност без ДДС

Вместо:

38382,36

Да се чете:

31 985,30

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б: Информация относно обособените позиции Обособена позиция № 2 Прогнозна стойност без ДДС

Вместо:

101 093,61

Да се чете:

84 244,67

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б: Информация относно обособените позиции Обособена позиция № 3 Прогнозна стойност без ДДС

Вместо:

257 449,35

Да се чете:

214 541,12

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б: Информация относно обособените позиции Обособена позиция № 4 Прогнозна стойност без ДДС

Вместо:

364 054,17

Да се чете:

303 378,47

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
30/03/2016 17:00
Да се чете:
08/04/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
30/03/2016 17:00
Да се чете:
08/04/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
31/03/2016 14:00
Да се чете:
11/04/2016 14:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Промени, засягащи документацията за участие: Стр. 8 ВМЕСТО: 10.1. За изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, поради което участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката за конкретната обособена позиция, а именно: - За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 19 191,18 лева; - За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 50 546,80 лева; - За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 128 724,67 лева; - За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 182 027,08 лева. ДА СЕ ЧЕТЕ: 10.1. За изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, поради което участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката за конкретната обособена позиция, а именно: - За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 15992,65 лева; - За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 42122,34 лева; - За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 107270,56 лева; - За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 151689,23 лева. Стр. 13 ВМЕСТО: 14.1. Гаранцията за участие е в размер на: - За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 383.82 лв. - За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 1010.94 лв. - За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 2574.49 лв. - За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 3640.54 лв. ДА СЕ ЧЕТЕ: Гаранцията за участие е в размер на: - За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 319,85 лв. - За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 842,44 лв. - За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 2145,41 лв. - За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 3033,78 лв.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Пламен Пасев Стоилов
Длъжност: Кмет на Община Русе