Версия за печат

01273-2016-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община - район Средец, ул.Леге № 6, За: Диана Костева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9484317, E-mail: d.kosteva@sredec-sofia.org, Факс: 02 9861837

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: sredec-sofia.org.

Адрес на профила на купувача: http://sredec-sofia.org/bg/post/791/dostavka-na-hranitelni-stoki-v-detski-m.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни стоки в детски млечни кухни и детски ясли на територията на СО - район „Средец“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: СО - район "Средец"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на хранителни стоки в детски млечни кухни и детски ясли на територията на СО - район „Средец“ Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от директора на съответното детско заведение и доставена в срока предложен от изпълнителя на следните административни адреси, намиращи се в гр. София на територията на СО - район „Средец”, както следва:Самостоятелна детска ясла № 1- ул. "Хан Крум" № 23, Самостоятелна детска ясла № 28 - ул. "Христо Белчев" № 41, Детска млечна кухня - ул. "Хан Аспарух" № 60, Детска млечна кухня - ул. "Тича" № 6. Начин на възлагане: Конкретните заявки се подават от съответните обекти на Възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от директора на съответното детско заведение и доставена в срока предложен от изпълнителя на следните административни адреси, намиращи се в гр. София на територията на СО - район „Средец”, както следва:Самостоятелна детска ясла № 1- ул. "Хан Крум" № 23, Самостоятелна детска ясла № 28 - ул. "Христо Белчев" № 41, Детска млечна кухня - ул. "Хан Аспарух" № 60, Детска млечна кухня - ул. "Тича" № 6. Количеството и обема на доставката е подробно описано в Техническата спецификация и утвърдената конкурсна документация на интернет страницата на Възложителя - http://sredec-sofia.org/bg/post/791/dostavka-na-hranitelni-stoki-v-detski-ml - раздел "Профил на купувача"

Прогнозна стойност без ДДС
225000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатът представя гаранция за участие в откритата процедура, представена като банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на района или по банковата сметка на Възложителя: Столична община - район „Средец” - Общинска банка, клон “Денкоглу”, BG88SOMB91303324908901, ВIС-SOMBBGSF, определена като абсолютна сума ( чл.59, ал 2 от ЗОП). Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за участие, измежду следните възможности: - парична сума, внесена по сметката на възложителя - банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на възложителя, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на валидност на офертата. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език. оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. 2. Гаранцията за участие в процедура за „Доставка на хранителни продукти в детски млечни кухни и детски ясли на територията на СО - район „Средец”е в размер на 2250.00 лв. /две хиляди двеста и петдесет лева/. 3. На основание чл.59 ал.3 от ЗОП, възложителят определя гаранция за изпълнение на договора - 3 % /три/ процент от стойността на обществената поръчка. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните възможности: - парична сума, внесена по сметката на възложителя - банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на възложителя, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на изпълнение на съответната доставка. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език. оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извършва от съответният обект по банков път по сметка на Изпълнителя в срок до 30 календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от собствен план сметки на всяко едно детско заведение на територията на СО-район „Средец”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие в откритата процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, които отговарят на предварително обявените условия в настоящата документация и предвидените императивни изисквания на ЗОП. Пълен достъп до утвърдената докумнтация и приложенията към нея може да бъде намерена на следния интернет адрес:http://sredec-sofia.org/bg/post/791/dostavka-na-hranitelni-stoki-v-detski-ml - раздел "Профил на купувача"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Финансовият ресурс се доказва с един или няколко от следните документи: - удостоверение от банка; - годишният финансов отчет за 2015г., когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Не се изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: Участникът следва да докаже, че разполага с финансов ресурс не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Справка - декларация, съдържаща списък на сновните договори за доставка, извършени през последните три години, еднакви или сходни с обекта на доставката, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружени с доказателство за извършената доставка. б) Кандидатите следва да представят валидни сертификати към датата на провеждане на процедурата: - Сертификати, удостоверяващи, че има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти съгласно стандарти- ЕN ISO 9001:2008 и EN ISO 22000:2005 или еквивалент на тях с област на приложение предмета на поръчката: съхранение, транспорт и търговия на едро с хранителни продукти. Към представения сертификат се прилага и копие от документ (ако документът е на чужд език същия се представя на възложителя в превод, заверен за вярност от кандидата и преведен от заклет преводач с нужните компетенции ) доказващ, че издателя на сертификата е пълноправен член на Европейската организация за акредитация. Когато участникът е обединение, изискването важи за всеки член на обединението, който ще изпълнява дейностите. в) Удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на обществената поръчка, издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от ЗХ, заверено "Валидно, вярно с оригинала" от ОДБХ. В удостоверенията за търговия с храни да бъде отбелязано, че кандидата отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004, а за храни и от животински произход и на Регламент (ЕО) 853/2004. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да представи еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия на едро с храни. При участник обединение, което не е юридическо лице, всяко физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да представи удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за търговия на едро с храни, с обхват обхващащо групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/ 05.08.2011 г. на Изп. Директор на БАБХ), съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. г) Участниците следва да разполагат с обект за търговия на едро с всички хранителни продукти, обект на поръчката, регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ. Участниците следва да представят заверено копие на удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на обществената поръчка, издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от ЗХ. В удостоверенията за търговия с храни да бъде отбелязано, че кандидата отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004, а за храни и от животински произход и на Регламент (ЕО) 853/2004. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да представи еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия на едро с храни.При участник обединение, което не е юридическо лице, всяко физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да представи удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за търговия на едро е храни, с обхват обхващащо групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/ 05.08.2011 г. на Изп. Директор на БАБХ), съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Допълнение останалата част от текста в раздел VI.3"Допълнителни информация".
Минимални изисквания: Участникът трябва да има през последните три години (считани от датата на подаване на офертата) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение/ изпълнени минимум 2 договора, със сходен предмет на поръчката /доставка на хранителни продукти/. Към списъка се прилага/т удостоверение/я, издадено/и от получателя или от компетентен орган, или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, /образец №7/ Когато участникът е обединение, изискването за изпълнени договори важи за обединението като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най - кратък срок за изпълнение на допълнителни заявки ; тежест: 10
Показател: Най - кратък срок за отстраняване на рекламации ; тежест: 10
Показател: Организация и план на работа - 30 точки; тежест: 30
Показател: Предлагана цена ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.04.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.04.2016 г.  Час: 10:00
Място

СО - район “Средец”, адрес: гр. София, ул. „Леге” №6, ет. 2. –„Заседателна зала“.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Допълнение от раздел III2.3) Техническа възможност: д) Участниците следва да разполагат с транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Транспортните средства трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД за превоз на продукти от животински произход. За доказване на това изискване се представя Списък - описание на транспортните средства, с които участникът разполага, в който се посочва вид, марка, модел на транспортното средство, регистрационен номер, собствеността, категорията и технически допустима максимална маса на специализираните превозни средства, както и се описват номерата на удостоверения за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името на участника или собственика- /образец № 8/ е) Всеки участник следва да разполага с най-малко 3/трима/ души технически персонал за изпълнение на поръчката. /Образец 9/ Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: http://sredec-sofia.org/bg/post/791/dostavka-na-hranitelni-stoki-v-detski-ml, раздел „Профил на купувача“ до изтичане на срока за получаване на документацията. Възложителят ще ползва възможността за съкратени срокове по чл.64, ал.1 от ЗОП, на основание чл.64, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ