00339-2016-0001

BG-Ямбол: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681439, E-mail: m.karaivanova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://yambol.bg/profile/item/130.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Христина Дунакова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681112

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр.Ямбол"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на община Ямбол, град Ямбол
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския транспорт, детски площадки и др.; Автометене с машина на пътното платно от натрупани отпадъци; Автометене на тротоари; Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо; Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, алеи и други места за обществено ползване; Оборка на тревни площи за обществено ползване; Извозване на отпадъци от Поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване; Създаване на нови тревни площи;Косене на тревни площи и събиране на окосената трева;Събиране на шума;Засаждане и резитба на храсти;Засаждане на дървесна растителност;Резитба за оформяне короните на дърветата;Отсичане на дървета;Засаждане на цветя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90611000, 90612000, 90918000, 90513000

Описание:

Услуги по почистване на улици
Услуги по метене на улици
Услуги по почистване на кошчета за отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за извършване на дейности по почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол. Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии, а именно: 1. Създаване на нови тревни площи /затревяване и презатревяване/; 2. Косене на тревни площи и събиране на окосената трева.Прогнозируемата площ за Косене на тревни площи на територията на гр. Ямбол е 7500 дка, за една година. 3.Извозване на окосената трева.Прогнозируемо количество на окосена трева за извозване – 100 т., за една година. 4. Грапене на тревни площи и извозване. Прогнозируемата площ за Грапене на тревни площи на територията на гр. Ямбол е 1500 дка, за една година. 5. Засаждане и резитба на храсти.Прогнозируемо количество на храсти за засаждане – 100 бр., за една година. Прогнозируемо количество на храсти за резитба – 10 000 бр., за една година. 6. Засаждане и резитба на жив плет.Прогнозируемо количество на жив плет за засаждане – 200 л. м., за една година. Прогнозируемо количество на жив плет за резитба – 40 000 кв.м., за една година. 7. Засаждане и поддръжка на рози. Прогнозируемо количество на рози за засаждане – 150 бр., за една година. 8. Засаждане на дървесна растителност. 9. Резитба за оформяне короните на дърветата. 10. Отстраняване на опасни и паднали дървета. 11. Засаждане на цветя ( зацветяване). 12. Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския транспорт, детски площадки и др. Прогнозируемата площ за ръчно метене на територията на гр. Ямбол е 120 000 дка, за една година.Тази манипулация включва следните дейности: 12.1. Ръчно събиране в чували и извозване на наноси, пясък, пръст паднали по тротоарите и регулите на уличните платна листа от дървета - извършва се, според метеорологичните условия, ръчно и със специализирана техника, която се посочва в офертата. 12.2 Ръчно почистване на прораснала трева по регулите на уличните платна и фугите на тротоарите 12.3 Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци 12.4 Събиране и транспортиране на отпадъците от уличните кошчета. 12.5 Оборка на тревни площи, междублокови пространства и терени за обществено ползване 13. Автометене с машина на пътното платно от натрупани отпадъци.Прогнозируемата площ за Автометене с машина на пътното платно от натрупани отпадъци - 18 000 дка, за една година. 14.Автометене на тротоари.Прогнозируемата площ за Автометене тротоари - 200 дка, за една година. 15.Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания.Прогнозируемо количество за една година – 1500 т. 16.Събиране и извозване на шума от тревни площи.Прогнозируемата площ за Събиране и извозване на шума от тревни площи - 1500 дка. 17. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, алеи и други места за обществено ползване.Прогнозируемата площ за Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, алеи и други места за обществено ползване- 600 дка 18. Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване

Стойност, без да се включва ДДС
6300000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Офертата трябва да бъде представена заедно с парична гаранция за участие, в размер на 40000 лв. внесени по сметка BG 75 SOMB 91303324121301, BIC - SOMBBGSF в “Общинска банка” АД- клон Ямбол, или чрез представяне на оригинал на банкова гаранция.Валидността на гаранцията за участие следва да бъде минимум 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертите, посочен в Обявлението за обществена поръчка. Задържането, освобождаването и усвояването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на поръчката, внесена по сметка BG 75SOMB91303324121301 BIC SOMBBGSF в "Общинска банка" АД - клон Ямбол или чрез представяне на оригинал на банкова гаранция.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най–малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 6 300 000 лв. (шест милиона и триста хиляди) без ДДС или 7 560 000 лв. (седем милиона и петстотин и шестдесет хиляди) с ДДС общо за целия срок на договора. Финансирането на извършваните услуги за дейност «Почистване и поддържане на чистотата» ще бъде в рамките на приетата от Общински съвет – Ямбол план-сметка и приетите и осигурени средства с бюджета на община Ямбол за календарната година от действието на договора. Финансирането на извършваните услуги за дейностите по дейност „Поддържане на озеленените територии за обществено ползване на гр.Ямбол” относно поддържане на озеленените територии ще бъде в рамките на приетите и осигурени средства с бюджета на Община Ямбол за календарната година от действието на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплаща тойността на действителното количество извършени и приети дейности въз основа на договорените единични цени.Разплащането ще се извършва по банков път до 30 /тридесет/ дни от датата на представяне от Изпълнителя и одобрени от Възложителя месечни или междинни протоколи за приемане на извършените дейности по одобрени графици и въз основа на издадена фактура . Възложителят си запазва правото да променя количествата на предложените видове дейности съгласно реалните нужди, в рамките на определените средства за изпълнение на поръчката. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в оригинал или в нотариално заверено копие, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. В случай,че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 2. е определен представляващият член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 3. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на представляващия член на обединението; 4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума; 5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Когато не е приложен договор за създаването на обединение или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът ще да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лицадоговорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят се е възползвал от възможността, предоставена в чл. 64, ал. 1 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите, както и от правото на чл. 64 ,ал. 3 от ЗОП, като е намалил срока за получаване на оферти със 7 /седем/ дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Ямбол - в раздел "Профил на купувача", поради което срокът за подаване на оферти е намален от 52 дни на 40 дни. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (с изключение на о-вото по т.1, б. "е") и ал. 5 от ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; 3. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;4. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците.От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник и в следните случаи: 1. Когато участникът не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП или документите, предвидени в настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия; 2. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания; 3. Когато участникът е представил офертата в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 4. Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 5. Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията на възложителя. 6. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. На основани чл.56 ал.2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, съдържащ следните пликове: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител. 2.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.3. Представяне на участника. 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 5. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума по следната сметка на Възложителя.6. Декларация за ползване/ не ползване на подизпълнител/и;7. Договор за създаване на обединение /в оригинал или в нотариално заверено коипие/ за участие в обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) 8. Декларация от членовете на обединението/консорциума - ако е приложима.9. Декларация, че участникът е запознат с всички условия, необходими за изпълнение на поръчката .10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.12. Доказателства за техническите възможности на участника, посочени в раздел III.2.3), ляво поле.13. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП. 14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо; 15.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител. 16. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител .Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да съдържа:1. Техническо предложение - по образец. 2.Декларация /свободен текст/, че при изпълнение предмета на договора ще се спазват приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на посочените в документацията нормативни актове и че всички тези изисквания са отчетении приложени при изготвяне на техн. предложение.3.Приложение – „Мерки за преодоляване на конфликтите и затрудненията, които ще възникнат при изпълнение на услугата за живущите, търговските обекти, офисите в близост до местата на интервенция както и за участниците в движението”4.Приложение – „Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“;Плик №3 „Предлагана цена” трябва да съдържа следните документи:1. Ценово предложение, изготвено по образец, представено в оригинал; 2. Приложение № 1. „Ценоразпис“, включващ единични цени за дейност „Почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол”. 3. Приложение № 1.1. „Годишен манипулационен план“, включващ примерен годишен манипулационен план за дейност „Почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол”. 4.Приложение № 1.2. „Анализ“, за дейност „Почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол”.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация със Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени/изпълнявани от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на1) удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.2)посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Справка-декларация по образец за екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката; 2.1. Автобиография на Ръководителите екип по образец; 2.2.Декларация за съгласие за участието на Ръководителите екип, по образец от документацията за участие, подписана от същите. 3. Декларация по образец, съдържаща списък на техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка 4 Заверено копие на валиден сертификат/и за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент, система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалент и система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 или еквивалент с обхват, включващ дейностите, предмет на поръчката. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималните изисквания за икономическите и техническите възможности на участниците се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически и икономически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целта трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. Участникът да има изпълнена минимум 1 (една) услуга през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка - услуга по почистване и поддържане на чистота и озеленени територии за обществено ползване. Изпълнените дейности от съответната услуга, общо следва да бъдат извършени на площ от 5000 дка., за една година. Забележка: Под „сходен“ с предмета на поръчката се има предвид изпълнението на следните видове дейности: Косене на тревни площи, Грапене на тревни площи, Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския транспорт, детски площадки и др., Автометене с машина на пътното платно от натрупани отпадъци, Автометене на тротоари, Събиране и извозване на шума от тревни площи и Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, алеи и други места за обществено ползване. 2.За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица: 2.1. Ръководител екип при извършването на дейностите, свързани с поддържането на озеленените площи, със следните квалификация и професионален опит: Професионална област (квалификация): ландшафтен архитект или инженер – озеленител, или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности). Опит: минимум 3 (три) години на ръководна позиция при изпълнение на обекти в областта на поддържане на озеленени площи, паркове, градини, вкл. алеи, тротоари и улици. 2.2. Ръководител екип при извършването на дейностите, свързани с поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, със следния професионален опит: минимум 3 (три) години на ръководна позиция при изпълнение на обекти в областта на почистване на териториите за обществено ползване. 2.3. 20 (двадесет) броя специалисти озеленители със следните квалификация и професионален опит: Професионална област (квалификация): професионална квалификация „озеленител“; Опит: при изпълнение на обекти в областта почистване и/или поддържане на озеленени площи, паркове, градини, вкл. алеи, тротоари и улици. 3.Участниците следва да докажат наличие на минимум следната собствена или наета техника със срок на договора не по-кратък от срока за изпълнение предмета на настоящата поръчка: 3 (три) бр./ автомобили за извозване на едро габаритни отпадъци, с минимален обем 10 м3;2 (два) бр. челни товарачи; 1 (един) бр. специализиран автомобил за улично почистване (машинно метене);2 (два) бр. специализиран автомобил или машина за почистване на тротоари;1 (един) бр. специализиран автомобил (водоноска) за миене на улиците; 1 (един) бр. специализиран автомобил (водоноска) за поливане;1 (един) бр. автовишка с работна височина мин.18 м; 1 (един) бр. автовишка с работна височина мин.25м; 3 (три) бр. товарно МПС камион до 3,5 т;20 (двадесет) бр. бензинови косачки /тримери/;5 (пет) бр. моторни косачки с кош за трева;10 (десет) бр. моторни резачки; 2 (два) бр. прътова къстрачка на клони с телескопична тръба;2 (два) бр. техника за смилане и раздробяване на растителни отпадъци /дробилна машина/, с възможност на среден работен захват /дебелина на клона/ от минимум 200 мм;1 (един) бр. пъноизкоренител с минимум капацитет на раздробяване 50см височина на дънера от земята, 40см изрязване в дълбочина и минимална широчина – 100 см.;5 (пет) бр. моторни духалки за листа; 5 (пет) бр. храсторези; 1 (един) бр. мотокултиватор; 2 (два) бр. самосвали с автокран.4.Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт ISO 9001 или еквивалент, система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалент и система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 или еквивалент, с обхват, включващ дейностите, предмет на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Оценка на Техническото предложение, с подпоказатели:1.оценка съдържанието на Приложение – „Мерки за преодоляване на конфликтите и затрудненията, които ще възникнат при изпълнение на услугата за живущите, търговските обекти, офисите в близост до местата на интервенция както и за участниците в движението ” – максимално 30 точки;2.оценка съдържанието на Приложение – „Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“ – максимално 30 точки; тежест: 60
Показател: Предлагана цена, с подпоказатели:1.Показател за предложените от участника единични цени за изпълнение на работите по раздели в Приложение № 1. ;2.Показател за предложената от участника обща стойност на манипулациите за съответният вид дейност в Приложение № 1.1 / годишен манипулационен план /; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 4 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес http://www.yambol.bg - раздел „Профил на купувача”. Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, всеки работен ден в Центъра за услуги и информация на Община Ямбол до изтичане на срока за получаване на офертите на адрес: Община Ямбол, гр. Ямбол, обл. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, срещу заплащане на сумата от 4 лв. (четири лева) с ДДС. Документацията за участие се заплаща по банков път по сметка: Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка: IBAN: BG 13SOMB91308424420344 BIC: SOMBBGSF код за вид плащане: 447000 Банка:Общинска банка АД – ФЦ Ямбол При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.04.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.04.2016 г.  Час: 14:00
Място

гр.Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, ст.203

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ