Версия за печат

00115-2016-0004

BG-Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Русе, пл. Свобода 6, За: инж. Катя Павлова - началник отдел ТИИК, тел. 082881659; Моника Петрова - мл. експерт дирекция ЕР, тел. 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881659, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Община Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Ваня Попова, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635

Място/места за контакт: Ваня Попова

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Обшина Русе, пл. Свобода 6, За: Ваня Попова - гише Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635

Място/места за контакт: Ваня Попова

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“; - Обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“; - Обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“; - Обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Русе, ул. „Велико Търново“ № 19-2. За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – гр. Русе, ул. „Българска Морава“ № 7А. За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ № 4. За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. „Студентска“ № 10.
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014”. Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“; - Обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“; - Обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“; - Обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 44115220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Оборудване за отоплителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 760 979.49 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е: - За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 38 382,36 лева с ДДС; - За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 101 093,61 лева с ДДС; - За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 257 449,35 лева с ДДС; - За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 364 054,17 лева с ДДС. Количествата на монтажни, демонтажни и строителни работи са съгласно кличествено стойностни сметки, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията, в т.ч. количествено стойностните сметни чрем публикуването им в профила на купувача на Община Русе на интернет адрес http://ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html

Прогнозна стойност без ДДС
760979.49 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

150


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на: o За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 383.82 лв. o За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 1010.94 лв. o За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 2574.49 лв. o За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 3640.54 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка, включително да е изписано за коя позиция се отнася. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията и съответната обособена позиция. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ОБЩИНА РУСЕ БАНКА : ИНВЕСТБАНК АД , КЛОН РУСЕ БАНКОВ КОД: IORTBGSF СМЕТКА: BG 37 IORT 73793300030000 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС за конкретната обособена позиция, посочена в договора за конкретната обособена позиция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се посочва основанието и обособената позиция, за която се представя гаранцията. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ОБЩИНА РУСЕ БАНКА : ИНВЕСТБАНК АД , КЛОН РУСЕ БАНКОВ КОД: IORTBGSF СМЕТКА: BG 37 IORT 73793300030000 Когато избраният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват по банков път по следния начин: 1.Междинни плащания - в срок до 30 дни от представяне на фактура и на одобрени от представител на Възложителя и от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 2. Окончателно плащане - в срок до 30 дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне на следните документи: а) фактура за окончателно плащане (от която следва да са приспаднати всички извършени междинни плащания) б) одобрени от представител на Възложителя и от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. в) доказателства за извършено плащане към подизпълнителите, когато са сключени договори за подизпълнение. Плащанията се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ и одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на бенефициента – Община Русе и в тях трябва да е указано, че „разходът се извършва по проект № BG04-02-03-044-010, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Всички разходи, надвишаващи договорената стойност, са за сметка на изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му възможност в чл. 25 ал. 3 т. 2 ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник, е обединение от физически или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 10. 2. Който е обявен в несъстоятелност. Който се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът е преустановил дейността си. Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 2.12. се удостоверява с Декларация по образец от документацията за участие. Декларация се подава от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник/ подизпълнител/член на обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 има следното съдържание: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Образец № 1.1. 2. Представяне на участника, съгласно Образец № 1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от участника.; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) - съгласно условията и изискванията, посочени в настоящите указания. 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Договорът за обединение следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; - всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно условията, посочени в документацията за участие; 6. Образец № 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - когато е приложимо. 7. Образец № 6 – Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник 8. Образец № 7– Декларация според чл. 47, ал. 8 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП 9. Образец № 8 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 10. Образец № 9 – Декларация за използване на подизпълнител/и 11. Образец № 10 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка - когато е приложимо. 12. Образец № 11 – Декларация за запознаване с условията на строителната площадка 13. Образец № 12 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки 14. Образец № 13 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 15. Образец № 14 - Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП 16. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно указанията в настоящата документация и обявлението за обществена поръчка. 17. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участниците , съгласно указанията в настоящата документация и изискванията в обявлението за обществена поръчка. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: - Документите по т..2. и т.3. от настоящите указания, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. - Документите по т. 16. и т. 17. от настоящите указания, се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. - Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет за последната приключила финансова година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта.
Минимални изисквания: За изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, поради което участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката за конкретната обособена позиция, а именно: - За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 19 191,18 лева; - За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 50 546,80 лева; - За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 128 724,67 лева; - За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 182 027,08 лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказва се с представяне от участника на Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - образец от документацията. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка за конкретната обособена позиция, участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Доказва се с представяне от участника на копие на изискуемите сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. Участниците следва да представят справка-декларация за техническите лица с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството.
Минимални изисквания: Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум едно еднакво или сходно строителство/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на монтаж на нова водна отоплителна инсталация или разширение на водна отоплителна инсталация. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство; Участникът трябва да докаже наличие на минимум следните специалисти: - Координатор по безопасност и здраве при извършване на СМР – да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи –правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, притежаващо съответна диплома, лиценз, удостоверение или др. Експертът да притежава мин. 2 години професионален опит като координатор по безопасност и здраве при извършване на СМР. Посочените изисквания се доказват със справка-декларация за техническите лица, подписана от участника. - Технически правоспособно лице, което да извършва техническо ръководство на СМР със съответната квалификация по чл.163а от ЗУТ – строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 - 5, а за строежите от пета категория - и отговорностите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1. Съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника". Експертът да притежава мин. 2 години професионален опит като строителен техник или ръководител на строителен обект. Посочените изисквания се доказват със справка-декларация за техническите лица, подписана от участника. Едно и също лице може да осъществява и двете функции в рамките на 1 обособена позиция. В такъв случай посоченият експерт трябва да притежава мин. 2 години професионален опит като координатор по безопасност и здраве при извършване на СМР и мин. 2 години професионален опит като строителен техник или ръководител на строителен обект, като опитът може да е придобит едновременно. В случай, че един участник в обществената поръчка кандидатства за повече от една обособена позиция, той трябва да предложи за всяка отделна позиция различни експерти за координатор по безопасност и здраве и за технически ръководител, като в рамките на една обособена позиция едно и също лице може да осъществява и двете функции.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател „Предлагана цена” (ПЦ); тежест: 60
Показател: Показател – „Техническо предложение” (ТП); тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и обявлението на профила на купувача:...................................l, на който тя може да бъде намерена, съответно на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП. При изтегляне на документацията от Профила на купувача участнците нямат разходи за документацията по смисъла на чл.28, ал.7 от ЗОП. 2.Информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд може да намерите в официалните сайтове на: МТСП - www.mlsp.government.bg, НАП- www.nap.bg и Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/. 3.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес: Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Информационен център, гише „Обществени поръчки“

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОУ „Любен Каравелов“
1) Кратко описание

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) в четири обекта с финансиране от програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации. Изпълнението на СМР включва следното: - демонтажни работи; монтаж на разширение на отоплителна инсталация; вентилация;хидравлична проба; монтажна настройка; топла проба.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 44115220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Оборудване за отоплителни инсталации

3) Количество или обем

- За обособена позиция 1: ОУ „Любен Каравелов“ – 38 382,36 лева с ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
38382.36 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ЦДГ „Незабравка 2“
1) Кратко описание

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) в четири обекта с финансиране от програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации. Изпълнението на СМР включва следното: - демонтажни работи; монтаж на нова водна отоплителна инсталация; хидравлична проба; монтажна настройка; топла проба.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 44115220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Оборудване за отоплителни инсталации

3) Количество или обем

- За обособена позиция 2: ЦДГ „Незабравка 2“ – 101 093,61 лева с ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
101093.61 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция СОУ „Никола Обретенов“
1) Кратко описание

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) в четири обекта с финансиране от програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации. Изпълнението на СМР вкючва следното: - демонтажни работи; монтаж на нова водна отоплителна инсталация; съотносими проби и настройки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 44115220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Оборудване за отоплителни инсталации

3) Количество или обем

- За обособена позиция 3: СОУ „Никола Обретенов“ – 257 449,35 лева с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
257449.35 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 150

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“
1) Кратко описание

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) в четири обекта с финансиране от програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации. Изпълнението на СМР включва следното: - демонтажни работи; монтаж на нова водна отоплителна инсталация; хидравлична проба; монтажна настройка; топла проба

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 44115220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Оборудване за отоплителни инсталации

3) Количество или обем

- За обособена позиция 4: СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – 364 054,17 лева с ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
364054.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 150