Версия за печат

BG-Шумен:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарства по Приложение 1

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

КОЦ-Шумен ЕООД

код NUTS

BG333

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на лекарства по Приложение 1

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

01.06.2016 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински консумативи по Приложение 1

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

КОЦ-ШУМЕН ЕООД

код NUTS

BG333

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на медицински консумативи по Приложение 1

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

01.06.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински изделия по Приложение 1

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

КОЦ-ШУМЕН ЕООД

код NUTS

BG333

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на медицински изделия по Приложение 1

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

01.07.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лабораторни реактиви по Приложение 1

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

КОЦ ШУМЕН ЕООД

код NUTS

BG333

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на лабораторни реактиви по Приложение 1

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

02.05.2016 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2016 г.