Версия за печат

BG-Бургас: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул.Александровска №26, За: Валерия Димитрова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907460, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 907276

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/894/25436.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт. ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Бургас

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт. ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
809885.82 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71210000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт. ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас;
1) Кратко описание

Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71210000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

3) Количество или обем

Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас;

Прогнозна стойност, без да
260777.5 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт.
1) Кратко описание

Изготвяне на проучвания по обособени позиции:ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71210000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

3) Количество или обем

Изготвяне на проучвания по обособени позиции:ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт.

Прогнозна стойност, без да
211881.66 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)
1) Кратко описание

Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71210000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

3) Количество или обем

Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)

Прогнозна стойност, без да
337226.66 BGN