BG-Бургас: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул.Александровска №26, За: Боряна Балабанова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907460, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 907276

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/894/25431.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник; ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап; ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап; ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов; ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур“ .

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

гр.Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Предметът на поръчката включва: Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник; ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап; ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап; ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов; ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур“ .

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
7135941.65 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник; ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап; ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап; ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов; ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур“ .
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник;
1) Кратко описание

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45214100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини

3) Количество или обем

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник;

Прогнозна стойност, без да
3410317.5 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап;
1) Кратко описание

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап;

Прогнозна стойност, без да
686650.83 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап;
1) Кратко описание

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап;

Прогнозна стойност, без да
567070.83 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов;
1) Кратко описание

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции:ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции:ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов;

Прогнозна стойност, без да
698741.66 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур“ .
1) Кратко описание

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур“ .

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур“ .

Прогнозна стойност, без да
1773160.83 BGN