Версия за печат

BG-Благоевград:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация Благоевград, пл. Георги Измирлиев №9, За: Бисер Николов Михайлов, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 827010, E-mail: Info@bl.government.bg, Факс: 073 881403

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bl.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bl.government.bg/bg/2014-09-03-09-25-23.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, изразяващи се в: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израстналите във водното течение дървета, дънери, храсти и др.; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на технически проекти и/или план-сметки на дейностите; залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по бреговете на реките; изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответните участъци."

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

Участъци от реки и дерета, извън урбанизираните територии в област Благоевград

код NUTS

BG41

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Извършване на дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, изразяващи се в: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израстналите във водното течение дървета, дънери, храсти и др.; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на технически проекти и/или план-сметки на дейностите; залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по бреговете на реките;изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответните участъци.

Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45110000, 45240000, 70000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Услуги, свързани с недвижими имоти

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г.