BG-Габрово: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

Община Габрово, 5300, За: Венета Ганева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/predvaritelni-obyavleniya/231-.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

гр.Габрово

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
8869044 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

ОС 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“
1) Кратко описание

„Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“

Прогнозна стойност, без да
3291969 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“
1) Кратко описание

„Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“

Прогнозна стойност, без да
3588689 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“
1) Кратко описание

„Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

Прогнозна стойност, без да
1988386 BGN