BG-Габрово: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

Община Габрово, 5300, За: Венета Ганева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/predvaritelni-obyavleniya/233-.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на Община Габрово за 24 месеца

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. Габрово

код NUTS

BG322

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на Община Габрово за 24 месеца

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
1100000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15811100, 15511000, 15551000, 15100000, 03222000, 03221000, 15332400, 15897200, 15850000, 15800000, 15331170, 15872200

Описание:

Хляб
Мляко
Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти
Месо и месни продукти
Плодове, вкл. черупкови
Зеленчуци
Консервирани плодове
Консервирани хранителни продукти
Тестени изделия
Различни хранителни продукти
Зеленчуци, замразени
Подправки

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на Община Габрово за 24 месеца
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хляб
1) Кратко описание

Доставката на хляб се извършва до складовите бази на общинските детски заведения всеки работен ден по предварително подадена в края на предходната седмица заявка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

15811100

Описание:

Хляб

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособената позиция е 60 000 (шестдесет хиляди лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да
60000 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Продуктите се доставят в опаковки, отговарящи на изискванията.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

15511000, 15551000

Описание:

Мляко
Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособената позиция е 345 000 (триста четиридесет и пет хиляди лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да
345000 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставка на месо и месни продукти.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособената позиция е 215 000 (двеста и петнадесет хиляди лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да
215000 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Пресни плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Доставка на пресни плодове и зеленчуци.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

03222000, 03221000

Описание:

Плодове, вкл. черупкови
Зеленчуци

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособената позиция е 210 000 (двеста и десет хиляди лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да
210000 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Консерви
1) Кратко описание

Доставка на зеленчукови консерви и плодови консерви - компоти.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособената позиция е 60 000 (шестдесет хиляди лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да
60000 BGN


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Варива, тестени изделия и подправки.
1) Кратко описание

Доставка на варива, тестени изделия и подправки.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

15850000, 15872200

Описание:

Тестени изделия
Подправки

3) Количество или обем

Прогнозната стойност на обособената позиция е 60 000 (шестдесет хиляди лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да
60000 BGN


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Разни хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на разни хранителни продукти.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособената позиция е в размер на 130 000 (сто и тридесет хиляди лева).

Прогнозна стойност, без да
130000 BGN


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Замразени хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на замразени хранителни продукти.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

15331170

Описание:

Зеленчуци, замразени

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособената позиция е в размер на 20 000лв. (двадесет хиляди лева).

Прогнозна стойност, без да
20000 BGN