Версия за печат

BG-Габрово: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

Община Габрово, 5300, За: Венета Ганева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/predvaritelni-obyavleniya/234-.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на моторни превозно средства със специализирано предназначение по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на 1 брой нов багер за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 2 “Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 3 “Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 4 “Доставка на 1 брой нов верижен булдозер за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ” Обособена позиция № 5 “Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Габрово

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

„Доставка на моторни превозно средства със специализирано предназначение по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на 1 брой нов багер за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 2 “Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 3 “Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 4 “Доставка на 1 брой нов верижен булдозер за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ” Обособена позиция № 5 “Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
900000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34140000

Описание:

Тежкотоварни камиони

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Доставка на моторни превозно средства със специализирано предназначение по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на 1 брой нов багер за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 2 “Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 3 “Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 4 “Доставка на 1 брой нов верижен булдозер за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ” Обособена позиция № 5 “Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на 1 брой нов багер за нуждите на ОП „Благоустрояване”
1) Кратко описание

“Доставка на 1 брой нов багер за нуждите на ОП „Благоустрояване”

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

34140000

Описание:

Тежкотоварни камиони

3) Количество или обем

“Доставка на 1 брой нов багер за нуждите на ОП „Благоустрояване”

Прогнозна стойност, без да
90000 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване”
1) Кратко описание

“Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване”

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

34140000

Описание:

Тежкотоварни камиони

3) Количество или обем

“Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване”

Прогнозна стойност, без да
200000 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване”
1) Кратко описание

“Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване”

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

34140000

Описание:

Тежкотоварни камиони

3) Количество или обем

“Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване”

Прогнозна стойност, без да
360000 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на 1 брой нов верижен булдозер за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”
1) Кратко описание

“Доставка на 1 брой нов верижен булдозер за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

34140000

Описание:

Тежкотоварни камиони

3) Количество или обем

“Доставка на 1 брой нов верижен булдозер за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”

Прогнозна стойност, без да
166666.67 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”
1) Кратко описание

“Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

34140000

Описание:

Тежкотоварни камиони

3) Количество или обем

“Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за разриване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”

Прогнозна стойност, без да
83333.33 BGN