Версия за печат

BG-Монтана:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Настоящето съобщение е за публикуване на:

Предварително обявление от възложител по чл.7, т.1-4


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Борислав Борисов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300341, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕРАЗДЕЛ ІI

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Пътни транспортни услуги : 1. Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по диализа в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график ; 2. Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД , гр.Монтана.

II.2) Обект на поръчката

Услуги

II.3) Кратко описание на поръчката

1.Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по диализа в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график с оглед обезпечаване функционирането на отделение по диализа за едногодишен период. Услугата ще се извършва на база предварителен график, представян от възложителя в края на всеки месец за следващия. Около 15 % от пациентите ще се превозват с придружители и/или с инвалидни колички. Броят на пациентите за ден е приблизително 70: І смяна-30 пациенти; ІІ смяна - 30 пациента; ІІІ смяна - 10 пациента. Транспортирането на пациентите ще става всеки ден от седмицата /включително през почивните и празнични дни/ с изключение на неделя. 2.Своевременно извършване транспортни услуги за превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана. Услугата ще се извършва след направена заявка чрез приемно-диспечерския сектор на лечебното заведение за времето : - нощни дежурства – от 19:30 до 07:30 часа ; - 24-часови дежурства през почивните и празнични дни. Заявките ще се приемат от Изпълнителя чрез обявени телефони и ще са с маршрути на територията на община Монтана. Услугата ще се извършва с не по-малко от две МПС за едновременно изпълнение.

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

60100000

Описание:

Пътни транспортни услуги


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура

II.2) Обект на поръчката

Услуги

II.3) Кратко описание на поръчката

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, съгласно прогнозно-количествена спецификация

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставки на хранителни продукти

II.2) Обект на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки, съгласно прогнозно-количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2016 г.