Версия за печат

BG-Монтана:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Борислав Борисов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300341, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/62.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Пътни транспортни услуги : 1.Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по диализа в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график ; 2. Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД , гр.Монтана

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

код NUTS

BG312

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

1.Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по диализа в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график с оглед обезпечаване функционирането на отделение по диализа за едногодишен период. Услугата ще се извършва на база предварителен график, представян от възложителя в края на всеки месец за следващия. Около 15 % от пациентите ще се превозват с придружители и/или с инвалидни колички. Броят на пациентите за ден е приблизително 70: І смяна -30 пациенти; ІІ смяна - 30 пациента; ІІІ смяна - 10 пациента. Транспортирането на пациентите ще става всеки ден от седмицата /включително през почивните и празнични дни/ с изключение на неделя. 2.Своевременно извършване транспортни услуги за превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана. Услугата ще се извършва след направена заявка чрез приемно-диспечерския сектор на лечебното заведение за времето : - нощни дежурства – от 19:30 до 07:30 часа ; - 24-часови дежурства през почивните и празнични дни. Заявките ще се приемат от Изпълнителя чрез обявени телефони и ще са с маршрути на територията на община Монтана. Услугата ще се извършва с не по-малко от две МПС за едновременно изпълнение.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60100000

Описание:

Пътни транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

код NUTS

BG312

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, съгласно прогнозно-количествена спецификация

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставки на хранителни продукти

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Периодични доставки, съгласно прогнозно-количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2016 г.