Версия за печат

BG-Монтана: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Доставки/Услуги

Настоящото обявление е във връзка с публикуването на

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО)


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 111047073

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Борислав Борисов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300341, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставки на медикаменти

II.2) Вид на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки, съгласно прогнозно-количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продуктиРАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа

II.2) Вид на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки, съгласно прогнозно-количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33181500, 33600000, 33692800

Описание:

Консумативи, свързани с бъбречната дейност
Фармацевтични продукти
Разтвори за диализаРАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

II.2) Вид на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки, съгласно прогнозно - количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000, 33696500

Описание:

Медицински консумативи
Лабораторни реактивиРАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставки на медицински изделия

II.2) Вид на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки, съгласно прогнозно-количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33190000, 33141700

Описание:

Различни медицински уреди и изделия
Ортопедични принадлежностиРАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2016 г.