BG-Борово:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Настоящето съобщение е за публикуване на:

Предварително обявление от възложител по чл.7, т.1-4


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕРАЗДЕЛ ІI

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борово

II.2) Обект на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите Община Борово, съгласно Техническата спецификация, Ценовото и Техническото предложение на Изпълнителя, по предварителна заявка, франко кухните на ДСП, ОДЗ в Община Борово.

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2016 г.