00113-2016-0002

BG-Кюстендил: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл.счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетоводство - Бойко Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодични доставки на нови висококачествени рентгенови тръби за компютърен томограф с комбинирано водно-маслено охлаждане тип Somatom Spirit Power Package”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Базата на МБАЛ "д-р Н. Василиев" АД
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Периодични доставки на нова висококачествени рентгенови тръби за компютърен томограф с комбинирано водно-маслено охлаждане тип Somatom Spirit Power Package” с характеристики съгласно приложение №1 към документацията, за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

прогнозна необходимост от 3 броя тръби

Прогнозна стойност без ДДС
252300 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие и изпълнение са както следва: - за участие в размер на 1500 лв, за изпълнение в размер на 2 000 лв. Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: 1.Парична сума, вносима по ГАРАНЦИОННАТА сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА, BIC: SOMBBGSF; 2.Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условия за плащане – в левове, по банков път, разсрочено минимум 30 дни от доставяне и пускане в експлоатация на тръбата, съгласно офертата на кандидата;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: До участие се допускат производители и/или техни представители или дистрибутори, които отговарят на изискванията на ЗОП;Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;Участник, за който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, ще бъде отстранен;Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е физическо лице – документ за самоличност; Производителя да притежава сертификат ISO 9001:2000; ISO 13485:2003. Предлаганата техника да притежава СЕ mark /директива 93/42 ЕЕС/, която оценява, че съответствието на изделието със съществуващите изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието и нанесен идентификационен номер на нотифициращия орган по чл.64, ал.2 от Закона за Медицинските изделия, когато такъв орган е участвувал в оценяването на съответствието.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години, включително стойностите и получателите;Заверено от участника копие на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват.
Минимални изисквания: -
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно документацитята за възлагане на обществена поръчка
Минимални изисквания: -
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2016 г.  Час: 14:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния официален интернет адрес на МБАЛ „д-р МБАЛ д-р Никола Василиев” АД - Профил на купувача: http://www.mbalkn.com. Всяко лице може да поиска да му бъде предоставена документация за участие, която му се изпраща за негова сметка. В този случай документацията се заплаща, като цената й е 5 /пет/ лева, платими в брой в счетоводството на МБАЛ „д-р Никола Василиев” АД всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа или по банков път по РАЗПЛАЩАТЕЛНА сметка на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА IBAN: BG25 SOMB 9130 1048 5701 01, BIC:SOMBBGSF. В документа за внасяне на сумата да се посочи предмета на поръчката. Копие на документа за закупена документация се прилага към документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.04.2016 г.  Час: 14:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

365

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.04.2016 г.  Час: 08:00
Място

В кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ "д-р Н. Василиев" АД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Ценовите предложения ще бъдат отворени на 11.04.2016 г от 08.00 часа в кабинета на изпълнителния директор. В случай, че е налице процесуална пречка за отворяне на ценовите предложения на 11.04.2016 г от 08.00 часа комисията ще уведоми писменно участниците за другата дата за отваряне на ценовите предложения.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ