Версия за печат

02709-2016-0039

BG-гр.Своге: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, ул.Звънче 2, За: Боряна Лозева, България 2260, гр.Своге, Тел.: 0726 98701, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0726 98701

Място/места за контакт: гр.Своге, ул.Звънче 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160223pkgQ6455672.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанство и дърводобив

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на концеларски материали и офис консумативи" за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Своге, ул.Звънче 2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставката на канцеларски материали и офис консумативи включва разнообразни канцеларски пособия, нужни за осъществяването на административния процес в предприятието. Необходимостта от доставянето им възниква с оглед нормалното протичане на работния процес и неговото обезпечаване.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30192000, 30199000, 30197000, 30124000, 30125100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Принадлежности за офиса
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Дребно офис оборудване
Части и аксесоари за офис техника
Касети с тонер

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

бяла копирна хартия-оп 500л.-1100 оп., карирана хартия-10 оп, папка дело с твърди корици, картонена, А4-150 броя, папак класьор, 80 мм. с метална машинка, сменяем етикет, А4-60 бр., папка класьор, 50 мм., с метална машинка, сменяем етикет А4-30 броя, папка с прозрачно лице, с машинка А4-900 бр., папка картонена, обикновена, с машинка А4-1800 бр., джоб за документи-80 оп., УП 3-1 оп., телчета за телбод 24/6-80 оп., телбод машинка 24/6-20 броя, перфоратор машинка-20 броя, сухо лепило 15 гр.-50 броя, сухо лепило 36 гр.-20 броя, кламери-30 оп., коректор лентов-60 броя, дневник-20 броя, графит за автоматични моливи 0.5 мм.-20 оп., графит мини за автоматични моливи 0.7 мм.-60 оп., гумички за изтриване на молив-30 броя, замозалепващи листчета 76х76 мм, различни цветове- 60 оп., УП 2-1 оп., хартиена ролка за касов апарат-750 бр., тампонно мастило-зелено-120 бр., тампонно мастило-синьо-15 бр., химикалки-360 броя, текс маркер, 4 цвята-10 оп., цветни моливи-10 оп., плик за писмо С5, самозалепващ, среден-300 броя, плик за писмо С4, самозалепващ, голям-360 бр., плик за писмо С6, самозалепващ, малък-100 броя, лепяща лента-тиксо-20 броя, флаш памет 4 или 8 ГБ-50 бр., дискове-10 оп., калкулатор-10 бр., антителбод-20 бр., пътен лист за лек автомобил-50 /блок/, складова разписка-10 /блок/, искане за отпускане на МЦ-20 /блок/, МО-25 /блок/, линия пластмасова, 30 см.-20 бр., РКД-25 /блок/, касова книга-10 бр., касова книга за касов апарат-10 бр., заповед за командировка-10 /блок/, дискети 3,5-1 оп., фискални касови бележки-60 /блок/, ножица с гумирана дръжка-10 бр., рециклиране тонер касети-140 броя, презареждане тонер касети-30 броя, нови оригинални и/или съвместими тонер касети 20 броя.

Прогнозна стойност без ДДС
15000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие-1% от стойността на порачката. Гаранция за изпълнение-3% от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на доставените канцеларски материали и/или офис консумативи за съответния календарен месец ще се извършва до 20-то число на следващия месец след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати фактурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 3-то число на месеца.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно обявената документация, 1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 2. Не може да участва в процедурата кандидат, който: а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: -престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари,по чл.253-260 от Наказателния кодекс подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс -участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Нак. кодекс -престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс -престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс б) е обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. д) не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат, при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от ЗДС с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. е) при който лицата са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.Възложителят отстранява от по-нататъшно участие в процедурата участник, който: а) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон ; б) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. в) не отговаря на техническите и на квалификационните изисквания за извършване на услугата предмет на процедурата, определени в т.4 гл. VІІ от условията за провеждането или е предложил цена, по – висока от определената. Изискванията по т.2, буква „а” и т.3, буква „б” се отнасят както следва: 1. При събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон; 2. При командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. При дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон. 4. При акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон. 5. При командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон; 6. При едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника; 8. В случаите по т.1-7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Обстоятелствата по т.2 и т.3 се доказват с декларации по образец – неразделна част от документацията. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва също да отговарят на изискванията, за което представят съответните доказателства.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно обявената документация
Минимални изисквания: Съгласно обявената документация
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно обявената документация
Минимални изисквания: Съгласно обявената документация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.03.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.03.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.03.2016 г.  Час: 10:30
Място

гр.своге, ул.Звънче 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Всички заинтересовани или пълномощници.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ