Версия за печат

00109-2016-0009

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: РП-10 от 22.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев, За: Антония Методиева, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 884413, E-mail: ametodieva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Антония Методиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2336/ZOP-2016-9.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 17-19.06.2016 г.”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка със следните обстоятелства, както следва: Дружеството ФРАКОФОЛИ е продуцентско дружество за музикални спектакли, чиято основна дейност е да организира и да подпомага фестивала ФРАНКОФОЛИ в целия свят. Фестивалът ФРАНКОФОЛИ е музикален фестивал, създаден през 1985 година от господин Жан-Луи Фулкие. Той се провежда всяка година в град Ла Рошел, като през 1991 година и през 2015 година беше проведен и в Република България, град Благоевград. Дружество ФРАНКОФОЛИ е притежател на ексклузивните права на експлоатация на този формат. Дружеството ФРАНКОФОЛИ е филиал на дружеството C2G, което е собственик на френската марка „ФРАНКОФОЛИ“ /внесена на 05/02/1993 г. под номер 93454056 в Националния институт за Индустриална собственост в отделите на продукти или услуги номер: 9,16, 35, 38 и 41/ и на международната марка „ФРАНКОФОЛИ“ /внесена на 23/06/1993 г. под номер 603469 в Националния институт за индустриална собственост в отделите на продукти или услуги номер: 9, 16, 35, 38 и 41/. През 2015 г., еднократно, притежаваните авторски права върху музикалния фестивал, наричани още ексклузивни права за експлоатация, представляващи Intuitu personae, бяха предоставяне за ползване на OMEGA – ABC LTD, регистрирано в Република България. Фестивалът „ФРАНКОФОЛИ“ беше организиран и проведен в гр. Благоевград, България, от 24 до 26 септември 2015 г. Фестивалът „ФРАНКОФОЛИ“ беше едно от най-важните музикални събития, проведени на територията на Република България за 2015 г., приет изключително добре, както от българската, така и от международната публика, присъствала на фестивала. Фестивалът постигна една от най-важните си цели - трайно възстановяване на франкофонските отношения между Република България и Република Франция. С оглед изложеното и на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 и чл. 9, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко чуждестранно юридическо лице, и с оглед обстоятелството, че възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски/изключителни права, придобити от Вас по силата на административен акт, поканата за представяне на оферта слда да се изпрати до ДРУЖЕСТВО „ФРАНКОФОЛИ“ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С КАПИТАЛ 37.000 ЕВРО РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 341 102 770 ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЛА РОШЕЛ,СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. „ДЕ ЛА ДЕЗИРЕ“ 06 ЛА РОШЕЛ 17000, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н ЖЕРАР ПОНТ – ПРЕЗИДЕНТ И ДРУЖЕСТВО C2G, АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С КАПИТАЛ ОТ 3.995.000 ЕВРО,ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА НАНТЕР С НОМЕР 532 091 261, СЪС СЕДАЛИЩЕ БУЛ. „ЖОРЖ СУРА“ №3-5, НОЙИ СЮР СЕН 92200, ФРАНЦИЯ,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н ЖЕРАР ПОНТ – ПРЕЗИДЕНТ за провеждане на Музикалния фестивал „ФРАНКОФОЛИ“ в гр. Благоевград, България на 17-19.06.2016 година под наименование “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 17-19.2016 г.” В рамките на музикалния фестивал следва да се организират музикални спектакли. По време на фестивала да се излъчат актуални музикални хитове с френско или франкофонско съдържание. Да се осигурят необходимите технически и артистични екипи, а именно: 1. Художествен програматор; 2. Мениджър на проект/Художествен координатор; 3. Технически директор; 4. Сценичен мениджър; 5. Инженер по звука /връщаш се звук/; 6. Инженер по звука /фасаден/преден звук/; 7. Инженер осветление; 8. Беклайнер /техник, който да отговаря за монтаж, демонтаж, настройки на музикалните инструменти и техника на сцената, необходима на изпълнителите/; Да се осигури френско художествено оформление по време на трите дни на фестивала. Да се осигури участие на минимум двама френски изпълнители на вечер, от които единият да бъде главен изпълнител, като им се заплати съответно възнаграждение /хонорар/. Да се осигури участие на български артисти/певци, които също да участват във фестивала – минимум един изпълнител на вечер.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ДРУЖЕСТВО „ФРАНКОФОЛИ“ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С КАПИТАЛ 37.000 ЕВРО РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 341 102 770 ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЛА РОШЕЛ СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. „ДЕ ЛА ДЕЗИРЕ“ 06 ЛА РОШЕЛ 17000 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н ЖЕРАР ПОНТ – ПРЕЗИДЕНТ И ДРУЖЕСТВО C2G АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С КАПИТАЛ ОТ 3.995.000 ЕВРО ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА НАНТЕР С НОМЕР 532 091 261 СЪС СЕДАЛИЩЕ БУЛ. „ЖОРЖ СУРА“ №3-5, НОЙИ СЮР СЕН 92200, ФРАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н ЖЕРАР ПОНТ – ПРЕЗИДЕНТ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД