BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, За: инж. Ясен Луканов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173323, E-mail: y.lukanov@api.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМ

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за товарни автомобили (Толл) и на база време за леки автомобили (електронна винетка)“

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

На територията на цялата страна, включително и ГКПП

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за товарни автомобили (Толл) и на база време за леки автомобили (електронна винетка)“ В системата трябва да се интегрират технологии за установяване и събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа – ТОЛ такси за ППС над 3,5 тона и електронна винетка за ППС под 3,5 тона. Предвижда се системата да дава възможност на потребителите да направят своите декларации по следните начини: Чрез предварително закупен предплатен билет за даден маршрут; С помощта на бордово устройство за проследяване на превозното средство на базата на GPS, предоставено от предоставящ услугата “следене на превозни средства”; Чрез използване на бордово устройство, съвместимо с EETS, хибридно (GNSS/DSRC) на основата на GNSS, предоставено от Възложителя или от предоставящия услугата EETS; Чрез заплащането на електронната винетка за период на валидност. Минимални изисквания за функционалност на системата включват и интеграция на софтуер, апаратура, стационарни контролни единици, рамки, камери, радари, датчици за контрол, устройство за установяване на категорията на превозното средство, устройства за проверка на таксите. Функционалности на системата: - регистриране в системата – необходимо е системата да има опция за избор на вида и начина на заплащане: онлайн (мобилно приложение) или на гише, като позволява регистрация чрез електронна идентификация. - плащане: чрез ПОС, кредитна/дебитна карта, карта за гориво, виртуален ПОС и други платежни средства, процедура за закупуване на „маршрутен билет“ за ползване на пътя от потребителите - регистриране на ППС от потребителя с цел следене от системата за пътно таксуване; - интерфейс на системата за пътно таксуване, който да приема и обработва пътната такса изпратена от бордово устройство; - съвместимост с чуждестранни устройства; - система за контрол и санкциониране във вътрешността на страната: МВР – получаване на информация от системата в реално време за неправомерно използване на РПМ; - АПИ съвместно с МВР - получават информация в реално време за нарушител по РПМ - система за контрол и санкциониране на ГКПП – вход/изход, както на вътрешни така и външни граници на ЕС - Агенция „Митници – спира ППС, автоматично регистрира и/или проверка по регистрационен номер. Необходима е връзка с базата данни за контрол. - Системата следва да поддържа функционалност за определяне на алтернативни маршрути при обективна невъзможност за ползване на предплатения /зададения маршрут. Съоръжения по контрол на изпълнението ще бъдат инсталирани на платените пътища в България. Ще се използват доколкото е възможно съществуващи структури за проследяване на трафика, като към тях, когато е възможно, се добавя необходимото оборудване или най-малко се ползва електрическото им захранване и достъпа до комуникационни мрежи. Системата следва да се осигури свързаност със системи и база данни на НАП, А Митници, МВР и др. Архитектура на системата: База данни - За постигане на максимално ниво на сигурност на събираните данни системата трябва да работи със два отделни database сървъра. Централен сървър - Основната софтуерна система трябва да работи върху централния сървър, тя събира и предава информация от/на всички сървъри за управление на контролните пунктове, сървъра за управление на бордовите устройства, както и сървъра за мониторинг и управление. Сървър – контролни пунктове, Сървър – бордови устройства, Сървър – мониторинг, Контролни пунктове - система от няколко камери наблюдаващи пътните ленти, Бордови устройства за монтиране на тежкотоварните превозни средства. Необходимо е осигуряване на подходяща физическа среда за центровете за обработка на данни – резервирано захранване, климатизация, пожароизвестяване и гасене. Две активни локации на централната система, раздалечени на повече от 150 километра един от друг.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
200000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

63712210, 48000000, 31710000, 34970000, 32260000, 32580000

Описание:

Платени услуги, свързани с експлоатация на автомагистрали и пътища
Софтуерни пакети и информационни системи
Електронно оборудване
Оборудване за наблюдение на движението
Оборудване за предаване на данни
Оборудване за представяне на данни

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

11.04.2016 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Системата трябва цялостно и последователно да отговаря на съответните национални правни норми и стандарти, както и на свързаните с материята директиви и препоръки на ЕС. Поръчката включва и дейности по създаване на domain statement, създаване на електронен регистър и процедура за регистрация на доставчик на ЕУЕСТ съгласно Директива 1999/62/ЕС. Всички използвани в системата съоръжения трябва да отговарят на всички предписания на правните норми от изискванията за електронни и телематични съоръжения. Системата трябва да категоризира превозните средства, задължени да плащат пътни такси, и автомобилните композиции, задължени да плащат пътни такси, съгласно действащата нормативна уредба и да изчислява размера на пътната такса. Системата трябва да е в състояние да води на отчет минимум 10 000 000 активно регистрирани превозни средства и да обработва техните декларации и определяне на пътни такси по подходящ за изискванията начин. Стационарните постове за проверка на таксите трябва да се изградят, така че да отговарят на техническото описание на отсечките от мрежата със задължително плащане на такси. За подпомагане изпълнението на задачите на контрола по събиране на пътните таксите като част от системата трябва да се осигурят не по – малко от 50 броя мобилни контролни съоръжения по събиране на пътните такси и автомобили (мобилни контролни единици), които да са подготвени, оборудвани, в режим на готовност за проверка на таксите. Ползвател на автомобилите е АПИ. Като част на системата трябва да се осигурят и 50 броя служебни превозни средства за мобилни глобяващи единици, които имат възможност да отклоняват, както и да превозват личен състав за налагане глоби на място, в които могат да пътуват минимум 5 души и които на място да могат да извършва платежни транзакции за плащания с банкови карти. Ползвател на автомобилите е полицията. Системата за заплащане на пътни такси трябва да бъде достъпна и за всички останали екипи на МВР осъществяващи контрол на пътното движение. За изпълнение на служебните задачи трасе „изход“ на ГКПП организацията по контрола на плащане на таксите като част от системата трябва да се осигурят мобилни офиси (контейнерно изпълнение) с отопление и вентилация като преносима глобяваща единица, която да е в състояние да осигурява работни места на поне 2 души за уреждане на място на процесите по проверката на пътните такси, глобяването и заплащането на глобите. Мобилните офисни единици трябва да се доставят заедно с контролиращите съоръжения, оборудвани в режим на готовност, включително изграждане на инфраструктура за енергията и далекосъобщенията, които са в състояние да четат съхраняваните в системата данни за задължените да заплащат пътни такси превозни средства. Системата да е в състояние да приема при чуждестранните оператори на таксите, регистрираните при EETS операторите, ползватели на пътищата по такъв начин, както регулиращите това споразумения дават възможност. В системата трябва да се осигурява по предварително определен начин достъп до основните данни в системата с оглед периодичните запитвания за нуждите на АПИ, АМ, МВР, НАП и одитори. Дейностите за обслужване на клиенти във връзка с доброволното плащане на пътни такси по електронен път и други електронни услуги, свързани с тях, ще се извършват в следните форми: Център за обслужване на клиенти, Търговски обекти, Електронно обслужване на клиенти по интернет и през мобилните приложения, Център за телефонно обслужване на клиенти, Пощенско писмо, факс, ел. поща. Системата трябва да подсигури възможност да не се начислява пътна такса на превозни средства, чиито курсове са освободени от такси от властите. Следва да бъде изграден и оборудван контролен център за мониторинг и наблюдение на дейностите. Системата трябва да поддържа процедури за налагане на глоби и доброволното им заплащане на местопроизшествието. Системата трябва да притежава модул за информиране на водачите на превозни средства, включително чрез SMS.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ