Версия за печат

00140-2016-0001

BG-Ихтиман: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ихтиман, ул. Цар Освободител №123, За: Цветелина Николова-Хаджийска, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр.Ихтиман, ул. Цар Освободител №123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в община Ихтиман”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Ихтиман, Община Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в община Ихтиман”, като транспортното средство трябва да е ново, неупотребявано, в отлично техническо състояние и да отговаря на изискванията, заложени в техническите спецификации - част от документацията за участие в процедурата. Доставката е предвидена по проект по проект № BG05M9OP001-2.002-0195-С001/18.12.2015г. „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34114400

Описание:

Микробуси

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставката включва един брой ново специализирано транспортно средство за хора с увреждания.

Прогнозна стойност без ДДС
70000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка подадена оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие в размер на 700 лв. (седемстотин лева).Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а) парична сума – внася се по набирателна сметка на община Ихтиман IBAN:BG98CECB97903347378500, BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ, ОФИС ИХТИМАН като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в община Ихтиман” или в брой в касата за разходи на общината в град Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123. Участниците избрали тази форма следва да представят документ, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума – оригинал на платежно нареждане или квитанция към приходен касов ордер. В случай че участникът е превел сумата на гаранцията по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис. б) банкова гаранция – неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на община Ихтиман, със срок на валидност 120 дни след крайния срок за получаване на офертите посочен в обявлението за обществената поръчка. В документацията за участие е приложен примерен образец – Приложение № 8. Участниците могат да се възползват и от образците на банката-издател на гаранцията при условие, че същата съдържа необходимите условия, съгласно приложения образец в документацията на процедурата или предлага по-добри условия за възложителя. Участниците избрали тази форма следва да представят оригинал на неотменимата банкова гаранция в полза на община Ихтиман. Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в процедурата при условията на чл. 61, ал. 1 от ЗОП, а именно на участник, който обжалва решението за определяне на изпълнител, до решаване на спора. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: -оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; -е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на трето и следващи места и на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място след сключване на договора за обществена поръчка. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранция за изпълнение на договор Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от цената по договора без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение: парична сума – внася се по набирателната сметка на община Ихтиман или касата, посочени в т. 15, б. „а“ от настоящия раздел или банкова гаранция по образец – Приложение № 12. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 120 (сто и двадесет) дни след изтичане на срока за гаранционно обслужване на доставеното транспортно средство, според техническото предложение на участника. Определеният за изпълнител участник може да се възползва и от образците на банката-издател на гаранцията при условие, че същата съдържа необходимите условия, съгласно приложения образец. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е по проект № BG05M9OP001-2.002-0195-C001 „Община Ихтиман с грижа и подкрепа з анезависим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020". Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от изпълнителя. Плащането се извършва в следните срокове: тридесет на сто от цената – авансово в 5-дневен срок от подписване на договор и предоставяне на фактура от изпълнителя на възложителя; останалите седемдесет на сто - в 5-дневен срок от изпълнението на договора, документирано с предавателно-приемателен протокол и предоставяне на фактура от изпълнителя на възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: 1.Участникът е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 2.Участникът се намира в подобна на посочената в т. 1 процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници); 3.Участникът е преустановил дейността си; 4.Лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП при участника е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик трябва да съдържа следното: 1. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно: 1.1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата подписан от участника; 1.2.Представяне на участника по образец.Представянето включва: 1.2.1. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, съответния документ по т. 1.2.1 се представя в официален превод; 1.2.2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 1.3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата(когато офертата или някой друг документ е подписан от упълномощен представител); 1.4.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, той следва да приложи заверено копие на договора за обединението или друг документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително е посочен представляващия обединението. В този случай документите, посочени в т. 1.2. следва да се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.; 1.5.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер, съгласно раздел III.1.1)“Изискуеми депозити и гаранции”; 1.6.Доказателства за технически възможности съгласно раздел III.2.3) "Технически възможности"; 1.7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец, представена от всеки подизпълнител; 1.8.Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП по образец, подписана от всеки подизпълнител; 1.9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане клаузите на проекта на договор по образец; 1.10.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по образец; 2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържа техническото предложение, изготвено по образец. 3. Плик № 3 „Предлагана цена” – запечатан и непрозрачен, който съдържа ценовото предложение, изготвено по образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, извършени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, по образец с посочване на стойностите, датите и получателите. Доказателство за извършените доставки се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Да се представят 5 бр. фотографски снимки на елементи на транспортното средство-предмет на доставка в настоящата обществена поръчка, указани в указанието за подготовката на оферта.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка да се разбира доставка на транспортно средство за хора с увреждания. Да се представят 5 бр. фотографски снимки на елементи на транспортното средство-предмет на доставка в настоящата обществена поръчка, указани в указанието за подготовката на оферта.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена ; тежест: 50
Показател: Гаранционни условия ; тежест: 10
Показател: Брой екстри извън посочените в тех.задание; тежест: 20
Показател: Срок на доставка; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.03.2016 г.  Час: 10:30
Място

заседателната зала на ет. 4 в сградата на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект № BG05M9OP001-2.002-0195-C001 „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

VI.3) Допълнителна информация

Настоящото обявление се изпраща по електронен път, а от датата на публикуването му в електронен вид до изтичането на срока за получаване на документацията се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалната интернет страница на Възложителя http://www.ihtiman-obshtina.com/, от където участниците могат да я изтеглят. В срока за получаване на документацията участниците могат да получат същата и на хартиен носител от деловодството на Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на открита процедура са посочени в чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП. Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10-дневен и започва да тече след изтичане на 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ