01605-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 16.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж.В.Трифонова; К.Миленкова, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0886 848067, E-mail: vtrifonova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки; отдел Обща администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/predostaviane-na-elektronni-suobshtitelni-uslugi-chrez-obshtestvena-elektronna-suobshtitelna-podvijna.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период в съответствие с Технически изисквания и спецификации на мобилна телефонна услуга на Възложителите, Приложение към документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

64200000, 64210000, 32250000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения
Мобилни телефони

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 2 от 18.01.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-708155
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2016-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

708155

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.01.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
15/02/2016 16:30
Да се чете:
23/02/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Раздел ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки) Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
15/02/2016 16:30
Да се чете:
23/02/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Вместо:
16/02/2016 14:00
Да се чете:
24/02/2016 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД