Версия за печат

02711-2016-0032

BG-гр. Шумен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1, За: Атанаска Кръстева, Динко Илчев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: offce@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg/.......

Електронен достъп до информация: http://op.dpshumen.bg/.......

Електронно подаване на оферти и заявления: http://op.dpshumen.bg/.......

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: чл.165 от Закона за горите

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на оператор за календарната 2016г за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на ЦУ и съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен обособени в четири позиции както следва: 1.Позиция №1 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Добрич 2.Позиция №2 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Варна. 3.Позиция №3 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Търговище. 4.Позиция №4 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на Централно управление и съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Шумен

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
административните адреси на ЦУ и съответните ТП
Код NUTS: BG33
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Избор на оператор за календарната 2016г за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на ЦУ и съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен обособени в четири позиции както следва: 1.Позиция №1 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Добрич 2.Позиция №2 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Варна. 3.Позиция №3 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Търговище. 4.Позиция №4 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на Централно управление и съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Шумен

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За всички обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общ максимален брой копюри 94522бр.

Стойност, без да се включва ДДС
4726.1 BGN
Обхват: между4726.1 и 799832 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата се внася по следната банкова сметка на Възложителя, – IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк" АД, офис гр. Шумен за всяка конкретна позиция поотделно по като размерът е както следва: 6.1. За позиция №1 е в размер на 8,00 лв (осем лева) 6.2. За позиция №2 е в размер на 15,00 лв (петнадесет лева) 6.3. За позиция №3 е в размер на 8,00 лв (осем лева) 6.4. За позиция №4 е в размер на 15,00 лв (петнадесет лева) Гаранцията за участие, във формата на парична сума, внесена за всяка позиция поотделно трябва реално да е постъпила по сметката на Възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, безусловна и неотменяема учредена в полза на Възложителя се представя в оригинал за всяка позиция поотделно към плик № 1. Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал.3 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 1 % (един процент) от стойността на номинала за съответната позиция, се внася, респ. се представа след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранцията във формата на парична сума за всяка конкретна позиция се внася по банков път по следната банкова сметка на Възложителя, – IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк" АД, офис гр. Шумен, а банковата гаранция учредена за всяка конкретна позиция поотделно – оригинална, безусловна, и неотменяема, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност: » за гаранцията за участие - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на офертата; » за гаранцията за изпълнение – с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка: А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; Б/ обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; В/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок; Г/ в други случаи, посочени в ЗОП. Гаранциите за участие се освобождават на: 1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител за съответната позиция; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка за съответната позиция, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител за съответната позиция. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение за съответната позиция се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Наредба № 7/09.07.2003 г на МФ и МТСП за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Право на участие има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което притежава валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно условията и реда на чл. 5 от Наредба № 7/09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор И НЕ Е в процедура за отнемане на Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл. 11 от Наредба № 7/09.07.2003 г на МФ и МТСП за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. 1.2. В процедурата НЕ МОЖЕ да кандидатства участник, който: 1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253—260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321 ”а” от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК и престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 1.2.2. е обявен в несъстоятелност; 1.2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.2.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалище на ЮЛ/ЕТ или постоянен адрес на ФЛ, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.2.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 1.2.7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 1.2.8. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; „Свързани лица” по смисъла на §1, т.23 „а” от ЗОП са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство - до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. 1.2.9. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 1.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.1.2.1 – 1.2.9 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника (за ЮЛ посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП). В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя. Когато участникът е юридическо лице, изискванията по посочените по-горе от т. 1.2.1 до т. 1.2.9 се прилагат спрямо всички физически лица – управля

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

съгласно утвърдените условия

Изисквано минимално/ни ниво/а:

съгласно утвърдените условия

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

съгласно утвърдените условия

Изисквано минимално/ни ниво/а:

съгласно утвърдените условия

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1 – Предлаганата цена от съответния кандидат цена за отпечатването и доставката на общия брой копюри на ваучери за съответната позиция; тежест: 20
Показател: К2 - Общ брой обекти (хранителни магазини месарници и колбасарници) съгласно приложен поименен списък на същите в административната единица – Областта, посочена за съответната позиция; тежест: 70
Показател: К3 – Срок на доставка на ваучерите; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за участие, за сметка на лицето, отправило искането след внесена, по следната банкова сметка на Възложителя, – IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк" АД, офис гр. Шумен, сума в размер на 10,00 (десет) лева без ДДС /действителни разходи за нейното отпечатване/ – невъзстановима сума

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.03.2016 г.  Час: 11:00
Място

заседателна зала на адм. сграда на ЦУ на СИДП ДП Шумен, гр. Шумен, ул. Петра №1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

представляващите Кандидатите по закон или техни надлежно упълномощени представители

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Позиция №1 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Добрич
1) Кратко описание

Позиция №1 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Добрич

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

3) Количество или обем

Обявен максимален брой копюри – 16 156 бр

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
807.8 BGN
Обхват: между 807.8 и 125087.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Позиция №2 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Варна
1) Кратко описание

Позиция №2 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

3) Количество или обем

Обявен максимален брой копюри – 30 528 бр

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1526.4 BGN
Обхват: между 1526.4 и 236366.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Позиция №3 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Търговище
1) Кратко описание

Позиция №3 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Търговище

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

3) Количество или обем

Обявен максимален брой копюри – 16 247 бр

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
812.35 BGN
Обхват: между 812.35 и 125792.35 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Позиция №4 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на Централно управление и съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Шумен
1) Кратко описание

Позиция №4 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на Централно управление и съответните Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Шумен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

3) Количество или обем

Обявен максимален брой копюри – 31 591 бр

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1579.55 BGN
Обхват: между 1579.55 и 244599.55 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г.