BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД, ул. Шейново 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Втора САГБАЛ Шейново ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на шевен и хирургичен материал за нуждите на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, ул. Шейново № 19, склада на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на шевен и хирургичен материал за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, ул. Шейново № 19, склада на болницата

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на медицински консумативи и превързочни материали за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, ул. Шейново № 19, склада на болницата

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на лекарствени продукти за срок от 13 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, ул. "Шейново" № 19, склада на болницата

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на електроенергия за нуждите на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на електроенергия за период от една или повече години за нуждите на лечебното заведение.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Доставка на шевен и хирургичен материал за нуждите на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Плетени конци с бърза резорбция
1) Кратко описание

Периодични доставки за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33141126, 33141120

Описание:

Стерилни конци
Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Резорбируеми конци с кратък период на резорбция
1) Кратко описание

Периодични доставки за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Резорбируеми конци със среден период на резорбция
1) Кратко описание

Периодични доставки за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция
1) Кратко описание

Периодични доставки за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Нерезорбируеми конци
1) Кратко описание

Периодични доставки за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Антибактериални плетени конци
1) Кратко описание

Периодични доставки за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Хемостатични локални средства
1) Кратко описание

Периодични доставки за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияЗаглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Доставка на медицински консумативи и превързочни материали
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на медицински консумативи
1) Кратко описание

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ за период от 12 месеца

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Периодични доставки на медицински консумативи, съгласно заявки.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на превързочни мателиали
1) Кратко описание

Периодични доставки на превързочни мателиали, след заявка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

Периодични доставки на превързочни мателиали за период от 12 месеца, след заявка.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни реактиви и консумативи за Клинична лаборатория
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани с оглед предназначението им и наличните лабораторни апарати (в приложимите случаи)

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория
1) Кратко описание

Съгласно техническа спецификация, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани с оглед предназначението им и наличните лабораторни апарати (в приложимите случаи)

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33698100

Описание:

Микробиологични култури

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни реактиви и консумативи за Семинологична лаборатория
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани с оглед предназначението им и наличните лабораторни апарати (в приложимите случаи)

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификацияОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни реактиви и консумативи за Патохистологична лаборатория
1) Кратко описание

Съгласно техническа спецификация, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани с оглед предназначението им и наличните лабораторни апарати

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация