Версия за печат

00801-2016-0001

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД град София, ж.к.Младост 1 ,бул.Андрей Сахаров№1, За: Снежана Златанова Борщ, Р.България 1784, София, Тел.: 02 9753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 02 9753950

Място/места за контакт: ж.к.Младост 1 , бул.Андрей Сахаров №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sbalozsofia.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208kvFJ298947.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: ж.к.Младост1,бул.А.Сахаров№1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1)Ваучери за храна за работниците и служителите по Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Прогнозната обща стойност за дванадесет месеца е около 99000 лв без ДДС. Прогнозният брой на лицата, които имат право да получават такива ваучери е около 148 лица на средногодишна база. Прогнозните бройки на ваучерите за дванадесет месеца са: с номинали по 5 лв. – около 1200 броя, номинал по 10 – около 4800 броя , номинал 20 лв. – около 3600 броя и номинал по 2 лв.- 1200 броя. Общият прогнозен брой на тези ваучери е 10800. Максимално допустимата единична цена, която участниците могат да оферират е 0,06 лева без ДДС /шест стотинки без ДДС/ за изработка и доставка на един брой ваучер. 2)Ваучери за храна за работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея /Наредба 11/. Прогнозният брой на лицата, които имат право да получават такива ваучери е около 32 лица на средногодишна база. Прогнозната обща стойност за дванадесет месеца е около 26200 лв. без ДДС. Прогнозните бройки на ваучерите за дванадесет месеца са: с номинали по 2лв. – около 3000 броя, номинал по 5 лв. – около 2400 броя и номинал 10 лв. – около 2400 броя. Общият прогнозен брой на тези ваучери е 7800 бр. На тези ваучери следва да са изписани храните, които могат да се закупуват с тях в съответствие с чл. 7, ал. 2 от Наредба 11. Понастоящем тези храни са: плодови млека, пресни плодове, разтворими витамини, пресни зеленчуци. При промяна изпълнителят ще бъде уведомяван в съответната месечна заявка. Максимално допустимата единична цена, която участниците могат да оферират е 0,08 лева без ДДС /осем стотинки без ДДС/ за изработка и доставка на един брой ваучер. Предвижда се ваучерите да се поръчват всеки месец. Общата прогнозна стойност на всички ваучери е 125 200 лв. без ДДС, за дванадесет месеца.

Прогнозна стойност без ДДС
250400 BGN
ІІ.2.2) Опции

Настоящият договор е в сила за дванадесет месеца от датата на подписването му. Възложителят има правото едностранно да удължи срока на действие за още дванадесет месеца. За да упражни правото си Възложителят изпраща писмено предизвестие на Изпълнителя не по-късно от единадесет месеца след сключване на договора.

Прогнозен график за ползване на тези опции в месеци

11

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие При подаване на оферта всеки участник представя гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 600 /шестстотин/ лева. Тя се внася по сметката на възложителя IBAN: BG82SOMB91301027380201 или се представя документ за банкова такава. Ако се внася в брой, то от документа, с който се извършва плащането трябва да е видно за коя процедура се отнася, както и фактът, че сумата е предназначена за гаранция за участие. Ако участникът представя документ за банкова гаранция, то същата трябва да бъде в такава форма и да съдържа всички изискуеми реквизити, за да може да произведе правното действие на гаранция за участие. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Гаранция за изпълнение Най – късно при подписване на договора изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3,0 % /три/ от стойността на договора за дванадесет месеца. Условията и сроковете на гаранцията, съответно условията и сроковете за задържане и освобождаване, се уреждат в договора за обществена поръчка. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията, получена от възложителя да не бъде по-малък от определения в обявлението. Ако изпълнителят представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с изискванията на приложимите закони и условията по проекта на договор. Възложителят не поставя изискване за определена форма, стига съдържанието да съответства на посочените изисквания. Ако не представеният документ не съответства или не е в състояние да произведе правното действие на банкова гаранция за участие, то възложителят няма право да го приеме.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената на ваучерите за храна включва номинална стойност и стойността на услугата по отпечатване и доставка на ваучерите за храна. Номиналната стойност на изработваните ваучери се заплаща по специална банкова сметка открита и декларирана пред НАП от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наречена „ваучери за храна“ , съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 7, в срок до пет дена след подаване на всяка конкретна заявка. Ваучерите за храна се предоставят на Възложителя от Изпълнителя след заплащане на номиналната стойност и възнаграждението по отпечатването им. В цената са включени всички производствени разходи, извършени от Изпълнителя по отпечатването на ваучерите за храна, включително и разходите за доставка на същите, до момента на предаването им. Заплащането на ваучерите за храна се извършва само след представяне на първични счетоводни документи от страна на Изпълнителя. При частично или неизвършено плащане , доставката на заявените и отпечатани ваучери за храна се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие има всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговорят на условията, посочени в документацията. За доказване на своята правосубектност лицата, регистрирани в Република България, са длъжни да представят копие от документа, отразяващ актуалния статут на лицето към датата на подаване на офертата (независимо от датата на издаване на документа). Чуждестранните лица представят удостоверение за регистрация, издадено от компетентен орган съгласно приложимия закон, или декларация, ако в него не се предвижда издаване на такова удостоверение. Неперсонифицираните обединения (напр. такива, които са възникнали по силата на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят оригинал или копие на документа, по силата на който е възникнало обединението (напр. договор по чл. 357 и сл. ЗЗД). Ако в този документ не е посочено лицето, което представлява участниците в обявлението, то се изисква представяне на документ, подписан от тях, в който се посочва представляващият. Документът, по силата на който е възникнало обединението трябва да посочва кой какви дейности ще изпълнява, по начин който позволява да се приложи нормата на чл. 25, ал. 8 ЗОП. Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. В този случай участниците са длъжни само да посочат своя ЕИК в офертата; Всеки участник следва да отговаря на изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” до “д”, т. 2, т. 3 и т. 4, чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП. За доказване се представя декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП, съгласно приложенията от документацията. В зависимост от лицето/лицата, който/които подписва/т, всеки участник има правото да промени декларацията, както счита за подходящо (да променя текста, да я разделя на няколко декларации и др.) възложителят изисква единствено да са спазени изискванията на чл. 47 и сл. ЗОП; Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно Наредба №7/09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. За доказване на съответствието се представя копие на валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна; Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници. За доказване се представя декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП) – по образец; Всеки участник следва да декларира, че приема условията в проекта на договор. За доказване се представя декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП (за приемане на условията в проекта на договор) – по образец. Не може да участва в процедурата участник, за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДС/. За доказване се представя декларация, съгласно приложенията от документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителя не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителя не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителя не поставя изисквания за технически възможности.
Минимални изисквания: Възложителя не поставя изисквания за технически възможности.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

20160208kvFJ298947

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.03.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.03.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

ж.к.Младост1,бул.А.Сахаров№2, ет.2, "Заседателна зала" на" СБАЛОЗ"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

чл.68, ал.3 от ЗОП - Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни предстставители , както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва лично при възложителя срещу подпис, по пощата (с обратна разписка), чрез куриерска служба (с обратна разписка), по факс или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. Настоящето обявление се изпраща по електронен път, а от датата на публикуване на настоящето обявление има предоставен пълен достъп до документацията за участие на горепосочения интернет адрес. Възложителят използва намаление на срока за подаване на оферти по чл. 64, ал. 3 ЗОП. Интернет адрес на възложителя: http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгл.ЧЛ. 120 И СЪГЛ.ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ