Версия за печат

00801-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 27 от 11.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболяванияЕООД София-град, ж.к. Младост 1,бул.Андрей Сахаров№1, За: Снежана Златанова Борщ, Р.България 1784, София, Тел.: 02 9753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 02 9753950

Място/места за контакт: ж.к. Младост 1,бул.Андрей Сахаров№1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sbalozsofia.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208kvFJ298947.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Изработка и доставка на ваучери за храна"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е взел Решение за провеждане на открита процедура на осн.чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, като възнамерява да изпрати обявлението по електронен път и да предостави пълен достъп до документацията за участие в процедурата , посочвайки интернет адреса си, с което ще съкрати срока от изпращането на обявлението до крайния срок за получаване на оферти.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцита, бул.Витоша№18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва лично при възложителя срещу подпис, по пощата (с обратна разписка), чрез куриерска служба (с обратна разписка), по факс или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. Настоящето обявление се изпраща по електронен път, а от датата на публикуване на настоящето обявление има предоставен пълен достъп до документацията за участие на горепосочения интернет адрес. Възложителят използва намаление на срока за подаване на оферти по чл. 64, ал. 3 ЗОП. Интернет адрес на възложителя: http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Борислав Хараламбиев Димитров
Длъжност: Управител