Версия за печат

02709-2016-0033

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 381 от 05.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ТЕРИТОРИАЛНОЛ ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ул. Сан Стефано № 37, За: Живко Белев, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Място/места за контакт: гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160205ZGYg6308763.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Териториално поделение на ДП по чл. 62, ал.3 от ТЗ

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост съгласно ЗГ


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на природен газ за отопление за срок от 36 месеца на обект - административна сграда на ТП ДГС Плевен при СЗДП Враца, находяща се в гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 37

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание писмо с изх. № СЗДП № 2977 / 25.11.2015г. на Директора на СЗДП относно : "Утвърден годишен план - график за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки през 2016г. от СЗДП - ЦУ и ТП ДГС / ДЛС", за нуждите на ТП ДГС Плевен, възникна необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал.1, т. 3 с предмет " Доставка на газ за срок от 36 месеца за отопление за нуждите на ДГС Плевен". На основание чл. 90 , ал.1, т. 3 от ЗОП в случаите , когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост или на изключителни права придобити по силата на закон или административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки, чрез процедура на договаряне без обявление. Съгласно разпоредбата на чл. 39 , ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), дейността по снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежи на задължително лицензиране от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Съгласно чл. 43, ал. 2 , т.1 и т. 2а от ЗЕ, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Мястото за изпълнение на обществената поръчка за снабдяване с природен газ е гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 37. За обособена територия "Мизия", включваща гр. Плевен, изключителните права за "разпределяне на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен потребител" са предоставени на "Черноморска технологична компания" АД, с ЕИК : 813101815, съгласно лицензия № Л - 131 - 08 / 10.02.2004 г. и лицензия № Л - 131 - 12 / 27.04.2009г. , издадени от ДКЕВР. Срокът на лицензиите е 35 години. От изложеното се удостоверява, че "Черноморска технологична компания" АД с ЕИК: 813101815 има изключителното право по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП , за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители с териториален обхват , включваш гр. Плевен, поради което са налице условията за прилагане на чл. 90 , ал.1, т.3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Поради естеството на предмета на поръчката, на основание чл. 93, т. 1 от ЗОП в процедурата на договаряне без обявление за доставка на газ за срок от 36 месеца за отопление за нуждите на ДГС Плевен, няма да се прилага чл. 91, ал, 2, 1л. 92а от ЗОП, като договорът ще бъде сключен с " Черноморска технологична компания" АД, ЕИК : 813101815, със седалище и адрес на управление - гр. София, общ. Столична, бул. "Арсеналски" № 7 , с адрес за обслужване на клиенти - гр. Плевен, бул. "Христо Ботев" № 92, ет. 2 , притежаващо изключителни права за разпределяне на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия "Мизия"

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:27000 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9356115

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Яни Йотов Петков
Длъжност: Директор