00447-2015-0014

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/items/recipients?id=98.

Електронен достъп до информация: http://profile.registryagency.bg/items/recipients?id=98.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията въз основа на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки, намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, в която е осигурена и резервираност на услугата през друга преносна среда, различна от наземна кабелна.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

64220000

Описание:

Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
455616 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Цена; тежест: 70
Критерий: Техническо предложение; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

93-00-122/2013

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 212 - 386016 от 31.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 93-00-5 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.01.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Българска телекомуникационна компания “ ЕАД, ЕИК 831642181, рег. по ЗДДС: BG831642181, бул. Цариградско шосе № 115и, България 1784, София, Тел.: 02 87600600, E-mail: bids@vivacom.bg, Факс: 0294 33444

Интернет адрес/и:

URL: https://www.vivacom.bg/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 455616 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

На профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/items/recipients?id=98

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.02.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980, рег. по ЗДДС: BG131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш“ № 1, тел: 0882204612, факс: 02/485 7907, e-mail: bids@mobiltel.bg, представители: Александър Димитров, Милан Залетел, Деян Кастелиц – членове на УС и изпълнителни директори