Версия за печат

02711-2016-0019

BG-Шумен: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул.Петра № 1, За: Динко Илчев ; Евгени Гандев, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg/?p=1569.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: чл.165 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Централно управление на „СИДП” ДП - гр. Шумен, ул. “Петра” №1 и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС” за срок от 36 (тридесет и шест) месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: На територията на Република България и в чужбина чрез предоставяне на услугата „роуминг"
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Централно управление на "СИДП"ДП Шумен, ул."Петра"№1 и неговите териториални поделения "ДГС/ДЛС" за срок от 36/тридесет и шест/ месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64200000, 64220000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества на услугите са посочени в Техническата спецификация към документацията за участие (достъпна на интернет адреса - Профил на купувача)

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата е в размер на 3 000,00 лв. (три хиляди лева, нула стотинки). Гаранцията за участие, във формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, безусловна и неотменяема учредена в полза на възложителя се представя в оригинал към плик № 1. Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал.3 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, се внася, респ. се представа след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранцията във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на възложителя – посочена в условията към документацията за уастие (достъпна на интернет адреса на Възложителя - профил на купувача), а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва със срок на валидност: » за гаранцията за участие - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на офертата; » за гаранцията за изпълнение – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок; - в други случаи, посочени в ЗОП. Гаранциите за участие се освобождават на: 1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката, Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проектодоговора към документацията. Финансирането е със средства от стопанската дейност.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Административни сведения за участника – Приложение № 3 към документацията; 2. Списък на документите за участие, представени от участника – с подпис и печат на участника – Приложение № 4 към документацията; 3. Документ ЕИК регистрация по Закона за Търговския регистър – Приложение № 14; 4. Декларация за приемане на условията на проекта на договора – Приложение № 5 към документацията; 5. Декларация по чл. 9 от ЗОП (чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП) – Приложения № 6 към документацията; 6. Декларация-списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗОП на основните договори за доставки (с предмет, еднакъв или сходен с този на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години, считано от датата посочена, като крайна дата за депозиране на офертата – с посочване на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена от доказателство за извършената доставка по всеки договор – Приложение № 8 към документацията;7. Документ за внесена гаранция за участие – копие, заверено от участника с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат – когато е избрана гаранция за участие във формата на парична сума, респ. оригинал на банкова гаранция за участие; 8. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата – в случай, че лицата, подписали офертата, нямат представителни функции спрямо участника в процедурата – представя се в оригинал; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, за използване на подизпълнители, в случаите когато участникът предвижда участие на такива – Приложение № 7 към документацията; подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният участник; 10. Декларация за наличие/липса на свързаност по смисъла на чл. 55, ал. 7 от ЗОП – Приложение № 9 към документацията; 11. Декларации – в оригинал по чл. 55, ал. 5 от ЗОП, от подизпълнителя/те, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителите, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката – Приложение № 10 към документацията (когато се предвижда изпълнението на поръчката да се извършва с подизпълнител/и). Кандидатът, в случай че ще ползва подизпълнители, трябва да посочи в офертата си същите, както и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. При участие на подизпълнител се прилага разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Подизпълнителите следва да отговарят на изискванията за техническа и кадрова обезпеченост поставени към кандидатите. 12. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и организационни възможности – изготвя се от участника в свободен текст; 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 14. Допълнителни документи: - Заверено от участника копие на валидно към момента на подаване на офертата разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни мрежи с национален обхват по стандарт GSM/UMTS, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС); - Декларация в свободен текст, с която представляващия участника декларира, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще запази съществуващите номера на Възложителя в съответствие с нормативните актове, регулираща преносимостта на номерата;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно посочените в документацията.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно посочените в документацията:
Минимални изисквания: Съгласно посочените в документацията.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: K1 – Ценови показател; тежест: 50
Показател: K2 – Технически показател ; тежест: 40
Показател: K3 – Допълнителни услуги; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на следния адрес на профил на купувачаhttp://op.dpshumen.bg/?p=1569 Документацията за участие може да се получи от всяко заинтересовано лице по негово искане и на хартиен носител и от деловодството на предприятието, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в периода до 09.03.2016 г включително, като в този случай се дължи такса в размер на 10 (десет) лева без ДДС(12лв с вкл. ДДС) - невъзстановима сума, внесена по банков път, по сметката на Възложителя:IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр.Шумен. При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице и след представен документ за заплатена такса, възложителят изпраща документацията за участие, за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.03.2016 г.  Час: 13:30
Място

заседателна зала в адм. сграда на ЦУ на "СИДП" ДП Шумен, гр. Шумен, ул. "Петра" №1,

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представляващите на кандидатите или техни надлежно упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 9700, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ