02709-2016-0024

BG-с.Борима: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие гр.Враца, Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима, ул.Девети септември № 14, За: инж.Мариана Терзиева - зам.директор, Република България 5672, с.Борима, Тел.: 0670 62298, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670 62298

Място/места за контакт: СЗДП ТП ДГС Борима

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160127bBMc6195297.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Поддръжка и ремонт на компютърна техника за срок от 36 месеца на СЗДП ТП ДГС Борима

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: Административна сграда ДГС Борима с.Борима, ул.Девети септември № 14
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поддръжка и ремонт на компютърна техника за срок от 36 месеца на СЗДП ТП ДГС Борима

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50320000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

7бр. компютърни конфигурации и 6 бр. принтери

Прогнозна стойност без ДДС
1080 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал.5 от ЗОП не се изисква гаранция

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно сключен договор

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1.Оферта със срок на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване- по образец - Приложение № 2 2. Представяне на участника-Приложение № 1 , което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП-Приложение № 3 Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Приложение № 4 4. Доказателство за квалификацията на участника 4.1. Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП - Приложение № 10 4.2. декларация, съдържаща списък на основните договори (с аналогичен предмет на настоящата процедура) през последните три години (2013-2015г.) по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 11 5. Декларация за приемане условията на проекто-договора - Приложение № 7. 6.Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/ - Приложение № 6 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице. 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение № 8. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение. Изготвя се по примерен образец Приложение № 5/само в оригинал/. Плик № 3 „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 9/само оригинал/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП - Приложение № 10 2. декларация, съдържаща списък на основните договори (с аналогичен предмет на настоящата процедура) през последните три години (2013-2015г.) по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 11
Минимални изисквания: Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП - Приложение № 10
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.03.2016 г.  Час: 11:30
Място

Административна сграда на ТП ДГС Борима, с.Борима,общ.Троян, ул.Девети септември № 14

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Предвид факта, че обявлението е изпратено по електорен път и от дадата на публикуването му в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата като посочва в обявлението Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, на основание чл.64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени по установените в чл. 64, ал.1 от ЗОП

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП на обжалване пред Комисията за защита от конкуренцията подлежи всяко решение на възложителите по процедурата за възлагане на обществената поръчко относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ